دانلود پایان نامه درباره بازدارنده ها

دانلود پایان نامه

. دليل عمده محبوبيت سويا به دليل ترکيب منحصربهفرد اسيدهاي آمينه آن ميباشد که بر بسياري از غلات ديگر پيشي ميگيرد. (جدول2-2)، انرژي قابل متابوليسم، ميزان پروتئين و قابليت هضم اسيدهايآمينه سويا را در مقايسه با برخي از غلات ديگر نشان ميدهد. براي سالهاي زيادي يکي از فاکتورهاي محدودکننده استفاده از سويا در تغذيه طيور، کمبود اسيدهاي آمينه گوگرددار ( متيونين و سيستئين) در آن بود. همچنين براي سالهاي زيادي عقيده بر اين بود که دانههاي سويا از لحاظ برخي از فاکتورهاي رشد تعريفنشده فقير هستند و مواد ديگري مانند پودر ماهي براي نيل به حداکثر عملکرد طيور لازم است. اما مطالعات بعدي نشان داد که بيشتر عکسالعملهاي رشدي حاصل از اين مواد مانند پودر ماهي به دليل وجود عناصري مانند سلنيوم و ويتامين 12B بوده است. کيفيت پروتئين سويا توسط( بيکر و همكاران9، 2002) مورد بررسي قرار گرفت. کيفيت پروتئين سويا براي طيور بالا بوده و سويا منبع بسيار خوبي از لحاظ ليزين و تريپتوفان به شمار ميآيد. غلظت اسيد آمينه قابل هضم ليزين در سويا در مقايسه با مقادير موردنياز ليزين در جوجهها بيشتر از مقدار موردنياز ميباشد (بيكر و همكاران، 2002). هيچ دانه روغني ديگري به مانند سويا نميتواند منبع خوبي از ليزين باشد. اما در مقايسه با اسيدهاي آمينه ايدهآل موردنياز طيور، سويا منبع کاملي از پروتئين نميباشد. پروتئين سويا از لحاظ متيونين، ترونين و وانيل دچار کمبود ميباشد. در واقع تمامي جيرههاي غذايي طيور که حاوي سويا هستند ميبايست با منبعي از متيونين تکميل گردند. کنجاله سويا همچنين منبع خوبي از آرژنين است که اين امر براي طيور مفيد است زيرا آنها نميتوانند آرژنين را سنتز کنند و نياز آنها به اين اسيد آمينه خيلي بيشتر از پستانداران است. نوع غالب کنجاله سويا که در تغذيه جوجههاي گوشتي مورداستفاده قرار ميگيرد پوستکنده و روغنگيري شده هستند که حاوي حدوداً 48% پروتئين ميباشد. کنجالههاي داراي پوست حاوي پروتئين کمتري، حدود 45-44% پروتئين ميباشند نيز ميتوانند در تغذيه طيور مورداستفاده قرار گيرند اما عملکرد رشد، بهويژه راندمان مصرف غذا در جوجههاي تغذيه شده با انواع بدون پوست بهتر خواهد بود (يعقوب فر و نوري، 1390). سويا شامل فيبر نيز ميباشد که عمدتاً در پوسته آن وجود دارد.( ريبيرو و همکاران10، 2005) نشان دادند که استفاده از سوياي حاوي پروتئين بيشتر و فيبر کمتر منجر به افزايش جذب غذا، وزن و تبديل مواد غذايي گرديد.
سوياي خام داراي بازدارنده هاي بسياري است كه اين بازدارنده ها باعث كاهش قابليت هضم و قابليت استفاده از اسيدهاي آمينه در طيور، خوك و نشخواركنندگان مي شوند.معمولاً با استفاده از حرارت، ميزان اين باز دارنده ها كاهش مي يابد. حيوانات تکمعدهاي به دليل حضور بازدارندههاي تريپسين و ساير فاکتورهاي ضدتغذيهاي قادر به استفاده مؤثر از سوياي خام نميباشند (ين و همكاران11، 1973). بازدارندههاي تريپسين فعاليت تريپسين و کيموتريپسين را کاهش ميدهند (راكيس12، 1974). نرخ رشد کاهش يافته و بزرگ شدن لوزالمعده در طيور در نتيجه حضور بازدارندههاي تريپسين ميتواند حاصل گردد اما اين بازدارندهها به سهولت توسط تيمارهاي گرمايي از بين ميروند (راكيس، 1974). پارسونز و همکاران13، 1992 گزارش کردند که قابليت هضم حقيقي چند اسيد آمينه موجود در کنجاله سويا با افزايش زمان عملآوري بطور خطي کاهش يافت که در اين ميان ليزين و هيستيدين حساس تر بودند.چنين کاهش چشمگيري در قابليت هضمي ليزين ميتواند عمدتاً ناشي از تشکيل محصولات واکنش ميلارد در طي اعمال حرارت باشد(هورل14، 1990). (بالوئن و جانستون15، 1953) گزارش دادند كه استفاده از دانة سوياي خام در جيرة طيور، ميانگين طول دورة زندگي را كاهش و دفع متابوليكي اسيدهاي صفراوي را افزايش داده، كه اين امر باعث كاهش قابليت هضم چربيها ميشود. به علاوه لكتين موجود در حبوبات باعث دفع آميلاز از طريق مدفوع شد و در نتيجه باعث كاهش قابليت هضم نشاسته مي گردد .تغذيه طولاني مدت سوياي خام موجب کاهش رشد ميشود که علت آن هضم نامناسب پروتئين است(ژانگ و پارسونز16، 1993).
(پاپاداپولوس و واندوروس17، 1988) سوياي چربي حرارتدادهشده را در سطح 15% در جيرههاي غذايي جوجههاي گوشتي به کار بردند و گزارش دادند که وزن بدن در سن 6 هفتگي تحتتأثير منفي قرار نگرفت. (ليسون و همکاران18، 1987) با به کار بردن سوياي چربي حرارتدادهشده در سطح 30% در دوره آغازين و پاياني، کاهش عملکرد در دوره آغازين را گزارش دادند اما اثرات مضر با افزايش سن کاهش يافت.
وقتي که 100% کنجاله سويا با سوياي پرچربي حرارتدادهشده جايگزين گرديد (کوهان و همکاران19، 1993) گزارش دادند که وزن بدن در سههفتگي کاهش يافت. مقدار انرژي بالاي سوياي پرچربي، پتانسيل اثرگذاري بر ترکيب لاشه را داراست. (کورانتلي20، 1991) بهبود 3% در عملکرد لاشه مرغهاي گوشتي را مشاهده نمود وقتي که ميزان سويا به 10% جيره افزايش يافت. سوياي چربي ميتواند پروتئين و انرژي را يکجا فراهم سازد. (مکايساک و همکاران21، 2005) در مطالعهاي در مورد کاربرد سوياي چربي برشتهشده بر خروسهاي گوشتي گزارش دادند که ميزان پروتئين خام پرندگان تغذيه شده با سوياي چربي برشتهشده در دوره آغازين، مشابه گروه شاهد بود اما ميزان چربي لاشه کمتر بود.
کنجاله سويا از لحاظ مواد معدني و ويتامين‌ها ( به جز کولين و اسيد فوليک) خيلي غني نيست. حدود دو سوم فسفر موجود در دانه سويا با فيتات باند شده است و براي حيوانات قابل دسترس
نيست. اين ترکيب همچنين با ديگر مواد و عناصر معدني از قبيل کلسيم، منيزيم، پتاسيم، آهن و روي باند شده و آنها را از دسترس دستگاه گوارش مرغ‌ها خارج مي‌کند(بلر، 1991).

