منابع پایان نامه ارشد درمورد رفتار پرخاشگرانه، عزت نفس، کودک و نوجوان

دانلود پایان نامه

از روان شناسان بر اين عقيده اند که پرخاشگري در انسان منشاء غريزي دارد و عوامل ديگر تشديد کننده ي پرخاشگري هستند . خود کم بيني يا عقيده ي حقارت و داشتن احساس هاي متعدد از جمله احساس نقص بدني يا کمبود رواني در بوجود آوردن پرخاشگري موثر است
بالاخره تعصب به خصوص درايدئولوژيهاي مذهبي و سياسي مي تواند موجب خشونت و پرخاشگري شود . عوامل خانوادگي در بروز پرخاشگري موثرند : عبارتند از نحوه ي برخورد خانواده با نيازهاي کودک و نوجوان ، وجود الگوهاي نامناسب تاثير رفتار پرخاشگرانه ، تشويق رفتار پرخاشگرانه ، آشفتگي و ستيز در خانواده را مي توان نام برد.
از ميان انواع پرخاشگري مي توان پرخاشگري فردي و جمعي را نام برد . پرخاشگري فردي نوجوان يا جوان نسبت به سن خود پرخاشگري نشان مي دهد ولي اين پرخاشگري در نهان به صورت فردي انجام مي شود . در اينجا فرد نسبت به اطرافيان ، همسالان و اولياي مدرسه گستاخي مي کند و همراه با آن به دروغ هم متوسل مي شود . اما در پرخاشگري جمعي فرد سعي مي کند با همجنس و همفکر خود اقدام به پرخاشگري نمايد .
در هر صورت ناکامي را بايد علت اصلي ايجاد پرخاشگري بدانيم ولي همه گونه پرخاشگري را نمي توان به ناکامي نسبت داد و هر ناکامي را همنمي توان به پرخاشگري نسبت داد .
براي درمان پرخاشگري ابتدا بايد ريشه ي اصلي و عامل به وجود آورنده ي آن شناسايي شود بعد از شناسايي عامل مي توان فرد را به مشاوره روان شناسي ، مددکار اجتماعي ، روان پزشک و حتي پزشک ارجاع داد تا با روش هاي دارو درماني ، روان درماني ، تخليه فشارهاي رواني ، فقر زدايي ، دادن آموزش به اولياء و بالاخره بردباري به فرد نسبت به درمان وي اقدام کرد .
نتايج اين فصل بيانگر تاثير عوامل بسيار متعددي در بروز رفتار پرخاشگرانه است از جمله : عوامل زيستي وراثتي ، يادگيريهاي محيطي و پردازش هاي شناختي هستند . مسئله اي که در اينجا با آن مواجه هستيم اين است که آيا پرخاشگري قابل درمان است يا خير ، با توجه به سوابق نظري و درماني پرخاشگري و پيشينه هاي تحقيقاتي که ذکر گرديد اکثر انها اثر بخشي شيوه درماني ايجاد و افزايش عزت نفس را به عنوان يکي از تکنيکهاي اصلي جهت درمان پرخاشگري بيان کرده اند . که در اين پژوهش نيز رابطه عزت نفس با پرخاشگري مورد بررسي قرار گرفت .

دیدگاهتان را بنویسید