منبع مقاله با موضوع فهرست راهنما، مواد مخدر

دانلود پایان نامه

کمک مالي بکنند؛ هر چند که بيشتر اين قول و قراردها، با کمال تأسف، عملي نشد. در انتهاي مراسم، پيش نويسي از فهرست جلسات تهيه شد که نشان از وجود جمعاً38 جلسه داشت، که يکي خارج از کاليفرنيا، در دنور تشکيل مي شد .
در اين ميان، تدارک براي دومين همايش جهاني که قرار بود اين بار در ليجن هال در شمال هاليوود برگزار شود ، در حال انجام بود . با اينکه همايش درست طبق زمانبندي برگزار شد، کمتر از 150 نفر هزينه ثبت نام در آن را پرداختند. همايش اين بار هم در کار افزودن به موجودي شکست خود و امنا بايد فکري به حال دفتر و هزينه هايش مي کردند . در1973 ، مشکلات مالي ديگري براي NA ظهور کرد :به دليل پرونده اي که سال قبل تشکيل شده بود، کم کم توجه اداره درآمد مالياتي به NA جلب شد. پس از آنکه به اين موضوع رسيدگش شد، امنا تصميم گرفتند در بزرگداشت بيستمين سالگرد تأسيس انجمن برپا کنند، و قرار شد همايش بعدي در کاليفرنياي شمالي برگزار شود در اين اثنا، اعضاي انجمن کاليفرنياي شمالي کتابچه‌اي براي بررسي به امنا ارائه داده بود.کميته اي حدود سه سال مشغول بررسي اين کتابچه بود، ولي امنا آن را رد کردند بر اين اساس که معتقد بودند به شکل گسترده اي از يکي از نشرياتAA رونويسي شده است. هر چند اين قضيه ، بيش از پيش به تقاضاي مطلب براي تنظيم کتاب جديد دامن زد . از هنگام درخواست اوليه در 1970 تا آن زمان ، مطالب زيادي نرسيده بود؛ اما جيمي تعدادي از تجربه هاي فردي و نظرهاي مکتوب اطرافيان خودش را جمع کرد و بر توده انديشه ها و برداشت هايي که گردآورده بود افزود.
با وجود تمام اين مشکلات که هرزگاهي سر بر مي آورد و کم و بيش با موفقيت حل مي شد، انجمن همچنان در حال رشد بود. هنگام برگزاري ضيافت شام بيستمين سالگرد تأسيس، در اگست، بيست و دو جلسه در کاليفرنياي جنوبي، سيزده جلسه در کاليفرنياي شمالي، و بيست جلسه ديگر بيرون از کاليفرنيا تشکيل مي شد، به علاوه چند جلسه در کشورهاي ديگر.
در پاييز 1973 ، جاي دفتر باز تغيير کرد، و اين بار به شماره 1246 در خيابان هاي لند، نزديک سان بلوار، در هاليوود، منتقل شد. اين جا کوچکتر و اجاره اش کمتر بود، و قرار شد به جاي جولي که همان تابستان از دفتر رفته بود يک کارمند دفتري استخدام شود. در اين اثنا، همين طور که انجمن رشد مي کرد، دوستي جيمي و گرگ هم عميق تر مي شد. اين دو اغلب درباره نياز به ساختارهاي خدماتي صحبت مي کردند که بتوانند تقاضاهاي اين انجمن در حال تحول را برآورده کند. در آن زمان، جمع کردن همه نمايندگان خدماتي گروه ها براي تشکيل جلسه مدام سخت تر مي شد . شايد از آن هم مهمتر، براي گروه هايي مثل سن فرناندو ولي سخت تر بود در برآوردن نيازهاي گروهي در لانگ بيچ، تقريباً 65 کيلومتر آن طرف تر، کمک مفيدي بکنند. در پرتو شرح و بسط مسائلي از اين دست، گرگ يک طرح جديد خدماتي را تدوين کرد که بعدها به کميته خدماتي ناحيه موسوم شد، و آن را براي بررسي به گروه هاي NA در سن فرناندو ولي ارائه کرد.
