دانلود پایان نامه ارشد : پتانسیل یابی وارزشگذاری مناطق مستعداكوتوریسم استان لرستان- قسمت 2

ن …………………………………………………………………………………………………………………………………………..72

4-3-2-جنسیت گردشگران……………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

4-3-3-سطح تحصیلات گردشگران…………………………………………………………………………………………………………………………………..73

4-3-4-شغل گردشگران ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………74

4-3-5-درآمد ماهیانه گردشگران………………………………………………………………………………………………………………………………………77

4-4-1- نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در منطقه كلدر (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم بسیار بالا ) ……………….. 77

4-4-2-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم بسیار بالا (منطقه كلدر ) …79

4-4- 3–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در منطقه كهمان (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم بالا ) …………………….80

4-4-4-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم بالا (منطقه كهمان ) …………..81

4-4-5–نتایج بدست آمده از پرسشنامه ها در منطقه شیرز (نماینده طبقه با توان اكوتوریسم متوسط ) …………………84

4-4-6-شناسای متغیر های تاثیر گذار بر تمایل به پرداخت در طبقه با توان اكوتوریسم متوسط (منطقه شیرز) …………85

4-5-نتایج ارزشگذاری مناطق موردمطالعه ………………………………………………………………………………………………………………………88

فصل پنجم-بحث …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

5-1-تحلیل نتایج پتانسیل یابی مناطق مستعد استان لرستان ………………………………………………………………………………………….89

5-2-تحلیل نتایج بررسی خصوصیات اقتصادی واجتماعی گردشگران استانوارزشگذاری اقتصادی تفرجگاه­ها ……………….92

5-3-بررسی مناطق نمونه گردشگری ……. …………………………………………………………………………………………………………………………93

5-4-پاسخ به پرسش­های پژوهش و بررسی فرضیه­های تحقیق …………………………………………………………………………………….. 95

5-5-نقاط قوت وضعف توسعه اکوتوریسم در استان لرستان ……………………………………………………………………………………………..97

5-5-1- نقاط قوت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..97

5-5-2-نقاط ضعف ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..98

5-6-نتیجه­گیری کلی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….100

5-7-پیشنهادات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..100

منابع……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

پیوستها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….109

مقدمه

بیشتر كشور های در حال توسعه با مشكلات زیادی از جمله فقدان برنامه ریزی كارامد .عدم توسعه مطلوب منطقه ای ومحلی كه زیر بنای توسعه ملی است روبروهستند .توزیع نامناسب امكانات وتسهیلات در كل كشور، بیكاری وبی توجهی به محیط زیست وكمبود امكانات مالی وارزیاز دیگر مشكلات این كشورها می باشد.دراین خصوص صنعت گردشگری نقش مهمی رادررشد وتوسعه اقتصادی وافزایش درآمدهای ملی ونیز كسب درآمدهای ارزی ایفا می نماید(2006Tsa n Lin)

انواع گردشگری رابا توجه به عملگرد گردشگران می توان به پایدار وناپایدارتقسیم كرد.اما دراین میان اكوتوریسم از سایر انواع گردشگری با توسعه پایدار همخوانی وسازگاری بیشتری دارد (زاهدی 1383).اكوتوریسم یا طبیعت گردی به عنوان شگلی از گردشگری پایدار است كه هم به حفاظت وهم به توسعه كمك می كند.

اكوتوریسم مخفف Ecological Tourismاست كه معنای لغوی آن در ادبیات فارسی طبیعت گردی می باشد وگرایشی تازه در صنعت جهانگردی است که مبتنی بر مسافرتهای هدفمندهمراه با دیدار وبرداشتهای فرهنگی ومعنوی از جاذبه های طبیعی ولذت جویی از پدیده های گوناگون آن است .

اكوتوریسم با پیروی از فلسفه حیات مدار وتكیه بر ارزشهای ذاتی ودرونی از طریق حفاظت از عرصه های طبیعی ،انتفاع جوامع محلی، تقویت ویژگی خرده فرهنگها ،فراهم آوری فرصتهای اموزشی ویادگیری، تقویت اشتغال زایی وجلوگیری ازمهاجرت، التزام به مصرف گمتر منابع تجدید ناپذیر، فراهم آوری فرصتهای مشاركتی محلی، آموزش های زیست محیطی وبه عبارتی تركیب مناسب توسعه وحفاظت از محیط زیست ومیراثهای فرهنگی پایداری راامكانپذیرمی سازدوبا كسب درآمد ازطریق اكوتوریسم میزان اشتغال برای افرادمحلی افزایش یافته سطح بهداشت وآموزش آنان نیزارتقامی یابد.این پیشرفتهای آموزشی وبهداشتی می تواند تا مرحله فقرزدایی وحل مشكلات ناشی از رشد جمعیت وتوزیع اراضی ادامه یابد وازدامنه نخریب منابع طبیعی وخسارت به تنوع زیستی بكاهد.

