پایان نامه ارشد با موضوع شير، كنند، بسيار

دانلود پایان نامه

،سنتي برجاست كه مابقاً برداري توانسته است خواهر خودرا به زني بگيرد . نموه هاي بسيار ديگري از عقايد مختلف راجع به زناشويي با نزديكان وجود دارد كه ثابت مي كنند كه عوامل اجتماعي بيش از عوامل زيستي در آن دخيل است .
5.بيان حالات با تغييرات چهره :
در فرآيند ارتباط بين افراد از دو جامعه متفاوت هريك عادات مربوط به فرهنگ خود را دنبال مي كنند ،چيزي كه موجب مشكلاتي برقراري ارتباط كلامي مي گردد. مثلاًدر برخي از فرهنگها (تف كردن )الزاماًيك علامت تحقير يا تنفر نيست ويا آمريكاييان براي “آه كشيدن “نفس خود را بيرون مي دهند در صورتي كه سوئديها نفس را به درون مي دهند (بادن 114:1374)وحركات چشم سفيدها وسياهان آمريكايي در هنگام گفتگو با هم فرق دارد . سفيدها ،هنگام گوش كردن ،به طرف مقابل چشم مي دوزند وهنگام سخن گفتن،چشم از طرف بر مي گردانند ،در حالي كه در محاوره بين سياهان اين رفتار معكوس است .
6.شيوه هاي پرورش نوزادان :
روابط نوزاد با مادر نخستين روابط جسماني واجتماعي آدمي است . دامان مادر نخستين جهان كودك است ودر ايجاد ديدار نسبت به جهان بسيار مؤثر است . به باور روانكاوان بي اعتنايي وبي توجهي به كودك باعث پيدايي خود ضعيف در وي مي شود دلي تربيت صحيح كه با نظم وانظباط متناسب همراه باشد كودك را داراي “خو”قوي واراده ي محكم پرورش مي دهد .براي مثال :كارد نيررلينتون شيوه نگاهداري ورسيدگي كودك را در جزاير ماركيز مطالعه واين گونه توصيف مي كنند . در جزاير ماركيز عده مردان به مراتب بيشتر از زنان است وبه همين دليل زنان بيشتر به فعاليت جنسي مي پردازند ووظيفه ونقش مادري خود را تا زيادي فراموش مي كنند مادر معمولاًبه كودك خود از سينه شير نمي دهديا اين كار را تنها براي مدتي بسيار كوتاه انجام مي دهد در عوض نوعي خمير نرم تهيه كرده كودك را به پشت مي خواباند وبا قدرت اين خمير را در دهان كودك قرار مي دهدرفع بقيه نيازهاي او را نيز مادر به مرداني كه در واقع شوهران درجه دوم او هستند واگذار مي كند . عدم تماس وعلاقه مادري سبب مي شود كه كودكان اين جامعه مضطرب ونامطمئن بار آيند. (صانعي 156:1342)
در آفريقاي سياه معمولاًنوزاد دائماًدر بغل يا پشت مادر خود است وبا تمامي حركات بدني او در جنبش است مثلاًدر نيجريه مادر كودك خود را تا سن 3سالگي در بغل يا پشت حمل مي كند وبار سنگين تمامي غرايزي او به طور مستقيم وكامل پس از مرحله دهاني به دوش اوست .برعكس در قبيله كومانش كودك را پيوسته پارچه اي پيچيده وجدا نگاهداري مي كنند وشب هنگام او را در استوانه چوبي گذاشته وكنار مادر مي خوابانند .
عمل قنداق كردن نوزاد در مناطق مختلف جهان بسيار شايع است . بقراط درباره اهميت قنداق كردن كودك مي گويد كه اين كار افراد آدمي را خشن تر مي كند (استنوتزل97:1368)
جنبه ي ديگر از تفاوتهايي كه در رفتار با كودكان ديده مي شود به امراز شير گرفتن مربوط است . چنانكه از خود اين امر چنين بر “ي ايد ،از شير گرفتن نوعي جدايي وبنابراين حادثه اي است دردناك كه درباره آن بسيار مطالعه شده است . شرايط از سير گرفتن نزد اقوام مختلف متغيير است واين كار ممكن است در بعضي جاها زودتر از هنگام ودر برخي ،ديرتر از هنگام ودر بعضي نقاط به طور ناگهاني ودر جاهاي ديگر آرام آرام انجام گيرد . در زندگي سنتي الجزاير زمان از شير گرفتن به محض بارداري مجدد مادر ،با خشونت صورت مي گيرد در غير اين صورت اين امر با تأخير يا به تدريج انجام مي شود . قوم آراپش كه به ملايمت ومهرباني شهره اند ،كودكان خود را تا سه يا چهار سالگي شير مي

دیدگاهتان را بنویسید