سومين همايش جهاني NA در اکتبر 1973 در سن خوزه برگزار شد و بيش از 400 نفر در جلسه شنبه شب شرکت کردند تا صحبت هاي جک دبليو را درباره NA و تاريخچه‌اش بشنوند.درآمد مختصري از برگزاري همايش حاصل شد که آن را صرف تأمين هزينه هاي دفتر کردند. در اين ميان، پيشنهاد تشکيل کميته هاي خدماتي ناحيه با برخوردهاي متفاوتي در کاليفرنياي جنوبي مواجه شد. گروه هاي نواحي ديگر تمايلي نداشتند که اين تغيير ساختاري (يعني تشکيل يک ناحيه) با که به دست گروه هاي سن فرناندو ولي، مصرانه از شرکت فردي در نشستهاي سازمان خدمات عمومي پرهيز مي کردند و در عوض نمايندگانشان را ميفرستادند. باب بي در خبر نامه دفتر به اين چرخش پرداخت و نوشت : “از هنگام نوشتن خبرنامه قبلي تا کنون ، اتفاقات زيادي افتاده است. تشکيل NA تغيير پرمسئوليتي را بر عهده گرفته است، سازمان خدمات عمومي نواحي شکل گرفته و مسئوليت ناحيه هاي مربوط را عهده دار شده اند . شرکت اعضا در جلسات اداري سازمان خدمات عمومي سن فرناندو ولي بسيار بيشتر شده و آنان بهتر مي توانند به نيازهاي خاص خود را در اين ناحيه رسيدگي کنند. به شما که نقش مسئولانه اي در رشد NA ايفا مي کنيد، درود مي فرستيم. اميد ما اين است که نواحي ديگر نيز از سرمشق سن فرناندو ولي، سن فرامسيسکو، سن خوزه، و فيلادلفيا پيروي کنيد”در حالي که مخالفت ها با اين ساختار جديد ادامه داشت، ناحيه سن فرناندو ولي رشد کرد و حضور تقريباً تمام نمايندگان خدماتي گروه ها در جلسات اداري اين ناحيه ، مايه خرسندي شد.در زماني نسبتاً کوتاه کميته هاي خدماتي ساير ناحيه ها نيز آغاز به کار کردند.
سومين همايش جهاني با موضوع “فقط براي امروز” در آناهايم برگزار شد. همايش موفقيت آميز بود، اما شايد مهمترين واقه در جلسه اداري همايش اتفاق افتاد. در آن جلسه ، پيشنهاد به ثبت رساندن دفتر خدماتي جهاني NA مطرح شد و حاضران با اکثريت قاطع آن را تصويب کردند. پس از تصويب اين طرح، جک بي به مقام اولين رئيس هيأت مديره دفتر برگزيده شد.
در 1975 دفتر به ناچار به خيابان نورث‌ هاي‌لند منتقل شد، و با اين که جک در کارها مدام بيشتر به باب کمک مي کرد و در واقع کاملاً جانشين او شده بود، تا آخر سال عملاً کارها را به جيمي و دوستش بتي جي واگذار کرد. حال جيمي از آخرين حمله بيماري سل به اين طرف خيلي بهتر شده بود و به تدريج دوباره داشت نقش فعاليتري در دفتر به عهده مي گرفت، و دست آخر دفتر را به خانه اش منتقل کرد که چند سالي هم همانجا ماند دفتر و
ظيفه دوگانه اي بر عهده داشت : از يک سو بايد نيارهاي انجمن کاليفرنيا جنوبي را تأمين مي کرد، و از سوي ديگر به درخواست هاي انجمن هاي نوپاي خارج کاليفرنيا مي رسيد. در ضمن، همچنان نارضايتي هايي درباره نحوه مديريت مالي و اداره دفتر وجود داشت.
آخر همان سال ، پنجمين همايش جهاني NA در سانتاروزاي کاليفرنيا برگزار شد که بيش از 300 نفر در آن شرکت کردند. هر چه انجمن در آمريکا بيشتر رشد مي کرد ، بيشتر معلوم مي شد که سالي يک بار برگزاري جلسه اداري در همايش، به شکل اسف باري ناکافي است، و بيرون از کاليفرنيا، به رغم احترامي که براي اعضاي هيئت امنا قائلند، اگاهي کاملي از ماهيت اين هيئت ندارند به بيان دقيق تر هيچ کدام از از حوزه هاي NA ، امنا را در مقام اختيار دار رسمي براي پيشنهادي که در 1975 به فراگروه فيلادلفيا شد در اين مورد که نام فرا گروه را به سازمان خدمات عمومي تغيير دهد. گرگ پي خوبي از اين وضعيت آگاه بود و مدام در گفتگو با جيمي و ديگران بود تا چاره اي براي اين موضوع انديشيده شود . تا بالاخره ، او و جيمي کتابچه راهنما به نام نمودار درختي NA {درخت NA} تهيه کردند که در 1975 منتشر شد. پس از مدت ها گله و شکايت بابت نبود يک تلفن امداد 24 ساعته ، بسياري از معتادان در نواحي ساحلي کاليفرنيايجنوبي به اين نتيجه رسيدند که اگر مي خواند کارها بهتر شود، خودشان بايد دست به کار شوند. اواخر همان سال، يک کميته خدمات ناحيه اي ديگر به نام بي سيتي در جنوب لوس انجلس تشکيل شد .
