پایان نامه با موضوع:ارزیابی امنیت استاتیکی و دینامیکی سیستم قدرت براساس ریسک و بهبود آن به وسیله برنامه‌ریزی مجدد تولید- قسمت 2

پایداری ولتاژ، پایداری گذرا و سیگنال كوچك می­باشند. نقض كردن این محدودیت­ها می‌تواند عواقب شدیدی همچون خاموشی وسیع سیستم را در پی داشته باشد.

وقوع حادثه‌ای در سیستم ممکن است موجب انحراف از قیود تجهیزی دیگر گردد و آن نیز عملکرد سیستم حفاظتی مربوطه را به همراه داشته باشد. این امر موجب خروج زنجیره‌ای سایر تجهیزات تولید و انتقال شده که در نهایت خاموشی سراسری را به همراه دارد.]7[

به عنوان نمونه در 14 آگوست سال 2003 به دلیل قرار گرفتن درخت در محدوده حوزه مغناطیسی چند خط انتقال و خروج آنها بصورت خودکار و همچنین اشکال در سیستم‌های نرم‌افزاری تخمین‌گر حالت و سیستم مدیریت انرژی و عدم توجه کافی مراکز کنترل باعث بروز حوادث پی در پی و در نهایت موجب خاموشی سراسری شمال آمریکا و کانادا شد.

نمونه دیگر در 4 نوامبر 2006 جهت ایمنی عبور کشتی نروژی از زیر خط 380 کیلوولت در آلمان، سه ساعت زودتر از موعد مقرر خط مذکور را قطع کردند در حالی که مراکز کنترل پایئن دست از خروج این خط بی‌خبر بودند و اقدامات کنترلی را انجام ندادند. به دلیل اینکه بار این خط به خط دیگری منتقل شد و خط دوم نیز به دلیل فولباری از مدار خارج شد .از طرفی به دلیل معیوب شدن یک سری از نرم‌افزارهای مرکز کنترل و کم توجهی بهره‌برداران در انجام اقدامات اصلاحی موجب بروز حوادث پی در پی و نهایتاً منجر به خاموشی سراسری شبکه اروپا شد که 15 میلیون مشترک برای ساعت‌ها بی‌برق شدند. در کشور ایران در روز 12 فروردین سال 1382 بر اثر بروز اتصال کوتاه روی خط 230 کیلوولت (اراک1 -اراک2) در نزدیکی ایستگاه 230 کیلو ولت اراک 1، بریکر خط فوق در اراک 1 منهدم شده و با عث بی‌برق شدن کل ایستگاه اراک شد در حالی که به دلیل ظرفیت بالای تولید در جنوب کشور در زمان حادثه فلوی عبوری توان از جنوب به سمت شمال کشور بود. ضمناً ایستگاه اراک 1 یک ایستگاه مهم و کلیدی است که با خروج آن انتقال توان از جنوب کشور به شمال کشور ناممکن شده و بر اثر حوادث پی در پی ناشی از این حادثه، شبکه برق شمال کشور دچار خاموشی سراسری شد.

در نتیجه سیستم‌های قدرت باید به گونه‌ای بهره‌برداری شوند تا خروج یک تجهیز موجب اضافه بار در سایر تجهیزات نگردد و با وقوع هر پیشامد در وضعیت خطرناک قرار نگیرد و امنیت سیستم قدرت تضعیف نگردد. سیستم‌های قدرت از تکنیک‌ها و تجهیزاتی برخوردارند تا امکان بهره‌برداری مطمئن را برای بهره‌بردار سیستم فراهم نمایند. عوامل موثر بر امنیت سیستم قدرت عبارتند از شرایط نامساعد جوی، خطای نیروی انسانی، عملکرد ناصحیح سیستم حفاظتی، طراحی ناصحیح، عیب تجهیزات، برنامه تعمیرات و …می‌باشد.

از آنجا که موضوع امنیت سیستم قدرت یکی از مهمترین چالش­های بهره‌بردار سیستم هم در محیط سنتی، هم در محیط تجدیدساختار محسوب می­شود و چه سیستم بصورت عمودی و یکپارچه اداره شود و چه بصورت تجدید ­­ساختار، امنیت آن باید تامین گردد، بنابراین بهره‌بردار سیستم نیاز به روش‌هایی دارد تا تاثیر خروج تجهیزات (تولید و انتقال) را بررسی نماید و یک ارزیابی جامع و کاملی از امنیت شبکه داشته باشد؛ سپس براساس شاخص‌های بدست آمده از ارزیابی امنیت سیستم، براساس امکانات و زمانی که در اختیار دارد به حفظ و یا بهبود امنیت شبکه بپردازد تا بتواند خدمات مناسبی را برای مشترکین فراهم کند و همچنین شبکه تحت اداره خود را با کمترین هزینه، بهره­برداری کند.]1[

جهت ارزیابی امنیت می‌توان از دو معیار ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک استفاده کرد. استفاده از هر کدام از این معیارها منجر به نتایجی در رابطه سطح امنیت سیستم قدرت می‌گردد. معیار قطعی سال‌ها در سیستم قدرت استفاده شده است و در مسائل بهره­برداری بطور معمول از معیار قطعی جهت ارزیابی امنیت استفاده می‌شود. اما استفاده از معیار براساس ریسک جهت مقاصد بهره­برداری هنوز امری نوپا می­باشد.

