دانلود پایان نامه درباره ويتامين، جيره، کولين، بيوتين

دانلود پایان نامه

مشاهده شد. ويتامين K در بافت حيواني مناکوئينون-4 است و هنگامي که مناکوئينون-4 که در کبد يافت مي شود توليد مي گردد. هر چند گريمينگر و بروباچر137 (1966) نشان دادند که بخش عمده اي از فيلوکوئينون خورانده شده به جوجه ها بصورت دست نخورده جذب و در کبد ذخيره شده است و ليکن ويتامين همانند مناکوئينون-4 يافت شده در کبد جوجه هايي که مناديون دريافت کرده بودند در ساخت پروترومبين از لحاظ بيولوژيکي به خوبي فعال است بنابراين به نظر مي رسد که احتمالا مناکوئينون-4 تنها زماني توليد مي شود که مناديون مصرف شده و يا ميکرواورگانيسم هاي روده 1K يا 2K جيره را به مناديون تجزيه مي کنند.
کمبود ويتامين K منجر به افزايش زمان لخته شدن مي شود، زيرا ويتامين K براي ساخت پروترمبين ضروري است پروتئين هاي لخته کننده خون در کبد به صورت پيش سازهاي فعال بيولوژيکي تبديل مي شوند(سوتيه138، 1980). اختلال در انعقاد خون علامت کلينيکي اصلي کمبود ويتامين K در کليه حيوانات است انتقال ويتامين K از مادر به تخم مرغ و سپس به جوجه تازه از تخم در امده ثابت شده است و بنابراين جيره مرغ هاي مادر بايد به خوبي از لحاظ اين ويتامين غني شود. گريمينگر و بروباچر (1966) در تخم مرغ مرغهايي که فيلو کوئينون خورده بودند نسبت به مرغ هايي که همان مقدار مناديون دريافت کرده بودند، چهار برابر ويتامين K بيشتري يافتند. انتقال ويتامين K که مقدار آن کم و ناچيز است ممکن است اهميت زيادي داشته باشد، بطوري که کوهان و همکاران (1960) يک سندروم خونريزي در جوجه هاي يکروزه گزارش کردند و اين حالت را کمبود ويتامين K جيره مرغ هاي ما در نسبت دادند. گريمنگر و بردايز (1968) در پرندگان دچار کمبود ويتامين K جذب کاملا ضعيف MSBC را که از طريق مقعد دريافت کرده بودند نشان دادند.
2-5-5-ويتامين (ويتامين B)
تيامين قديمي ترين ويتاميني است که با بيماري بري بري و 2600 سال قبل از ميلاد شناخته شده است. اجکمن که در بيمارستاني در جاوا کار مي کرد اشاره نموده که جوجه هاي مبتلا به پلي نوريتيس هنگام تغذيه با برنج بابرنج بدون پوسته علايمي مشابه با بري بري در انسان نشان دادند.
وي خاطر نشان کرد که اين حالت هنگام استفاده از برنج قهوه اي يا پوسته برنج روي نخواهد داد. جانسن و دونات139 ) 1926 ( جانشينان اجکمن و همکارانش در آزمايشگاه اندونزي بودند که موفق به کريستاله کردن ويتامين به شکل خالص شدند. ساختمان تيامين توسط ويليامز و کلين140 (1936) کشف توسط همان آزمايشگاه ساخته شد (کلين و همکاران141،1937). تورنتون و اسچوتز142 (1960) نشان دادند که مرغ هاي لگهورن نسبت به نژادهاي سنگين تر نياز تياميني بيشتري در تخم مرغ هاي خود ذخيره مي کنند. اگر جيره حاوي افزودني هاي ضد تياميني باشد، مسلما نياز تيامين بيشتر است در جوجه هايي که فوزاريوم موني ليفورم مصرف کردند پلي نوريتس شيوع يافت که با تزريق تيامين قابل درمان بود (فريتز و همکاران143،1937). در مطالعه اي ديگر الکوسکي و کلاسن144 (1999) نشان دادند که تغذيه تيامين در مرغ مادر اثر محسوسي بر وضعيت جوجه جوان دارد .ريوز و هارمز145 (1988) نشان دادند که جهت رشد و جلوگيري از فلج پا در جوجه هاي گوشتي به 8/2 ميلي گرم مکمل ريبوفلاوين در کيلوگرم جيره نياز است. در اين مطالعه خود جيره ذرت – سويا حاوي 6/2 ميلي گرم بود چانگ و بيکر146 (1990) پيشنهاد کردند که حدود 60 درصد ريبوفلايني که بطور طبيعي در ذرت وکنجاله وجود دارد براي پرنده قابل دسترس است. الکوسکي و کلاسن (1998) نشان دادند که پرندگان جوان حدود 2 ميلي گرم ريبوفلاوين بصورت مکمل در کيلوگرم جيره نياز دارند. براي مرغ هاي تخمگذار اسکوايرز و نابر147 (1993) نيازي حدود 4/4 ميلي گرم در کيلو گرم جيره براي توليد تخم مرغ و جوجه در آوري بهينه پيشنهاد کردند و آلبومين تخم مرغ مي بايست حاوي حدود 5/2 ميکرو گرم ريبوفلاوين در گرم باشد.