پس از بحث هاي دورو دراز، هيأت امنا در اوايل 1986 تصويب کردند که درخت NA جزو نشريات رسمي انجمن باشد. در همان جلسه ، اصلاحات کتابچه سفيد به تاييد رسيد که شامل حذف يکي از سرگذشت ها و افرودن سه سرگذشت ديگر بود. جمعاً 200 نسخه از درخت NA در انجمن توزيع شد و چيزي نگذشته بود که نخستين موج روند بازخواني و نظردهي آغاز شد و نمودار، با دقت و ريزبني مورد بررسي قرار گرفت. بهار همان سال، در مجمع کاليفرنيا که در سن لويي ابيسپو برگزار شد، تصميم گرفته شد که همايش ششم در ونتورا برگزار شود و زمان تشکيل اولين مجمع خدمات جهاني، روز شنبه در اين همايش باشد.
تقريباً در هماني زمان، تصميم گرفته شد فهرست جهاني راهنماي جلسات گرداوري و توزيع شود، به همراه تقاضانامه تصحيح مشخصات جلسه که بايد تا پيش از آغاز همايش به دفتر برگردانده مي شد . مدتي بعد در همان سال، اولين ترجمه از کتابچه سفيد و جزوه کيست ، چيست ، چگونه و چرا که به زبان اسپانيايي بود ، به تأييد رسيد . جيمي کي هم براي آنکه نشريات NA زير پوشش قانون کپي رايت قرار بگيرند همه را به نام “CARENA” {بازوي انتشاراتي NA } به ثبت رساند که سال بعد به “دفتر خدمات جهاني” تغيير نام داد . در حالي که همه در تدارکات همايش و مجمع بودند ، بررسي درخت NA ادامه داشت. جيمي و گرگ اصلاحاتي در متن انجام دادهند و چاپ دوم آن را تا آخر تابستان منتشر کردند ، و پيش نويس اساسنامه دفتر خدمات جهاني نيز در آخر اکتبر آماده شد. در اين مدت، از آنجا که بسياري از جلسات به درخواست روز آمد کردن مشخصات شان پاسخ داده بودند، بتي دست به کار تايپ کردن فهرست راهنمايي جهاني جلسات NA شد.

2-16-تاسيس مجمع خدمات جهاني NA
در اولين مجمع خدمات جهاني NA در 1976 ، شرکت کنندگان مطلع شدند که بيش از 225 جلسه NA در سراسر جهان وجود دارد:83جلسه در کاليفرنيا، 125 جلسه در ايالت‌هاي ديگر، 16 جلسه در استراليا، جلساتي در کانادا و آلمان، و چند جلسه در کشورهاي ديگر که وجودشان قطعي نشده بود. رشد انجمن در 1971 که در آن وجود سي و هشت جلسه گزارش شده بود، کاملاً اشکار بود. از باب استون، نماينده پارلمان آمريکا نيز که سال ها از دوستان غير معتاد NA بود، درخواست شده بود که در جلسات اداري مجتمع خدمات جهاني همکاربي کند. درخت NA در مجمع به تأييد نرسيد- درواقع سندي وجود دارد که مخالفت شديد با آن را نشان مي دهد- با اين همه همچنان معتبر باقي ماند، چون تنها راهنماي خدماتي بودکه هيئت امنا تأييدش کرده بودند.
متعاقب مجمع، کاليفرنياي شمالي نام بدنه خدماتي اش زا ار سازمان خدمات عمومي به کميته خدمات منطقه اي را تغيير داتد و حرف از افتتاح دفتر محلي به ميان آمد. در ژانويه 1977 دفتر خدمات جهاني به صورت يک شرکت به ثبت رسيد. مدت کوتاهي بعد، تشريفات اداري ثبت نام تجاري CARENA و دفتر خدمات جهاني به انجام رسيد.در اين ميان، جيمي هم چنان مشغول کارهاي جاري دفتر بود: هر روز به طور متوسط ده بسته نشريات، تعدادي کارت پستال و چند نامه پست مي کرد، و در ضمن تلفن ها را جواب مي داد و پاي صحبت اعضايي مي نشست که ار جاهايي مثل فرسنو، ردندو و بيچ و فيلادلفيا تماس مي گردفتند.
