پایان نامه ارشد درباره:ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن، ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC (750-3000 V DC up 9000 A) و ﻛﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ- قسمت 2

ﻪ ﻛﻠﻴﺪ………………………………………………………………… 42

 

:20-3 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺪار ﻓﺮﻣﺎن ﺗﺎﺑﻠﻮی 43……………………………………………………. MB

 

:21-3 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎﺑﻠﻮی 45…………………………………………………………………… MB

 

:22-3 ﻛﺎﺑﻴﻦ ﻳﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻛﻠﻴﺪ DC ﻧﻮع 46……………………………………………………… KMB

 

:1-4 ﺗﻮاﻟﻲ وﺻﻞ و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻄﻮر اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ………………………………………………………… 51

 

:2-4 ﺗﻮاﻟﻲ وﺻﻞ و ﻗﻄﻊ ﻛﻠﻴﺪ ﺑﻄﻮر ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ…………………………………………… . 52

 

:3-4 ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﺗﻮاﻟﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻴﮕﻨﺎل اﻳﻨﺘﺮﺗﺮﻳﭗ………………………………………………… 54

 

:4-4 ﻧﺤﻮه ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ وﻟﺘﺎژﻫﺎی 56………… …………………………………. U feeder , U busbar

 

:5-4 ﻣﺪار ﻗﺪرت اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺧﻂ 57 ………………………………………….. EDL

 

:6-4 ﻣﺮاﺣﻞ اﻧﺠﺎم ﺗﺴﺖ 58…………………………………………………………………………. EDL

 

:7-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 60…………………………………………………………………………………. I max +

 

:8-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 61………………………………………………………………………………….. I max –

 

: 9-4 ﺣﻔﺎﻇﺖ 62 …………………………………………………………………………. DDL +

 

:10-4 ﻣﺜﺎﻟﻲ از ﺗﻨﻈﻴﻢ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎی ﺣﻔﺎﻇﺖ66………………………………………………… DDL+

 

:11-4 ﻛﺎرﺑﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ 66………………………………………………………………………… DDL –

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:12-4 ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺣﺮارﺗﻲ……………………………………………………………….. 68

 

:13-4 اﻓﺖ وﻟﺘﺎژ……………………………………………………………………………………………. 71

 

:1-5 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺴﺖ……………………………………………………… 75

 

:2-5 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺴﺖ………………………………………………………………. 76

 

:3-5 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺗﺠﻬﻴﺰات………………………………………………………….. 77

 

:4-5 ﺗﺎرﻳﺨﭽﻪ ﺧﻄﺎﻫﺎ و ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻫﺎ……………………………………………………………………….. 8

 

:5-5 ارﺗﺒﺎط Sepcos ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ و ﻣﺮﻛﺰ 78 ……………………………………….. SCADA

 

:6-5 ﻣﻌﺮﻓﻲ رﻟﻪ 79……………………………………………………………………………….. Sepcos

 

:7-5 رﻟﻪ Sepcos ﻧﻮع 84…………………………………………………………………….. 19 Rack

 

:8-5 رﻟﻪ Sepcos ﻧﻮع 85…………………………………………………………………. small case

 

:9-5 ﺑﺮدﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ 86…………………………………………………………………………. Sepcos

 

:10-5 ﺑﺮد 88……………………………………………………………………………. Power supply

 

:11-5 ﺑﺮد VIUC و ﻧﺤﻮه ارﺗﺒﺎط آن………………………………………………………………….. 90

 

:12-5 ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮد 90…………………………………………………………………… VIUC

 

:13-5 ﺑﺮد 91………………………………………………………………………………… CXM SI06

 

:14-5 ﺑﺮد 92………………………………………………………………………………………….. VPC

 

:15-5 ﻣﺤﻞ ﺗﺴﺖ ﺑﺮد 94……………………………………………………………………………. VPC

 

:16-5 ﺑﺮد 95……………………………………………………………………………………… VMI 12

 

:17-5 ﺑﺮد 96……………………………………………………………………………………. VMO 12

 

:18-5 ﺻﻔﺤﻪ اﺻﻠﻲ ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………. 100

 

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺷﻜﻞ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

 

Menu/toolbar :19-5 ﻧﺮم اﻓﺰار…………………………………………………………………….. 100

 

tree view :20-5 ﻧﺮم اﻓﺰار……………………………………………………………………………. 101

 

:21-5 دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ main frame ﻧﺮم اﻓﺰار………………………………………………. 102

