منابع پایان نامه با موضوع كشت، سازي، آزمايش، پنير

دانلود پایان نامه

مرحله اول، اشرشياكلي از محيط كشت لوريل سولفات براث استفاده مي كنيم که اين محيط کشت مايع است و در لوله بايد انجام شود در ابتدا محيط سازي کرديم سپس در هر لوله آزمايش 10 ميلي ليتر از محيط كشت آماده سازي شده ريختيم و در هر لوله آزمايش، لوله دورهام قرار داديم سپس آن ها را اتوكلاو كرده و بعد آن ها را خنك کرديم و 1 ميلي ليتر از پنيررقت سازي شده را در لوله هاي آزمايش حاوي محيط كشت آماده سازي شده ريختيم و تکان داده و در انكوباتور 37 درجه سانتي گراد براي مدت 24 تا 48 ساعت قرار داديم . بعد از اين مدت زمان، اگر گاز در لوله دورهام مشاهده نشد كه اشرشياكلي منفي است و در غير اين صورت به مرحله دوم مي رويم محيط كشت مرحله دوم E.C براث 2مي باشد که اين محيط کشت هم مايع است و در لوله بايد انجام شود كه در ابتدا محيط سازي مي كنيم سپس در هر لوله آزمايش 10 ميلي ليتر از محيط كشت آماده سازي شده ريخته و در هر لوله آزمايش، لوله دورهام قرار داديم سپس آنها را اتوكلاو كرده و بعد آن ها را خنك کرده وبا يك لوپ يا حلقه كشت از لوله هاي گرمخانه گذاري شده حاوي گاز مرحله اول را در لوله هاي آزمايش حاوي محيط كشت آماده سازي شده E.C براث برديم و آن را در حمام آب گرم 44 درجه سانتي گراد به مدت 24 تا 48 ساعت قرار داديم بعد از اين مدت زمان، اگر گاز در لوله دورهام مشاهده نشد كه اشرشياكلي منفي است و در غير اين صورت به مرحله سوم مي رويم محيط كشت مرحله سوم تريپتون واتر87 مي باشد که اين محيط کشت هم مايع است و در لوله بايد انجام شود كه در ابتدا محيط سازي کرده سپس در هر لوله آزمايش 10 ميلي ليتر از محيط كشت آماده سازي شده ريخته سپس آن ها را اتوكلاو كرده و بعد آن ها را خنك نموديم وبايك لوپ يا حلقه كشت از لوله هاي گرمخانه گذاري شده حاوي گاز مرحله دوم را در لوله هاي آزمايش حاوي محيط كشت آماده سازي شده تريپتون واتر برديم و آن را در حمام آب گرم 44 درجه سانتي گراد به مدت 24 تا 48 ساعت قرار داده سپس 5/0 ميلي ليتر معرف ايندول يا کواکس88 را به لوله هاي گرمخانه گذاري شده مرحله سوم اضافه كرده و بعد از يك دقيقه آن را بررسي مي كنيم اگر حلقه رنگ قرمز و بنفش يا ارغواني تشكيل شد نشانه وجود ايندول است و اشرشياكلي مثبت است در غير اين صورت اشرشياكلي منفي است.(استاندارد ملي ايران به شماره 5234 ) (شكل3-21)
مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 5234 اشرشياکلي پنير تازه و رسيده بايد منفي باشد.( استاندارد ملي ايران به شماره 5234)
3-3-4-6-4- روش كشت استافيلوكوكوس اورئوس در پنير:
ابتدا براي کشت استافيلوكوكوس اورئوس از محيط كشت جيوليتي براث استفاده شدکه اين محيط کشت مايع است و در لوله بايد انجام شود در ابتدا محيط سازي انجام شد سپس در هر لوله آزمايش 19 ميلي ليتر از محيط كشت آماده سازي شده ريخته و سپس آن ها را اتوكلاو و بعد خنك گرديد.
1 سي سي از رقت اوليه را در محيط جيوليتي ريخته و روي آن محيط کشت آگار- آگار (که محيط سازي ، اتوکلاو شده است )ريختيم. محيط کشت غني شده جيوليتي را به مدت 24 تا 48 ساعت در داخل انکوباتور37 درجه سانتيگرادقرار داديم.سپس با استفاده از لوپ از لوله هاي گرمخانه گذاري شده بر روي محيط کشت بردپاركر (که محيط سازي واتوکلاو شده است )به صورت خطي كشت داده شد و درانکوباتور 37 درجه سانتي گراد به مدت 48-24 ساعت قرار داديم. اگربر روي محيط كشت برد پاركر ، كلني هاي سياه يا خاکستري براق ومحدب با هاله شفاف ايجادشودبه مرحله بعد برده مي شود در غير اينصورت جواب آزمون منفي است.