جدول 2-2- انرژي قابل متابوليسم، ميزان پروتئين و قابليت هضم اسيدهاي آمينه در کنجاله سويا و ساير دانههاي روغني در تغذيه طيور(جمعيت آكادمي ملي واشينگتن، 1994).

بلغور بادام
بلغور دانه کتان
بلغور آفتابگردان پوستکنده
بلغور کانولا
بلغور سوياي پوستکنده
انرژي (کيلوکالري در کيلوگرم)
391/24
04/12
495/2
15/2
711/2
پروتئين (درصد)
1/55
1/49
8/48
9/40
9/53
قابليت هضم اسيدهايآمينه

آرژنين
84
87
93
90
92
سيستئين
78
73
78
75
82
ليزين
83
67
84
80
91
متيونين
88
73
93
90
92
ترونين
82
71
85
78
88
والين
88
78
86
82
91
2-3-2- کنجاله کانولا:
کنجاله کانولا برتر از نمونهي قبلي آن کنجاله کلزا است اما هنوز نسبت به کنجاله سويا پايينتر ميباشد. يعني کنجاله کانولا نسبت به کنجاله کلزا داراي انرژي قابل هضم بيشتر، پروتئين بيشتر و کلوکوزينولات کمتري دارد اما نسبت به کنجاله سويا در عوامل قيد شده پايينتر ميباشد. همچنين کنجاله کانولا در اغلب ويتامينهاي گروه B و مواد معدني ضروري غني ميباشد.
کيفيت پروتئين در کلزا و کانولا را ميتوان به چندين روش تعيين کرد. مطالعات بر روي جوجهها، خوکها و موشها بر شرايط عملآوري تأکيد داشت. که تنها حداقل گرماي مورد نياز براي غيرفعال کردن آنزيمها اعمال شود زيرا گرماي زياد منجر به واکنش ميلارد خواهد شد که نامطلوب ميباشد.
کنجاله کانولا از بابت ليزين محدود ميباشد ولي داراي سطوح بالاي متيونين و سيستئين ميباشد.مقادير نشاسته، قندهاي آزاد و پلي ساکاريدهاي غيرنشاستهاي قابل حل بر خوراک کانولاً حدود 15% است. و بايد کمک قابل ملاحظهاي به هضم انرژي قابل هضم بکند اما اينگونه به نظر ميرسد که کربوهيدراتها توسط ديوارههاي سلول حفظ ميشوند و اينکه کمک واقعي آنها به انرژي قابل هضم نسبتاً کم است (بل22، 1993؛ اسلومينسکي و کامپل23، 1990).
اغلب منابع مربوط به ميزان مواد معدني کنجاله کانولا از مقادير بدست آمده توسط بل و کيت24 (1991) اين مقادير در يک نظرسنجي جديد توسط بل و همکارانش25 (1999) مجدداً تأکيد شدند. اغلب منابع مربوط به ميزان مواد معدني کنجاله کانولا از مقادير بدست آمده توسط بل و کيت26 (1991) اين مقادير در يک نظرسنجي جديد توسط بل و همکارانش27 (1999) مجدداً تأکيد شدند. تانينها در خوراک کانولا در يک محدوده 5/1% تا 3% وجود دارند و در پوسته وجود دارند. و داراي واريتههاي دانه قهوهاي و دانه زرد هستند که واريتههاي دانه قهوهاي داراي سطوح بالاتري نسبت به واريتههاي دانه زرد هستند. و معروف است تانينها بر آنزيمهاي گوارشي تاثير ميگذارند. به ويژه آن دسته از آنزيمهايي که بر هيدروليز تاثيرگذار ميباشند ميتارو و همکارانش28 1982 و ياپار وکلاندينين29 (1972). کنجاله کانولا همچنين شامل 3% تا 6% اسيد فيتيک ميباشد فيتاتها به همراه فيبر بطور گستردهاي در ميان دانههاي غلات و کنجالههاي روغني توزيع ميشوند (وارد و ريکرت30، 1986).
2-4- مکملهاي مواد معدني و ويتامينها
جيرههاي با پايه ذرت و سويا معمولاً براي تأمين نيازهاي انرژي و اسيدآمينه جوجههاي گوشتي به کار ميروند که معمولاً از لحاظ ويتامينها و مواد معدني کمياب کمبود دارند. در نتيجه چنين جيرههايي ميبايست با مکملهاي معدني و ويتاميني تقويت گردند (ديهيم و همكاران31، 1993). مواد معدني و ويتامينها داراي نقشهاي بيولوژيک زيادي در بدن هستند و تأمين آنها براي تندرستي و عملکرد بهينه طيور ضروري ميباشند.