 

status bar :22-5 ﻧﺮم اﻓﺰار…………………………………………………………………………… 102

 

:23-5 ﻣﺤﻞ ذﺧﻴﺮه ﺧﻄﺎﻫﺎ………………………………………………………………………………. 103

 

:24-5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی 104……………………………………………………………………. MIU

 

:25-5 دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی وﻟﺘﺎژ و ﺟﺮﻳﺎن……………………………………………………………. 108

 

ﻓﻬﺮﺳﺖ ﻧﻘﺸﻪ ﻫﺎ

 

ﻋﻨﻮان ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺷﻤﺎره ﺻﻔﺤﻪ

 

:1-2 دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز7 ……………………… 20KV/750VDC

 

:2-2 ﻧﻘﺸﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 8………………………………………………………………………. 750VDC

 

:1-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 33……………………………………………………….. E

 

:2-3 دﻳﺎﮔﺮام ﻣﺪار وﺻﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﻛﻠﻴﺪ ﻧﻮع 33………………………………………………………. M

 

:1-5 دﻳﺎﮔﺮام ﻛﻠﻲ ارﺗﺒﺎﻃﻲ رﻟﻪ 87…………………………………………………………… Sepcos

 

ﭼﻜﻴﺪه :

 

در ﻣﻴﺎن اﻧﻮاع ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ( درﻳﺎﻳﻲ ، ﻫﻮاﻳﻲ ، رﻳﻠﻲ و ﺟﺎده ای ) ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ رﻳﻠﻲ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻤﻴﺖ ﺑﺎﻻ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ و اﻋﻤﺎل آن در ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎص ﺑﺴﻴﺎر ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺮو در ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺮاﻓﻴـﻚ ، ﺑﺨـﺼﻮص ﺷـﻬﺮﻫﺎی ﺷـﻠﻮغ و ﭘﺮﺟﻤﻌﻴـﺖ ﺑـﺴﻴﺎر دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

 

ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺘﺮو ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﺣﺮﻛـﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ در داﺧﻞ ﺗﻮﻧﻞ و اﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎی ﻣﺴﺎﻓﺮی زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﺑـﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮی ﻛﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻃﻮری ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺷـﺒﻜﻪ ﺑـﺮق ﻣﺘـﺮو ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ . ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ﻣﺘﺮو ﭘﺴﺘﻬﺎی

 

ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻳﺎ ﻳﻜﺴﻮﺳﺎز ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ وﻇﻴﻔﻪ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق DC ﺟﻬﺖ ﺣﺮﻛﺖ ﻗﻄﺎرﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارد. اﻳـﻦ

 

ﭘﺴﺘﻬﺎ ﻋﻤﻮﻣﺎً دارای ورودی AC در ﺳﻄﺢ 20KV ﺑﻮد و ﺧﺮوﺟﻲ آﻧﻬﺎ 750 و ﻳـﺎ 1500 وﻟـﺖ DC

 

ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﭘﺴﺘﻬﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ 750 وﻟﺖ DC ﺟﺎﻳﮕـﺎه وﻳـﮋه و ﺗﻜﻨﻮﻟـﻮژی ﺧـﺎص

 

ﺧﻮد را دارد. در اﻳﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻓﻴﺪرﻫﺎی ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ رﻳﻞ ﺳﻮم و ﻳﺎ ﺷﺒﻜﻪ ﺑﺎﻻﺳﺮی ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ روﻧﺪ وﻇﻴﻔﻪ ﻣﻬﻢ و ﺧﻄﻴﺮی را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧـﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻛﺎرﺑﺮد ﺧﺎص آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﺪودی در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ دارﻧـﺪ ﻟـﺬا

 

در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ، ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﻛﻠﻴﺪDC ، ﻛﻨﺘﺮل، ﺣﻔﺎﻇﺖ و ﻣﺎﻧﻴﺘﻮرﻳﻨﮓ ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.

 

ﻣﻘﺪﻣﻪ:

 

ﺑﺎ ﻋﻨﺎﻳﺖ ﺑﻪ رﺷﺪ رو ﺑﻪ ﻓﺰون ﺻﻨﻌﺖ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ رﻳﻠﻲ و ﺗﻮﺳﻌﻪ راه آﻫﻦ ﺑﺮﻗﻲ در ﻛﺸﻮر ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻲ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﻬﻢ در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺷﺒﻜﻪ

 

ﺑﺮق رﺳﺎﻧﻲ ( ( Power Supply ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺑﺮق ﻣﻄﻤﺌﻦ و اﻳﻤﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در اﻳﻦ ﺳﻤﻴﻨﺎر ﺳﻌﻲ

 

ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺑﺨﺶ DC در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺧﺼﻮﺻﺎً ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﺎﻻ در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ آﺷﻨﺎ ﺷﻮﻳﻢ.

