دانلود پایان نامه ارشد : تولید اتانول و استات از گاز سنتز با استفاده از باکتری کلستریدیوم لانگالی- قسمت 2

ندسی راکتور و همزن مورد استفاده C غلظت CO در جریان ورودی به بیوراکتور (میلی مول بر لیتر) CCO,in غلظت CO در جریان خروجی از بیوراکتور (میلی مول بر لیتر) CCO,out قطر بیوراکتور (متر) Dt قطر پروانه همزن (متر) Di اتانول EtOH فاکتور تصحیح fc ثابت هنری (اتمسفر لیتر بر میلی مول) H محصول (اتانول یا استات) i ثابت کاهش یا افزایش رشد سلول (بر ساعت) k ضریب انتقال جرم در فاز گاز (بر ساعت) kgas ثابت بازدارندگی CO (اتمسفر) KI, CO ضریب انتقال جرم حجمی (بر ساعت) KLa ضریب انتقال جرم در فاز مایع (بر ساعت) kliq ثابت سرعت واکنش درجه اول (بر ساعت) kp ثابت مونود برای CO (اتمسفر) Ks,CO ثابت مونود برای H2 (اتمسفر) Ks,H2 ثابت موزر برای سوبسترای i (گرم بر لیتر) m ثابت مدل لانگ n سرعت همزن (دور در دقیقه) Ni مولهای CO در فاز گاز (میلی مول) توان همزن (وات) P فشار CO محلول در فاز مایع در هر لحظه (اتمسفر) فشار CO محلول اولیه (اتمسفر) فشار CO در فاز گاز (اتمسفر) توان همزن در حالتی که گاز جریان دارد (وات) Pg توان ورودی به ازای واحد حجم مایع (وات بر مترمکعب) Pg/V میزان محصول تولیدی (میلی مول بر لیتر) Pi حداکثر میزان محصول تولید شده (میلی مول بر لیتر) Pmax,i عدد توان Pno نرخ تولید ویژه (میلی مول برگرم بر ساعت) q نرخ مصرف CO ویژه (میلی مول بر گرم سلول بر ساعت) qCO حداکثر نرخ مصرف ویژه (میلی مول بر گرم سلول بر ساعت) qmax حداکثر نرخ تولید محصول (میلی مول بر لیتر بر ساعت) Rmax,i دور در دقیقه rpm زمان ماند گاز در بیوراکتور (ساعت) RT نرخ رشد ویژه (گرم سلول به گرم سوبسترا به ساعت) SGR فشار سوبسترای i(اتمسفر) Si حداکثر فشار بازدارندگی CO برای ممانعت از رشد (اتمسفر) Sm,CO نرخ تولید ویژه (مول بر گرم بر ساعت) SPR مجموع تفاضل مربعات SSD نرخ مصرف ویژه (مول بر گرم بر ساعت) SUR مدت زمان فرایند تخمیر (ساعت) t سرعت ظاهری گاز (متر بر ثانیه) Us حجم محیط کشت مایع (لیتر) Vl غلظت سلول در هر لحظه (گرم بر لیتر) x غلظت اولیه سلولی (گرم بر لیتر) x0 جمعیت سلولی در حال رشد (گرم بر لیتر) x1 جمعیت سلولی در حال کاهش (گرم بر لیتر) x2 میزان تبدیل CO XCO حداکثر غلظت سلولی (گرم بر لیتر) xm بازده محصول تجربی (مول بر مول) YP/S, exp بازده محصول تئوری (مول بر مول) YP/S, th بازده تولید محصول از بیومس (میلی مول بر گرم) YP/X بازده بیومس از سوبسترا (گرم بر مول) YX/S حروف لاتین ثابت مربوط به پارامترهای هندسی راکتور و همزن مورد استفاده α ثابت مربوط به پارامترهای هندسی راکتور و همزن مورد استفاده β معکوس غلظت نهایی سلول (لیتر بر گرم) γ تخلخل مایع eL راندمان تبدیل سوبسترا به محصول (%) η ویسکوزیته محیط کشت (میلی پاسکال ثانیه) ηs مدت زمان تاخیر تا فاز نمایی تولید محصول (ساعت) λi نرخ رشد ویژه ( بر ساعت) µ نرخ رشد ویژه تجربی (بر ساعت) µexp حداکثر نرخ رشد ویژه (بر ساعت) µm نرخ رشد ویژه پیش بینی شده از مدل (بر ساعت) µmodel شدت جریان گاز (میلی لیتر بر دقیقه) gν فشار گاز کل (اتمسفر) π دانسیته محیط کشت (کیلوگرم بر متر مکعب) ρ

1-1 مقدمه

از آغاز قرن بیستم، تولید سوخت و ترکیبات شیمیائی از گاز سنتز به عنوان روشی برای تولید سوختهای تجدید پذیر مورد توجه جوامع علمی و صنعتی قرار گرفت. هر چند، بیشتر پیشرفتها و اکتشافاتی که در این زمینه انجام گرفته است به استفاده از فرایندهای کاتالیستی و کاتالیستهای پایه فلزی مربوط می شود. اخیرا، توجه محققین و پژوهشگران به تولید سوختهای بیولوژیکی و ترکیبات شیمیائی از گاز سنتز از طریق روشهای بیولوژیکی معطوف گردیده است چرا که استفاده از میکروبها به عنوان بیوکاتالیست مزیتهایی را نسبت به کاتالیستهای پایه فلزی به همراه دارد.

امروزه تلاشهای فراوانی در جهت تولید سوختهای بیولوژیکی صورت می گیرد اما این مساله تبدیل به یکی از موضوعات بحث برانگیز در جوامع علمی و انسانی گردیده است. تولید سوختهای بیولوژیکی نسل اول[1] از منابع غذایی با توجه به نیاز مبرم بسیاری از کشورها به غذا امری غیر اخلاقی تلقی شده و همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. تخمیر گاز سنتز برای تولید سوختهای بیولوژیکی نسل دوم[2] می تواند پاسخگوی بخش عمده ای از انتقادها نسبت به تولید سوخت از محصولات غذایی باشد. تولید سوختهای بیولوژیکی نسل دوم از منابع غیر غذایی، عموما ضایعات کشاورزی و پسماندهای آلی، شامل دو تکنولوژی اساسی است که در آن ابتدا بیومس تبدیل به گاز شده و سپس گاز سنتز تولید شده به عنوان سوبسترا در فرایند میکروبی یا کاتالیستی به سوخت بیولوژیکی تبدیل می گردد.

با وجود مطالعات و تحقیقاتی که به تازگی روی فرایند تخمیر گاز سنتز به عنوان روشی پایدار و تجدید پذیر برای تولید سوختهای بیولوژیکی صورت گرفته است، این فرایند همچنان یک تکنولوژی تکامل نیافته محسوب می گردد و لازم است چالش های تکنیکی و اقتصادی مختلفی را قبل از تجاری سازی این فرایند مرتفع ساخت.

تعداد صفحه : 224

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2