دانلود پایان نامه ارشد:بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی کارکنان آموزشکده های خراسان شمالی- قسمت 2

دانلود پایان نامه

ن کارآفرینی……………………………………………………………………………………………………………………………….95

2-55-1- پژوهش های انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی داخل کشور………………………………………………………….96

2-55-2- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در داخل کشور……………………………………………………..101

2-55-3- پژوهش های انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در داخل کشور………………….102

2-55-4- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی در خارج از کشور………………………………………………………..104

2-55-5- تحقیقات انجام شده مرتبط با کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور……………………………………………………106

2-55-6- تحقیقات انجام شده مرتبط با سرمایه اجتماعی و کارآفرینی سازمانی در خارج از کشور…………………….107

2-56- نتیجه گیری کلی از ادبیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………109

2-57- چهرچوب نظری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………111

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..114

3-2- روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-3- جامهع آماری…………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-4- حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………….114

3-5- روش نمونه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6- ابزار گردآوری داده ها………………………………………………………………………………………………………………………..115

3-6-1- پرسشنامه سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………………………………………115

3-6-2- پرسشنامه کارآفرینی سازمانی……………………………………………………………………………………………………116

3-7- اعتبار و روایی پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………………117

3-7-1- اعتبار…………………………………………………………………………………………………………………………………………..117

3-7-2- روایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………..118

3-8- روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………………………………….118

3-9- روشهای تجزیه و تحلیل…………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-1- روش توصیفی……………………………………………………………………………………………………………………………….119

3-9-2- روش استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………………119

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………….121

4-2- یافته های توصیفی، مشخصات عمومی پاسخگویان……………………………………………………………………………121

4-2-1- جدول فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………..121

4-2-2- جدول فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………….123

4-2-3- جدول فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان…………………………………………………………124

4-2-4- جدول فراوانی سمت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………125

4-2-5- جدول فراوانی نوع استخدام پاسخگویان…………………………………………………………………………………………126

4-2-6- جدول فراوانی سابقه کارپاسخگویان………………………………………………………………………………………………127

4-3- آمار توصیفی مؤلفه های هر یک از متغیرهای مستقل و وابسته………………………………………………………….128

4-4- تحلیل استنباطی داده ها……………………………………………………………………………………………………………………….129

4-4-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………129

4-4-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول تحقیق………………………………………………………………………………………….130

4-4-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم تحقیق………………………………………………………………………………………131

4-4-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم تحقیق………………………………………………………………………………………132

4-4-5- نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم تحقیق………………………………………………………………………………………133

4-4-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم تحقیق……………………………………………………………………………………..134

4-4-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم تحقیق………………………………………………………………………………………134

4-4-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم تحقیق……………………………………………………………………………………….135

4-5- فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………………………………………..137

4-5-1- نتایج حاصل از یافته هایپژوهش……………………………………………………………………………………………………….137

4-5-2- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………138

4-6- بررسی تاثیر متغیرهای مداخله گر در تحقیق……………………………………………………………………………………………138

4-6-1- بررسی تاثیر جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………..138

4-6-2- بررسی تاثیر سن………………………………………………………………………………………………………………………………..139

4-6-3- بررسی تاثیر سابقه کار…………………………………………………………………………………………………………………………140

4-6-4- بررسی تاثیر سمت…………………………………………………………………………………………………………………….141

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- نتایج حاصل از فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………..144

5-1-1- بحث و تفسیر…………………………………………………………………………………………………………………………..144

5-2- نتایج حاصل از فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………….145

5-2-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………..145

5-3- نتایج حاصل از فرضیه فرعی دوم……………………………………………………………………………………………………….146

5-3-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….146

5-4- نتایج حاصل از فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………………147

5-4-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………147

5-5-  نتایج حاصل از فرضیه فرعی چهارم………………………………………………………………………………………………….147

5-5-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..147

5-6- نتایج حاصل از فرضیه فرعی پنجم………………………………………………………………………………………………………149

5-6-1- بحث و تفسیر………………………………………………………………………………………………………………………………..149

5-7- نتایج حاصل از فرضیه فرعی ششم………………………………………………………………………………………………………150

5-7-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….150

5-8- نتایج حاصل از فرضیه فرعی هفتم……………………………………………………………………………………………………….151

5-8-1- بحث و تفسیر……………………………………………………………………………………………………………………………….151

5-9- نتایج حاصل از فرضیه جهت دار………………………………………………………………………………………………………….152

5-10- نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….152

5-11- محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………153

5-12- پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………154

5-12-1- پیشنهادهای مبتنی بر فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………..154

5-12-2- پیشنهاد به مسئولان و برنامه ریزان در رابطه با کارآفرینی………………………………………………………..157

5-12-3- پیشنهاد به مسئولین در رابطه با سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………….158

5-12-4- پیشنهاد به سایر محققین……………………………………………………………………………………………………………….159

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….160

منابع لاتین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..166

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                               صفحه

جدول شماره(2-1) تعریف و سطوح تحلیل سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………….22

جدول شماره(2-2) ابعاد و مولفه های سرمایه اجتماعی و شناسایی شاخص های آن…………………………………………..33

جدول شماره(2-3) نوع سازمان ها و فعالیت آنها…………………………………………………………………………………………………….37

جدول شماره(2-5) اختلاف نظر کارآفرینان و مبتکران…………………………………………………………………………………………..55

جدول شماره(2-6) مقایسه ویژگی های سازمانهای سنتی و کارآفرین…………………………………………………………………..70

جدول شماره(2-7) سیر تحول کارآفرینی سازمانی…………………………………………………………………………………………………..74

جدول شماره(3-1) پرسشنامه سرمایه اجتماعی به تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-2) پرسشنامه کارآفرینی سازمانیبه تفکیک مولفه ها………………………………………………………………….116

جدول شماره(3-3) پایایی متغیرهای مستقل و وابسته…………………………………………………………………………………………117

جدول شماره(4-2-1) فراوانی سن پاسخگویان……………………………………………………………………………………………………122

جدول شماره(4-2-2-) فراوانی جنسیت پاسخگویان……………………………………………………………………………………………123

جدول شماره(4-2-3) فراوانی توزیع پرسشنامه در آموزشکده های استان……………………………………………………………124

جدول شماره(4-2-4) فراوانی سمت پاسخگویان…………………………………………………………………………………………………125

جدول شماره(4-2-5) فراوانی نوع استخدام پاسخگویان………………………………………………………………………………………..126

جدول شماره(4-2-6) فراوانی سابقه کار پاسخگویان……………………………………………………………………………………………127

جدول شماره(4-3) آمار توصیفی مولف