 

در ﻓﺼﻞ اول ﻫﺪف ، ﭘﻴﺸﻴﻨﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻛﻪ ﺗﺎﻛﻨﻮن ﭘﺮوژه ای در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. و در ﻓﺼﻞ دوم ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺑﻄﻮر اﺟﻤﺎﻟﻲ

 

ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺑﺎ دﻳﺎﮔﺮام ﺗﻚ ﺧﻄﻲ ، ﺳﻴﺴﺘﻢ 750VDC و ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻪ ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در ﺑﺨﺶ DC

 

آﺷﻨﺎ ﻣﻲ ﺷﻮﻳﻢ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻮم ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن وﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ DC ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ و ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

  • اﺻﻮل ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی DC در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﻣﻌﺮﻓﻲ و در ﻓﺼﻞ ﭘﻨﺠﻢ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ

 

  • ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﺮ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ PLC ﺑﻨﺎم Sepcos و دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی

 

ﺟﺮﻳﺎن و وﻟﺘﺎژ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ.

 

ﻓﺼﻞ اول

 

ﻛﻠﻴﺎت

 

-1-1 ﻫﺪف

 

ﻫﺪف اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺮرﺳﻲ و آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻠﻴـﺪﻫﺎی DC و ﻛـﺎرﺑﺮد آن در ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎ در ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ در ﺧﻄﻮط ﻣﺘﺮو ﻛﺎرﺑﺮد ﻓﺮاوان دارﻧﺪ.

 

-2-1 ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

اﺻﻮﻻً ﭼﻮن ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC در دﻧﻴﺎ ﻣﺤﺪود ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا اﻃﻼﻋﺎت در اﻳـﻦ ﺧـﺼﻮص ﺑـﺴﻴﺎر

 

ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت داﺧﻠﻲ در زﻣﻴﻨﻪ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC ﻣﺘﺮو ﺗﺎﻛﻨﻮن اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

 

در ﺧﺼﻮص ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴـﺪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ ﺧﺎﺻـﻲ در اﻳـﻦ ﻣﻮﺿـﻮع وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﻣﻘﺎﻻت ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﻟﺖ ﻫﺎ ﮔﺬرا و ﺗﺎﺛﻴﺮ آن ﺑﺮ روی ﻛﻠﻴﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺧـﺼﻮص ﺣﻔﺎﻇـﺖ ﻛﻠﻴـﺪ و ﺷﺒﻜﻪ DC ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﻣـﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﺑﺨـﺶ ﺣﻔﺎﻇـﺖ اﺳـﺘﻔﺎده

 

ﮔﺮدﻳﺪ.

 

-3-1 روش ﻛﺎر و ﺗﺤﻘﻴﻖ

 

از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ راﺟﻊ ﺑﻪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC در واﻗـﻊ ﺑﺎﻳـﺪ ﺷـﺎﻣﻞ

 

ﭼﻨﺪ زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﺗﺤﻘﻴﻖ ، زﻳﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻫﺎی زﻳﺮ اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺸﺖ:

 

-1 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

-2 ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

 

-3 ﺗﻮاﺑﻊ ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC

 

-4 ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

ﺳﭙﺲ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺮاﺟﻊ ﻻزم و ﻛﺎﻓﻲ ﭘﻴﺪا ﺷـﻮد و ﺳـﭙﺲ ﺑـﺮای ﻫـﺮ ﻳـﻚ ،

 

ﮔﺰارﺷﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد . در ﻓﺼﻞ اول در ﺧﺼﻮص آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﻓـﺼﻞ

 

ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ، ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﻜﺮد ﻛﻠﻴﺪﻫﺎی DC و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎی DC ﺑﺮرﺳـﻲ

 

و در ﻓﺼﻞ ﭼﻬﺎرم ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻧﻈﺎرﺗﻲ و ﻛﻨﺘﺮﻟﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ PLC ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺴﺖ ﻫﺎی ﺗﺮاﻛﺸﻦ

 

ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 144

قیمت : چهارده هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2