پایان نامه با موضوع ، جزئيات، سعي، بيشتر

دانلود پایان نامه

اين سه کارويژه در قديم ترين مذهب هند يعني مذهب ودهيي به چشم ميخورد.
سرودههاي اوستا حاکي از وجود سه طبقه است که هر کدام از آنها جايگاه خاصي برخوردار بوده اند.
بر اين اساس ميتوان نتيجه گرفت که نظام طبقاتي در بين اقوام هندوايراني، اقوام هندي و اقوام ايراني وجود دارد. لذا بررسي بيشتر جزئيات مربوط به زندگي اجتماعي آرياييها اين موضوع را روشنتر ميکند که البته اين پژوهش سعي کرده است تا آنجا که توانسته حتي اشارهاي کوتاه به آن جزئيات داشته باشد. اما بايد گفت که اين خود موضوعي گسترده است که همت مضاعف را ميطلبد.

دیدگاهتان را بنویسید