در همان حال رشد که انجمن ادامه داشت ف هفتمين همانيش جهاني در سن فرانسيسکو برگزار شد. مجمع خدمات جهاني هم قرار بود مثل سال گذشته روز شنبه برگزار شود که به دليل به حد نصاب نرسيدن تعداد حاضران- يا به تعبير بعضي از اعضا ، به دليل به حد نصاب اهميت دادن- تشکيل نشد . از عجايب اين همايش ، انتخاب محل برگزاري همايش سال بعد بود. تا آن زمان ، همايش يا در کاليفرنياي شمالي برگزار شده بود يا در کاليفرنياي جنوبي ، و کسي فکر نکرده بود که گزينه اي بيرون از اين ايالت هم مي شود در نظر گرفت . اما در آن سال ، دو پيشنهاد رقيب وجود داشت که هر دو از کاليفرنياي جنوبي بودند ، و هر دو پيشنهاد هم هواداران سفت و سختي داشت . بعد از راي گيري ، کاشف به عمل آمد که آرا مساوي است، و ناچار شدند دوباره راي گيري کنند. قبل از شروع راي گيري مجدد،
دو نفر که از هوستن تگزاس آمده بودند پيشنهاد کردند همايش بعدي در شهر آنها برگزار شود.هواداران هر دو پيشنهاد قبلي تصميم گرفتند به اين پيشنهاد جديد راي بدهند تا مطمئن شوند که رقيبشان راي نمي آورد و همايش بعدي در تکزاس برگراز شد.
سومين مجمع خدمات جهاني با حضور نمايندگان اين مناطق آغاز به کار کرد: کاليفرنياي شمالي و جنوبي، تگزاس، بريتيش کلمبيا، منطقه جنوب شرق، منطقه غرب ميانه، پنسيلوانيا، کلرادو و ناحيه مينياپوليس. از مجمع قبلي که در آنها تنها دو منطقه شرکت کرده بودند، فقط هجده ماه مي گذشت. به طور خلاصه، مجمع، ساختار خدماتي را به همان صورتي که پيشنهاد شده بود پذيرفت و شش کميته تشکيل داد. متعاقب مجمع، تامي بي که به عنوان نايب رئيس جلسه مجمع انتخاب شده بود، به آتلانتا برگشت و به اعضاي محلي توصيه کرد که به اتفاق طرحي براي نهمين همايش جهاني تهيه کنند.
اواخر تابستان همان سال، ترجمه کتابچه سفيد تمام شد و هيئت امنا ان را تأييد کردند، و دفتر گزارش داد که قضيه بخشودگي مالياتي دفتر خدمات جهاني به شکل مطلوبي درست شده است. در سپتامبر، اولين همايش جهاني NA که خارج از کاليفرنيا برگزار مي شد، در هوستن تکزاس افتتاح شد. 250 نفر از اعضا در همايش شرکت کردند، 150 نفر از کاليفرنيا و بقيه از تکزاس و جاهاي ديگر. در آخرين نشست، همه يک صدا به پيشنهاد آتلانتا براي ميزباني نهمين همايش راي مثبت دادند.

2-17-تاليفات درخصوص NA
از موضوع هاي جالب ديگر در همايش سن فرانسيسکو ، پيدا شدن سرو کله مرد جواني بود از جورجيا به نام بو اس ، که مي خواست با کساني که مشغول نوشتن کتاب بزرگ NA هستند ملاقات کند چنان که خود او بعدها گفت، هر کس بو را به نفر بعدي حواله داده بود تا بالاخره به جيمي معرفي کرده بودند، که بو هم به نوبه خود بور را سراغ گوگ فرستاده بود. بور بعد از چهار روز که بيشترش با گرگ و جيمي گذشت، با مأموريتي کاليفرنياي جنوبي را ترک کرد. او فهميده بود که همه چنين کتابي را مي خواهند، ولي همه انتظار دارند ديگري دست به کار شود . بو که از مبرزان کهنه کار ، مي دانست جلب حمايت ديگران در انجام طرح موثر خواهد بود، و در شش ماه بعدي در جلسات، يا در تنفس‌ها و موقع قهوه خوردن، يا هر جاي ديگر که مي شد، از اين طرح صحبت کرد؛ و چيزي نگذشته بود که در ناحيه خودش، آتلانتاي جورجيا، هواداران پرو پا قرصي پيدا کرد.
بر اثر کم بودن تعداد شرکت کنندگان در مجمع خدمات جهاني، و با توجه به اينکه همايش سال بعد قرار بود در هوستن برگزار شودف تصميم بر اين شد که مجمع خدمات جهاني بعدي در اوايل 1978 تشکيل شود. جيمي و لين اي که از شمال ايالت نيويورک که به غرب آمده بود، چاپ جديدي از نداي NA منتشر کردند که در آن اعلام شد مجمع در آوريل برگزار خواهد شد. در اوايل 1978 ف انستيتو ملي اعتياد به مواد مخدر (NIDA)، به نشانه به رسميت شناختن معتادان گمنام ، از انجمن دعوت کرد تا کسي را به کنفرانس تحقيقاتي درباره برنامه هاي خود ياري و درمان سرپايي بفرستد.گرگ راهي کنفرانس شد، و سر راه از بعضي حوزه هاي NA در شرق آمريکا ديدار کرد. به نوعي از نتايج اين سفر بود که بعضي از اين حوزه ها تصميم گرفتند نماينده اي براي شرکت در مجمع اوريل بفرستند.

فصل سوم:
مباني

دیدگاهتان را بنویسید