مکملهاي معدني و ويتاميني ترکيبي از مواد معدني و ويتامينها هستند که به جيرههاي جوجههاي گوشتي براي تأمين آن دسته از ويتامينها و مواد معدني که احتمال کمبودشان در جيرههاي غذايي بيشتر محتمل است اضافه ميگردند. با توجه به اهميت اضافه کردن مکملهاي مواد معدني و ويتامينها به جيرههاي غذايي طيور امروزه توليد تجاري اين مکملها در سراسر دنيا رايج است (اسكات و همكاران32، 1982). همانطوري که قرص، بلوس، مايعات خوراکي، محلولهاي تزريقي و غيره جزو اشکال داروئي صنعت توليد داروهاي دام و طيور محسوب ميشوند يکي از مهمترين و رايجترين اشکال داروئي اين صنعت که امروزه در دنيا نگرش و توجه خاصي به آن معطوف شده است شکل فرآوردههاي افزودني به خوراک است که اصطلاحاً به آن مکمل غذايي، پرميکس ميگويند. در خصوص اهميت اين شکل داروئي يا غذايي ذکر اين موضوع حائز اهميت است که امروزه با گسترش پرورش دام وطيور در محيطهاي متراکم اين حيوانات تحت تأثير يک سري از عوامل مديريتي، تغذيهاي و استرسهاي محيطي و بيولوژيکي قرار ميگيرند لذا تأمين نيازهاي غذايي و درماني اين حيوانات از طريق جيره غذايي از اهميت و ارزش فراواني برخوردار است (شجاعي و نقوي، 1390).
در يک سري از مطالعات، کارايي پروفيل عناصر معدني کمياب و ويتاميني مکملها به تنهايي و يا در ترکيب با دورههاي آغازين و پاياني مورد ارزيابي قرار گرفته است. اين مسئله آشکار است که مکملها توانايي متفاوتي براي حمايت از رشد جوجههاي گوشتي در رسيدن به وزن مطلوب بازار دارند. اين مسئله بيان شده است که اگر ترکيب مک
ملها در پرورش جوجههاي گوشتي مورداستفاده قرار گيرد ميبايست مکمل با کيفيت بهتر در دوره آغازين مورد استفاده قرار گيرد (ادو گووا و همكاران33، 2000).
در چند سال اخير تحقيقات زيادي در مورد مقدار واقعي احتياج به ويتامينها و مواد معدني صورت گرفته است. مؤسسات مختلفي توصيههاي متفاوتي از نيازهاي مواد معدني و ويتاميني را براي جوجههاي گوشتي انجام ميدهند که از آن جمله ميتوان به انجمن تحقيقات ملي آمريکا و نيز شرکتهاي مختلف سويههاي خاص تجاري اشاره کرد (اينال و همكاران34، 2001).
کارخانجات مختلفي به توليد انبوه مکملهاي معدني و ويتاميني اقدام ميکنند که در عمل مقدار زيادتري از مواد معدني و ويتامينها را در توليدات خود استفاده ميکنند(اسدالزمان و همكاران35، 2005). بيش از 55 تا 70 درصد هزينههاي پرورشي جوجههاي گوشتي مربوط به خوراک مصرفي ميباشد که حدود سه درصد از مجموع هزينهها را مواد معدني و ويتامينها به خود اختصاص ميدهند (افشار، 1376).
(نوبخت و همکاران، 1387) گزارش دادند که کاهش يا حذف مکملهاي مواد معدني و ويتامينها از جيره غذايي جوجههاي گوشتي در مراحل رشد و پاياني تأثير معنيداري بر عملکرد و صفات لاشه آنها ندارد. مواد معدني جزء لاينفک بسياري از واکنشهاي بيوشيميايي لازم براي ادامه حيات ميباشند و همانند ويتامينها و اسيدهاي آمينه در ترکيب استخوانها و استحکام آنها و نگهداري بافتهاي نرم بدن و تعادل pH و فعالسازي آنزيمها و در نهايت عملکرد طيور نقش بهسزايي را دارا هستند. مواد معدني براي جذب از دستگاه گوارش نياز به تجزيه و هضم ندارند و بلافاصله پس از جذب ميتوانند مورداستفاده قرار گيرند و در کارکردهاي متابوليک و فيزيولوژيک مشارکت نمايند.
مواد معدني اصلي عبارتند از کلسيم، فسفر، منيزيم، سديم، پتاسيم و کلر. وجود مواد معدني کمياب مانند منگنز، روي، آهن، يد، مس، کبالت و سلنيوم نيز براي برخي کارکردهاي اختصاصي آنزيمها در واکنشهاي بيوشيميايي حياتي است و در جيره غذايي طيور علاوه بر مواد معدني اصلي، اين مواد معدني کمياب نيز ميبايست وارد گردند.