3-3-4-6-4-1- تست كواگولاز :
اگر مشكوك به استاف بوديم ، تست کواگولاز را انجام مي دهيم.
محيط کشت برين هرت اينفوزيون براث89 به صورت مايع مي باشد و محيط سازي درون لوله آزمايش صورت مي پذيرد.بعد از محيط سازي و اتوکلاو با استفاده از يک حلقه کشت از هر کلوني انتخاب شده برداشتيم و به لوله آزمايش حاوي برين هرت اينفوزيون براث منتقل کرديم سپس در دماي37درجه سانتيگراد به مدت 24 ساعت گرمخانه گذاري شد.
در شرايط استريل 1/0ميلي ليتر از سوسپانسيون بالا را داخل لوله سترون ريخته و 3/0 ميلي ليتر پلاسماي خرگوش (نحوه آماده سازي مطابق دستور شرکت سازنده انجام شد)اضافه کرده و در دماي 37 درجه سانتيگراد به مدت 4 تا6 ساعت گرمخانه گذاري مي کنيم سپس تشکيل لخته پلاسما را بررسي مي کنيم در صورت مثبت بودن آزمون کواگولاز لخته تشکيل مي شود.
(استاندارد شماره 3-6806).(شکل3-22)
3-3-4-6-5-روش كشت كپك و مخمر:
جهت شمارش کپک و مخمر درپنير، از محيط كشت واي.جي.سي . استفاده مي كنيم . در ابتدا محيط سازي كرده، و سپس آن را اتوکلاو کرده و بعد خنک نموديم. براي کشت پنير 1 ميلي ليتر از رقت اوليه را در پليت خالي استريل ريختيم و سپس از محيط كشت آماده سازي شده به نمونه داخل پليت به ميزاني که روي ان را بپوشاند اضافه کرديم و به شكل 8 (8 انگليسي) مخلوط مي نماييم تا محيط و نمونه با هم مخلوط شوند و سپس صبر کرديم تا محيط كشت ببندد.
پليت را در دماي 25 درجه سانتي گراد به مدت 5 روز در داخل کلد انکوباتور نگه داري نموديم . اگر نمونه حاوي مخمر باشد به صورت پرگنه هاي سفيد مشاهده مي گردد و اگر نمونه حاوي كپك باشد، در سطح كپك مشاهده مي گردد (استاندارد شماره 10154).(شکل3-23)
مطابق استاندارد ملي ايران به شماره 10154 ميزان کپک و مخمردر پنير تازه و رسيده بايد کمتر از 100در هر گرم پنير باشد.( استاندارد ملي ايران به شماره 10154)
3-4-ارزيابي حسي:
پنير به تکه هايي در اندازه حدوداً 3×3×3 بريده شده و در بشقابهايي که د
اراي کد بودند قرار داده شد. تکه هاي پنير در دماي محيط حدوداً 2±20 درجه سانتيگراد نگه داشته شد و به صورت تصادفي به ارزيابها داده شد.ارزيابي ارگانولپتيکي در طي روزهاي 75،60،45،30،15،3 از دوره رسيدگي پنير بوسيله 10 نفر ارزياب آشنا به درجه بندي پنير ،از نظر طعم و مزه ،بو ،بافت و قوام ارزيابي شد.براي ارزيابي بافت و قوام ،مقدار نيروي لازم براي گاز زدن (دو تکه کردن) به کمک دندانهاي پيش ، تخمين زده شد و همچنين براي طعم و مزه ،نمونه مورد نظر به کمک سايش بين زبان و کام مورد ارزيابي قرار گرفت.جهت ارزيابي 4 درجه : بد،متوسط،خوب و عالي درنظر گرفته شد .
3-4-1-فرم ارزيابي حسي:
باسمه تعالي
تاريخ:
گروه ارزيابان حسي،لطفاً نمونه هاي پنير را که در بشقابهاي کد دار قراردارند، در برگه ارزيابي نماييد .ميزان امتياز خود را نسيت به هر نمونه مشخص کنيد.
نمونه
طعم و مزه
بو
بافت و قوام
پذيرش کلي

1

بد
2

متوسط
3

خوب
4

عالي

*لازم به ذکر است منظور از نمونه 1 نمونه شاهد با 100درصد نمک کلريد سديم ، نمونه 2: 50%کلريد سديم و 50% کلريد پتاسيم ، نمونه 3 : 30% کلريد سديم و 70%کلريد پتاسيم و نمونه 4: 10%کلريد سديم و 90%کلريد پتاسيم مي باشد.
3-5- روش طرح آماري:

دیدگاهتان را بنویسید