دانلود پایان نامه : ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان؛ مورد مطالعه: منطقه 18 تهران- قسمت 2

بر شاخص های کیفیت زندگی شهروندان (ارزش آزمون 3). 155

جدول 5-9- نتایج آزمون تی مستقل برای مقایسه تأثیرات فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر شاخص های کیفیت زندگی درمنطقه و فرا منطقه.. 156

جدول 5-10- نتایج آزمون فریدمن برای اولویت میزان تأثیر مراکز فرهنگی، ورزشی و هنری منطقه 18 بر کیفیت زندگی شهروندان در منطقه و فرا منطقه.. 157

جدول 5-11- نتایج آزمون تی تک نمونهای برای فرضیه دوم.. 159

نمودار 3-1- هرم سنی منطقه 18 در سال 1390 ……………………………………………………………………………96

نمودار 4-1- توزیع جنسیت نمونه آماری …………………………………………………………………………………….109

نمودار 4-2- توزیع رده ی سنی نمونه آماری ……………………………………………………………………………….110

نمودار 4-3- توزیع وضعیت تأهل نمونه آماری …………………………………………………………………………….111

نمودار 4-4- توزیع سطح تحصیلات نمونه آماری …………………………………………………………………………112

نمودار 4-5- توزیع وضعیت اشتغال نمونه آماری …………………………………………………………………………113

نمودار 4-6- توزیع میزان درآمد ماهانه نمونه آماری ……………………………………………………………………114

نمودار 4-7- توزیع میزان هزینه ماهانه نمونه آماری ……………………………………………………………………115

نمودار 4-8- توزیع منطقه اقامت مراجعه کنندگان ………………………………………………………………………116

نمودار 4-9- توزیع مدت اقامت ………………………………………………………………………………………………….117

نمودار 4-10- توزیع شناختن مراکز …………………………………………………………………………………………….118

نمودار 4-11- توزیع تعداد مراجعه به مراکز ………………………………………………………………………………….119

نمودار 4-12- توزیع روزهای مراجعه به مراکز ……………………………………………………………………………..120

نمودار 4-13- توزیع ساعات مراجعه به مراکز ……………………………………………………………………………..121

نمودار 4-14- توزیع نحوه دسترسی به مراکز ……………………………………………………………………………..122

نمودار 4-15- توزیع مهمترین هدف استفاده از مراکز …………………………………………………………………123

نمودار 4-16- توزیع مهمترین مشخصه بارز مراکز ………………………………………………………………………124

نمودار 4-17- توزیع عامل وابستگی و حس تعلق ……………………………………………………………………….125

نمودار 4-18- رتبه بندی مراکز در شاخص محیطی و کالبدی ……………………………………………………….129

نمودار 4-19- رتبه بندی مراکز در شاخص اقتصادی …………………………………………………………………….130

نمودار 4-20- رتبه بندی مراکز در شاخص اجتماعی ……………………………………………………………………131

نمودار 4-21- رتبه بندی مراکز در شاخص آموزشی ……………………………………………………………………131

نمودار 4-22- رتبه بندی مراکز در شاخص زیرساخت و تأسیسات ……………………………………………….132

نمودار 4-23- رتبه بندی مراکز در شاخص امنیت ………………………………………………………………………133

نمودار 4-24- رتبه بندی مراکز در شاخص سلامت …………………………………………………………………….133

 

فهرست اشکال

شکل 2-1- مدل مول و همکاران.. 19

شکل 2-2- ابعاد کیفیت زندگی… 47

شکل 2-3- ابعاد کیفیت زندگی شهری… 47

شکل 2-4- شاخصهای اندازه گیری فردی کیفیت زندگی… 49

شکل 2-5- شاخصهای سطحی کیفیت زندگی… 49

شکل 2-6- مدل مفهومی عوامل مؤثر در کیفیت زندگی شهری… 61

شکل 2-7- مدل کیفیت زندگی کامپل و دیگران.. 62

شکل 2-8- مدل کیفیت زندگی لندزمن… 63

شکل 2-9- مدل کیفیت زندگی فلیس و پری… 64

شکل 2-10- مدل کیفیت زندگی داس…. 66

شکل 2-11- مدل کیفیت زندگی میشل… 67

شکل 2-13- ابعاد کیفیت زندگی… 69

شکل 2-14- چارچوب تحلیل SWOT… 71

شکل 2-15- ساختار سلسله مراتبی مدل کیفیت زندگی در شهر استانبول 75

شکل 3-1- عکس ماهواره ای منطقه 18.. 86

شکل 4-1- ماتریس ارزیابی موقعیت و اقدام استراتژیک…. 138

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1- موقعیت جغرافیایی منطقه 18 …………………………………………………………………………………….85