2-4-1- کلسيم و فسفر
بدليل ارتباط نزديک سوخت وساز کلسيم وفسفر به ويژه در استخوان سازي اين دو عنصر تواما مورد بحث قرار مي گيرند. عمليات فيزيولوژيکي اين دو عنصر در بدن گسترده است. در جوجه در حال رشد قسمت عمده کلسيم صرف استخوان سازي مي شود در حالي که در مرغ بالغ صرف تشکيل پوسته تخم مرغ مرغ مي شود. هم فسفر و هم کلسيم از بدن از طريق ترشحات و مواد دفعي حذف ميگردند اما کليه و امعاء بيشتر مقدار مازاد را از بدن خارج ميسازند (كولس36، 1986). اين عملکردهاي حياتي فقط زماني انجام ميگيرند که نسبت کلسيم و فسفر در حد 2: 1 نگهداري شود. برهم خوردن توازن اين مواد معدني در جيره ميتواند منجر به شرايط پاتولوژي متنوعي شامل نارسايي کليوي و ايجاد نقرس در مرغها گردد (چانگ و فان37، 1992). غلظتهاي بالاي کلسيم منجر به بيماري نفروس و نقرس احشايي در جوجههاي گوشتي ميگردد (پيج و همكاران38، 1979).
پرورش حيوانات به منظور افزايش توليد و نرخ رشد منجر به افزايش استفاده از کلسيم و فسفر شده است. جدول 2-3، ميزان موردنياز کلسيم و فسفر جوجه‌هاي گوشتي و جدول 2-4 منابع مورداستفاده جهت تأمين اين مواد را نشان مي‌دهد.
کاربرد گسترده منابع معدني به منظور تأمين اين مواد موجب

دیدگاهتان را بنویسید