2-5-6- نياسين
بيماري پلاگر در انسان و زبان سياه در سگ، در موارد مشابه هم هستند و پيشنهاد شد که اين دو بيماري داراي عامل مشابهي هستند. به دنبال کشف اين که عصاره کبدي مي تواند پلاگر را درمان کند،ريوز وهارمز (1988) نيکوتين آميد را به عنوان عاملي که قادر بود زبان سياه را در سگ و پلاگر را در انسان درمان کند از کبد جدا کردند . در سال 1945 کرهل و همکارانش نشان دادند که اسيد آمينه تريپتوفان در درمان پلاگر موثر است.
ريوز و هارمز (1988) توانايي يکساني براي نياسين و نياسين آميد در جوجه هاي گوشتي جوان عنوان کردند در حالي که اودوهو و بيکر148 (1993) نتيجه گرفتند که نيکوتين آميد در مقايسه با اسيد نيکوتنيک بسيار قوي تر است. والدروپ و همکاران149 (1985) پيشنهاد کردند که اضافه کردن 99 ميلي گرم نياسين به کيلوگرم جيره ذرت و سويا که معمولا حاوي 22 ميلي گرم نياسين در کيلوگرم است، براي جوجه گوشتي مفيد است . والدروپ وهمکاران (1985) نشان دادند که جوجه ها به نياسين احتياج دارد و کمبود آن باعث بزرگ شدن مفصل پا ، خميدگي پا ، پردرآوري ضعيف و تورم پوست در ناحيه سر و پاها مي شود. جانسون و همکاران150 (1995) کاهش در ضخامت درشت ني و طول استخوان پرندگاني که 7500 قسمت در ميليون نياسين دريافت کرده بودند ، در حالي که سرعت رشد خوراک مصرفي تحت تاثير قرار نگرفته بودند.
2-5-7- پيريدوکسين (B6)
عوارض ناشي از کمبود پيريدوکسين براي اولين بار در موش صحرايي، در دهه 1920 توصيف شد. در مطالعه اي براي ايجاد پلاگر در حيوانات آزمايشگاهي ، موش هاي صحرايي تغذيه شده با جيره فاقد ويتامين B2 تورم جلدي شديد ، همانند پلاگر در انسان نشان دادند. عامل پيشگيرنده پ
لاگر در موش هاي صحرايي، ويتامين B2 نبود و اصطلاح ويتامين B6 را به عنوان عامل جديد باز دارنده آماس جلدي در موش صحرايي پيشنهاد گرديد.
ساروکا و کامبز151 (1986) عنوان کردند که کمبود پريدوکسين مي تواند سوخت و سازميتونين را محدود کند، ولي سطوح موجود در جيره هاي ذرت و سوياي فاقد مکمل براي استفاده از آنالوگ هيدروکسي متيونين کافي است. دامنه 45 تا 65 درصد قابليت دسترسي براي اين ويتامين در ذرت و سويا گزارش شده است چندين گزارش نشان داده اند که در پيش مخلوط هاي حاوي مواد مغذي، فعاليت ويتامين B6 به ميزان قابل توجهي از بين مي رود(آدامز152، 1982) و چنين کاهشي ممکن است در خوراک هاي پلت شده و اکسترود شده ديده شود (گادينت153، 1986). امروزه اغلب جيره هاي طيور با 3 تا 4 ميلي گرم پيريدوکسين در کيلوگرم تکميل مي شوند.
با کمبود پيريدوکسين ، ماس و همکاران154 (1994) نشان دادند که بلوغ کلاژن ناقص بوده و بنابراين اين ويتامين براي يکپارچگي ماتريس بافت پيوندي ضروري است. کمبود مزمن و يا حاشيه اي مي تواند منجر به پروسيس شود که معمولا يکي از پاها فلج شده و يک يا هر دو انگشت مياني در اولين مفصل به سمت داخل بر مي گردند (گريس و اسکات155، 1972). مصرف خوراک در مرغ و خروس هاي دچار کمبود B6 شديداً کاهش يافته اما به دليل اثرات بارز کمبود ويتامين B6 در رشد جنسي ، اما باعث لاغري نيست. هر چند مقداري پريزي در مرغ ها مشاهده شود، ولي جدي نبوده و مرغ در ظرف دو هفته پس از فراهم کردن سطح طبيعي پيريدوکسين جيره به توليد طبيعي تخم مرغ باز مي گردد(ويس156، 1976).