در این پایان‌نامه با تمرکز بر معیار براساس ریسك در ارزیابی امنیت و همچنین استفاده از نتایج ارزیابی جهت تصمیمات بهره‌بردار سیستم، شاخص‌های متفاوت ریسک محاسبه و تاثیر آنها در تصمیمات بهره‌بردار مقایسه شده است. یکی از ویژگی­های مثبت ارزیابی امنیت براساس ریسک بیان سطح امنیت سیستم بصورت کمی می­باشد. براین اساس در این پایان­نامه با محاسبه سطح کمی امنیت سیستم، از آن در تابع هدف مسائل بهره‌برداری استفاده شده است.

در اکثر مسائل بهره‌برداری، امنیت سیستم به عنوان قید لحاظ می‌گردد و با استفاده از معیار قطعی در نهایت امنیت سیستم به دو دسته دارای امنیت و یا فاقد امنیت دسته‌بندی می‌گردد. در صورتی نتایج ارزیابی سیستم را فاقد امنیت گزارش دهد جهت تامین قیود امنیت می­بایست متغیرهای بهره­برداری از جمله درصد بارگذاری تجهیزات شبکه کاهش بیابد که باعث عدم استفاده کامل از ظرفیت نصب شده شبکه بطور مناسب و افزایش هزینه بهره‌برداری می‌گردد.

در مطالعه انجام شده در این پایان‌نامه علاوه بر تشریح کامل شاخص‌های ریسک امنیت، شاخص‌های متفاوت ریسک جهت استفاده در تصمیمات بهره‌بردار مقایسه شده است. تصمیم بهره‌بردار جهت بهبود امنیت، برنامه­ریزی مجدد تولید توان اکتیو و راکتیو فرض شده است. مسئله بصورت یک مسئله چند هدفه فرمول‌بندی و حل شده است. از ویژگی­های این مطالعه می‌توان به 1) ارائه فرمول‌بندی جدید جهت مسئله برنامه‌ریزی مجدد تولید. 2) استفاده از روش حل جدید جهت حل مسئله چندهدفه. 3) بهبود نتایج بدست آمده در مقایسه با روش‌های سنتی. اشاره نمود.

این پایان‌نامه، در شش فصل تنظیم شده است. همانطور كه مشاهده شد، فصل اول به ارائه مقدمه‌ای کوتاه پیرامون مبانی، اهداف و انگیزه‌های انجام این پایان‌نامه اختصاص یافته است. در ادامه، كلیات مطالبی كه در فصل‌های بعد ارائه می‌شود، بیان می‌گردد.

در فصل دوم ادبیات یا پیشینه تحقیق، انگیزه تحقیق و کارهائی که پژوهشگران قبلی در مورد مسئله مورد مطالعه انجام داده اند معرفی می شود. ابتدا در مورد ارتباط بین سه مفهوم اساسی سیستم قدرت شامل قابلیت­اطمینان، امنیت و پایداری بحث می­شود و همچنین بطور خلاصه تعاریف این مفاهیم ارائه می‌گردد. سپس به بررسی جنبه­های مختلف امنیت و اصول اولیه ارزیابی امنیت شامل امنیت ­استاتیکی و امنیت­ دینامیکی می­پردازیم. معیارهای متفاوت ارزیابی امنیت شامل معیار قطعی و معیار براساس ریسک نیز بطور کامل شرح داده شده است.

در فصل سوم ارزیابی امنیت براساس ریسک مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد. در این فصل به نحوه محاسبه این شاخص‌ها و همچنین مقایسه آنها جهت استفاده در تصمیمات بهره­برداری پرداخته شده است.

در فصل چهارم به بررسی تصمیات بهره‌بردار سیستم قدرت جهت بهبود امینت استاتیکی و دینامیکی می­پردازیم و به جای ارزیابی قطعی امنیت از ارزیابی براساس ریسک امنیت استفاده می­کنیم. در این فصل الگوریتم روش پیشنهادی جهت برنامه­ریزی مجدد تولید ارائه می­شود.

در فصل پنجم نتایج شبیه‌سازی‌های انجام شده بر روی شبکه 24 شین ­IEEE با استفاده از نرم افزار psat آمده است. همچنین تصمیمات بهره‌بردار در دو حالت ارزیابی قطعی و ارزیابی براساس ریسک مقایسه و بررسی شده است.

فصل ششم نیز به نتیجه­گیری و ارائه پیشنهادات جهت ادامه کار این پایان‌نامه اختصاص یافته است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 82

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2