پایان نامه با واژگان کلیدی بهداشت روان، دانشگاه الزهراء، افراد مبتلا، شهر اصفهان

دانلود پایان نامه

خليل عليزاده. 1387. نقش ترس از حرکت در مزمن شدن درد افراد مبتلا به دردهاي عضلاني- اسکلتي. تحقيقات علوم رفتاري. دوره 2، شماره 6.
22. دادستان، پروين. و [ديگران]. 1386. اعتباريابي، رواسازي و تعيين ساختار عاملي مقياس راهبردهاي مقابله اي وجوانان. مجله روانشناسان ايراني. دوره 1 (3).
23. ديوانداري، حسن. و [ديگران]. 1388. فرم کوتاه پرسش نامه طرحواره يانگ (SQ- SF): بررسي ويژگي هاي روانسنجي و ساختار عاملي بين دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد کاشمر سال تحصيلي 86-1385. پژوهش نامه تربيتي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد. دوره 20.
24. ذوالفقاري، مريم.، مريم فاتحي زاده. و محمدرضا عابدي. 1387. تعيين رابطه بين طرحواره هاي ناسازگار اوليه با ابعاد صميميت زناشويي زوجين شهر اصفهان. فصلنامه خانواده پژوهي. دوره 15.
25. رضوان، شيوا.، فاطمه بهرامي. و محمدرضا عابدي. 1384. تأثير تنظيم هيجان بر شادکامي و نشخوار فکري دانشجويان. مجله روانپزشکي و روانشناسي باليني ايران. دوره 3.
26. زرگر، محمد. و [ديگران]. 1390. مقايسه طرحواره هاي ناسازگار اوليه در رفتارهاي مقابله اي اجتناب در مردان وابسته به مواد شبه افيوني و افراد بهنجار. فصلنامه روانشناسي کاربردي. دوره 1(17).
27. زندي پور، طيبه. 1391. درمان کل نگر و کيفيت زندگي بيماران MS در ايران. مطالعات روانشناختي دانشکده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه الزهراء. دوره 3، شماره 8..
28. سلطاني، محمود. و [ديگران]. 1388. تأثير يک دوره فعاليت هوازي در آب، بر مقياس ناتواني جسماني بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس. مجله علوم پزشکي دانشگاه آزاد اسلامي مشهد. دوره 17.
29. شعاع کاظمي، مهرانگيز. 1387. بررسي مقايسه اي رابطه بين راهبردهاي مقابله اي و نگرش نسبت به مصرف مواد در معتادان. اعتياد پژوهي.
30. شهامت، فاطمه. 1389. پيش بيني نشانه هاي سلامت عمومي (جسماني سازي، اضطراب و افسردگي) بر اساس طرحواره هاي ناسازگار اوليه. فصلنامه علمي- پژوهشي روانشناسي دانشگاه تبريز. دوره 20.
31. صادقي موحد، فريبا. و [ديگران]. 1389. بررسي ارتباط شيوه هاي مقابله اي با سلامت رواني در بيماران ديابتي. مجله اصول بهداشت رواني. دوره 12(2).
32. صافي، زهرا. معين، لادن. و سوسن سهامي. 1390. تأثير درمان آرام سازي پيش رونده عضلاني بر سطح کيفيت زندگي زنان دچار بيماري تصلب چندگانه. فصلنامه روانشناسي کاربردي. دوره 3 (19).
33. صا

دیدگاهتان را بنویسید