2-5-8- بيوتين
کشف و اهميت بيوتين در تغذيه توسط دو گروه از محققان يعني ميکروب شناس ها و تغذيه دان ها صورت گرفته است. اوايل دهه 1930 نقش اين ويتامين که به نام کو آنزيم R معروف شد، در تنفس باکتري هايي ريزوبيوم موجود در غده ريشه گياهان تيره بقولات مشخص شد. سپس شکل بلوري آن ، که از 9 زرده تخم اردک به دست آمد و براي رشد مخمرها ضروري بود، بيوتين نام گرفت .پس از آن برخي از محققان يک حالت مسموميت در اثر تغذيه تخم مرغ در حيوانات را مورد بررسي قرار دادند.
بيوتين در خوراک هاي طبيعي به صورت آزاد و متصل وجود دارد که ظاهرا بيشتر آن براي مرغ قابل دسترس است (بونجور157، 1987) و بعضي از برآوردها قابليت دسترسي آن در گندم را صفر گزارش مي کنند. ميوه ها و دانه هاي گياهي اغلب به ليزين يا پروتئين متصل است به نظر مي رسد که بيوتين در نيمه ابتدايي روده کوچک بصورت مولکول دست نخورده جذب مي شود (بونجور، 1984). مک کورميک و السون158 (1984) گزاش کردند که بيوتين به صورت محلول در فاز آبي پلاسما منتقل شده و توسط سلول ها از طريق انتقال فعال جذب و به آپوآنزيم خود در سلول متصل مي گردد همه سلولها حاوي بيوتين هستند ولي در کبد و کليه مقادير بيشتري يافت مي شود.
در اثر کمبود بيوتين ،ضايعات پوستي در پاها و پوست اطراف منقار و چشم ها، مشابه با نوع ناشي از کمبود اسيد پانتوتنيک به وجود مي آيد همچنين پروسيس يکي ديگر از عوارض ناشي از کمبود بيوتين است. بين و همکاران159 (1998) تورم پا و بزرگ شدن پا و جابه جايي قسمت انتهايي ساق پا پرندگان مواجه با کمبود بيوتين را توصيف کردند. در حالت کمبود حاشيه اي بيوتين ، وضعيت پرنده به وسيله تغذيه آنتي بيوتيک ها بهبود يافته و با تغذيه لاکتوباسيل حادتر مي شود (بونزسترو و کراتزر160، 1983). اين نشان مي دهد که ميکروفلوراي روده براي بيوتين قابل دسترس با پرنده رقابت مي کنند و در اين خصوص نوع کربوهيدرات جيره مي تواند بر حالت پرنده تاثير بگذارد. باوور و گريمينگر161 (1980) نتيجه گرفتند که دکسترين مقدار بيوتين روده را بخصوص در روده کور کاهش داد ، در حالي که تغذيه سوربيتول توليد بيوتين در روده کور را تشديد مي کند.
2-5-9- فولاسيون (اسيد فوليک)
کمبود فولاسين در حيوانات آزمايشگاهي منجر به کم خوني ماکروسيتيک (مگالوبلاستيک) و لوکوپنيا (کاهش سلولي هاي سفيد خون) مي شود. طيور نسبت به ساير حيوانات مرزعه اي به کمبود فولاسين حساس تر به نظر مي رسند. کمبود سبب پودر آوري ضعيف، کندي رشد، ظاهر کم خون و پروسيس مي شود. با پيشرفت کم خوني تاج سفيد رنگ و غشاهاي مخاطي دهان زرد کم رنگ مي شوند ( رينه و همکاران162، 1993) و همچنين پيشنهاد کردند که غلظت فسفوريبوزيل پيروفسفات گلبولهاي قرمز در جوجه هاي فاقد فولاسيون افزايش يافته و مي تواند به عنوان يک ابزار تشخيصي از ان استفاده نمود ماکس ول و همکاران163 (1988) کم خوني ماکروستيک را به عنوان نشانه اصلي در پرندگان تغذيه شده با جيره نيمه خالص فاقد فولاسيون توصيف کرند.