بررسی جغرافیای طبیعی ایران ونیزامكان سنجی هر كدام از جاذبه های اكوتوریسمی قابل سرمایه گذاری در كشور بیانگران است كه اكوتوریسم درایران یك منبع اقتصادی كم نظیرخاص بسیار مستعد والبته رها شده به حال خود است (كرمی، 1383).قطعا طبیعت گردی درایران به عنوان یكی از كشورهای برخورداراز تنوع زیستی گره زمین ازمزیت بیشتری نسبت به دیگری شاخه های گردشگری برخورداراست.استان لرستان سرزمینی محصوردركوههای مرتفع وصعب العبوركه در سلسله جبال زاگرس میانی باوسعت حدود 28560كیلومتر مربع ودر غرب كشور پهناور ایران واقع شده است ودر حدود 7/1درصد از مساحت كشور را در بردارد وبا داشتن تنوع زیستی اقلیمی وجاذبه های طبیعی فراوان متاسفانه در زمینه اكوتوریسم با توجه به امار سازمان میراث فرهنگی وگردشگری استان در آخرین ردهای این صنعت درایران قرارگرفته است.استانی كه مجموعه های مختلف جهت بهره وری در این زمینه را دارا می باشد.ازجمله رودخانه ها غارها طبیعت بكركوههاو كوهپایه ها ودشت های هموار را می توان ذكر كرد. از نظر شرایط اقلیمی دارای آب وهوای بسیار متنوع می باشد بخشهای مرتفع شمالی آن دارای آب وهوای سرد وكوهستانی است .در این ناحیه زمستانهای سردوپربرف وتابستانهای معتدل دیده می شودآب وهوای ناحیه جنوبی لرستان كم باران ودارای تابستانهای گرم است بخشهای مركزی این استان اب وهوای معتدل دارند وبه علت وجود ارتفاعات واختلافات درجه حرارت وبارندگی می توان مناطق سه گانه سردسیری ،گرمسیری ومعتدل را در این استان به خوبی مشاهده كرد كه همگی غنای استان درجاذبه های طبیعی بكر وناشناخته وپتانسیلهای مختلف طبیعی جهت بكارگیری صنعت اكوتوریسمرا نشان می دهند. استان لرستان ازنظرجاذبه های طبیعی یكی ازاستانهای مهم كشور به شمار می آید.وجودرودخانه های سركش سیمره ،كشكان وسزارونیزكوههای بلندوبرف گیرگرین، اشترانكوه، سفیدكوه و..باعث ایجادسایت های فراوان گردشگری درجای جای این استان زیباشده است.دریاچه فیروزه ای گهردرارتفاعات اشترانكوه آبشارهای، هفت گانه لرستان، تونل برفی ازنا ،تالاب های بین المللی پلدختر،كرانه های زیبای رودخانه كشكان، سراب كهمان الشتر، سراب ونایی بروجردوصدهااثردیگرنشان دهنده اهمیت وجایگاه لرستان از منظرجاذبه های طبیعی می باشد از این رولرستان را می توان گنجینةطبیعت گردی ایران نامید.

توسعه گردشگری وبخصوص توسعه پایدارطبیعت گردی دراستان لرستان به لحاظ وجود عناصروجاذبه های طبیعی وفرهنگی امری امكان پذیر وقابل اجرااست اما بدون شناخت وارزیابی پتانسیل های بالقوه وبالفعل درهرمنطقه امكان برنامه ریزی وپیش بینی وجود نخواهد داشت لذا پژوهش حاضر به پتانسیل یابی مناطق مستعد اكوتوریسم استان با استفاده از مدل شبكه هاوارزشگذاری این مناطق با روش ارزش گذاری مشروط(C.V.M)خواهد پرداخت به دلیل اینکه بهره­برداری ازقابلیت­های بالقوه گردشگری واکوتوریسمی در هر منطقه­ای می­تواندزمینه­ای پویاوفعال برای توسعه آن منطقه فراهم نماید،تحلیل توان­هاوقابلیت­های مزبور به گونه­ای جغرافیایی ضرورتی ویژه خواهدداشت.ضرورت واهمیت انجام این تحقیق برای استان لرستان به دلیل وجودجاذبه­های طبیعی استان وویژگی خاص آن برای توسعه اکوتوریسم می­باشدکه می تواندنقش مهمی درزمینه­های توسعه فرهنگی واجتماعی-اقتصادی استان ایفانماید

همچنین بخشی ازاین تحقیق ارتباط میان سرمایه­های طبیعی استان و مدیریت استفاده بهینه در جهت جذب درآمدهای حاصل ازاكوتوریسم راازبعداقتصادی موردبررسی و ارزیابی قرار خواهد داد.بنابراین می­توانیم باارزیابی پتانسیل اکوتوریسم دراستان،رابطه مناسبی بین جاذبه­های توریستی و فعالیت گردشگری ایجادکنیم وتوسعه صنعت گردشگری رافراهم نماییم.

تعداد صفحه : 148

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2