هر چند کمبود فولاسين مي تواند سبب کاهش توليد مرغ شود، ولي نشانه اصلي در مرغ هاي مادر کاهش شديد قدرت جوجه دراوري به همراه افزايش مرگ و مير جنين در روزهاي آخر انکوباسيون است. اين جنين ها نوک تغيير يافته دارند و خميدگي ساق پا اغلب ديده مي شود (فروليچ164، 1987). گرادينت (1986) گزارش نمود که اسيد فوليک به حرارت نور و رطوبت بسيار حساس بوده و بنابراين لازم است که خوراک تازه و خشک نگهداري شود. آدامز (1982) افزايش شديدي در تخريب ويتامين را هنگام وجود مواد معدني در پيش مخلوط ها گزارش کرده است بسياري از جيره هاي تجاري طيور حاوي مکمل فولاسين به ميزان 1 تا 5/1 ميلي گرم در کيلوگرم هستند. رينه و همکاران (1993) نشان دادند که تمام مسيرهاي وابسته به فولات هنگام استفاده از 1 ميلي گرم فولات هنگام استفاده از 1 ميلي گرم فولات در کيلو گرم جيره عادي جيره مي شوند. رايو و همکاران165 (1995) نشان دادند که 2/1 تا 3/1 ميلي گرم اسيد فوليک در
کيلوگرم جيره براي رشد طبيعي جوجه هاي گوشتي کافي است.

2-5-10-کولين
کولين يک ماده مغذي است که وقتي در جيره نباشد، علايم کمبود مشخصي را بوجود مي اورد. هر چند کولين به عنوان يکي از ويتامين هاي خانواده B – کمپلکس طبقه بندي مي شود ولي به طور کامل تعريف کلاسيک يک ويتامين را ندارد بر خلاف ساير ويتامين هاي گروه B کولين مي تواند در کبد ساخته شده و مقدار نسبتا زيادي از آن لازم است و بيش از آنکه يک کوآنزيم باشد به عنوان يک جز ساختماني وظايف خود را انجام مي دهد.
ماده اي از صفراي خوک جدا گرديد و توسط استرکر کولين نام نهاده شد و ساختمان شيميايي آن بصورت يک ترکيب چهار آمونيومي ، بتاهيدروکسي اتيل تري متيل آمونيوم هيدروکسيد توسط بايردر سال (1867) تعيين شد.مک گينس و همکاران166 (1944) نشان دادند که کولين جز فعال ساختمان لستين خالص يعني ماده اي که قبلا نقش آن را در پيشگيري از تجمع بيش از حد در کبد موش هاي صحرايي نشان داده بودند. مک گينس و همکاران (1944) گزارش کردند که ميتونين و بتائين تحت شرايطي در پيشگيري از پروسيس و تحريک رشد ناشي از مصرف جيره فاقد کولين در جوجه ها موثر هستند . آنها چنين استنباط کردند که ميتونين و بتائين ،بنيان متيل لازم جهت کولين سازي را تامين مي کنند اختلاف بين اثرات کولين در رشد پيشگيري از پروسيس در جوجه هاي جوان توسط مکگينس و همکاران (1944) مشخص شد. تمام چربي هاي طبيعي حاوي مقداري کولين هستند، کنجاله هاي غده اي، زرده تخم مرغ و مغز غني ترين منابع حيواناني و جوانه غلات ، بقولات و کنجاله هاي دانه هاي روغني بهترين منابع گياهي مي باشند از آنجايي که بتائين مي تواند اثر کمي بر احتياجات کولين داشته باشد. خوراک هايي نظير گندم و محصولات جانبي آن که مقادير نسبتا زيادي بتائين دارند مي توانند بخشي از احتياجات کولين طيور را برآورده سازند. قابليت دسترسي کولين در خوراک هاي طبيعي به خوبي مشخص نشده است، هر چند ، موليتوريس و بيکر167 (1976) گزارش کردند که قابليت دسترسي کولين در چندين محصول سويا در دامنه 60 تا 75 درصد مي باشد.
دريلو و بالناوه168 (1980) پروسيس را همچون آسيب هاي وارده به کليه در جوجه هاي گوشتي فاقد کولين توصيف کردند کليه ها متورم بوده و خونريزي جزيي داشتند و يا اندازه آنها طبيعي ولي خون ريزي بسيار بيشتر بود.تري متيل آمين (TMA) بوي ماهي بخصوصي داشته و مي تواند از کولين توسط فعاليت ميکروب هاي روده توليد شود. به نظر مي رسد که در مرغ ساخت تري متيل آمين در روده کور اتفاق مي افتد. امانوئل و همکاران169 (1984) بوي ماهي را در تخم مرغ هاي پرندگان تغذيه شده با جيره بر اساس گندم و 5/0 درصد کولين نشان دادند.
2-5-11- ويتامين C
ويتامين C اسيد اسکوربيک ، تنها براي انسان ، اغلب پستانداران و خوکچه هندي ضروري است کمبود ويتامين باعث بيماري اسکوروي مي شود که مشخصات آن ادم، بيحالي و اسهال مي باشند مدت ها مشخص شده است که اسکوروي را مي توان با مصرف گوشت يا ميوه تازه درمان نموده و يا از بروز آن جلوگيري کرد. گزارشات زيادي مبني بر مفيد بودن مکمل ويتامين C هنگام تنش و بخصوص تنش حرارتي وجود دارد. مککي و هريسون170

دیدگاهتان را بنویسید