نقشه 3-2- وضع موجود کاربری اراضی منطقه 18 …………………………………………………………………………87

نقشه 3-3- تقسیمات ناحیه ای و محله ای منطقه 18 ………………………………………………………………………91

نقشه 3-4- موقعیت پردیس تماشا در ناحیه یک منطقه 18 ……………………………………………………………102

نقشه 3-5- موقعیت مجموعه ورزشی شهیدان اسماعیلی در ناحیه یک منطقه 18 …………………………..103

نقشه 3-6- موقعیت ورزشگاه امام رضا (ع) در ناحیه دو منطقه 18 ………………………………………………….104

نقشه 3-7- موقعیت مجموعه ورزشی بدر در ناحیه دو منطقه 18 ……………………………………………………105

نقشه 3-8- موقعیت مجتمع فرهنگی، تفریحی و ورزشی شهید مختار سلیمانی در ناحیه چهار منطقه 18 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………105

پیشگفتار

بررسی کیفیت زندگی از اهداف مهم دست اندرکاران بوده و با توجه به گستردگی این مفهوم مورد توجه بسیاری از رشته های علوم مختلف قرار گرفته است. از این رو، بهبود رفاه و آسایش به عنوان هدف توسعه، وابسته به شناخت هر چه بیشتر عوامل مؤثر بر کیفیت زندگی انسان است. بر این اساس، شروع جدی این بحث به دهه 1960 باز می گردد. زمانی که مشخص شد رشد و توسعه اقتصادی لزوماً منجر به بهبود کیفیت زندگی مردم نمی شود. کیفیت زندگی به عنوان مفهومی برای نشان دادن میزان رضایت فرد از زندگی و به عبارتی معیاری برای تعیین رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است. این ابعاد می تواند زمینه های تغذیه ای، آموزشی، بهداشت، امنیت و اوقات فراغت را شامل می شود، از طرفی، دیگر امروزه در ادبیات برنامه ریزی توسعه مباحث کیفیت زندگی به عنوان یک اصل اساسی پیوسته مورد نظر برنامه ریزان و مدیران امر توسعه است. ارتقاء برنامه ریزی شهری از نگاه صرف کالبدی-کارکردی به نگاهی چند بعدی و چند وجهی در قالب در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، روانی، کیفی و اقتصادی در تعامل و کنش متقابل با ابعاد کالبدی-کارکردی، یکی از نتایج توجه به مفهوم کیفیت زندگی شهری در عرصه جهانی بوده است. به طور کلی می توان گفت که مفهوم «کیفیت محیط زندگی» و یا «کیفیت زندگی شهری» با هدف اصلاح و تکامل مفهوم توسعه از توسعه صرف کمی و اقتصادی به توسعه پایدار شهری مطرح و مورد توجه قرار گرفت. به هر جهت، کیفیت زندگی به عنوان یک اصطلاح کلی، مفهومی برای نشان دادن چگونگی برآورده شدن نیازهای انسانی و همچنین معیاری برای ادراک رضایت و عدم رضایت افراد و گروه ها از ابعاد مختلف زندگی است.

پژوهش پیش رو در 5 فصل تدوین شده است که در فصل نخست به کلیات تحقیق شامل بیان مسئله، سؤالات تحقیق، فرضیه، اهداف، روش تحقیق، پیشینه و واژگان کلیدی تحقیق اشاره شده است.

در فصل دوم ابتدا تعاریف و مفاهیم و سپس نظریه ها، مدل ها و تجربیات کیفیت زندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

در فصل سوم ابتدا، مشخصات کلی شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت، و سپس پیشینه منطقه و ویژگی های طبیعی و انسانی منطقه 18 مورد بررسی قرار گرفت و در انتهای فصل، مشخصات مراکز مورد بررسی در پژوهش ذکر شده است.

در فصل چهارم ابتدا به بررسی و تحلیل نظر و دیدگاه مراجعه کنندگان مراکز مورد مطالعه پرداخته شده است و در نهایت از مدل های AHP و SWOT به منظور رتبه بندی و شناخت نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید مراکز استفاده شده است.

در پایان، در فصل پنجم برای تجزیه و تحلیل داده ها از فنون آمار توصیفی شامل جداول فراوانی و نمودارهای میله ای برای تجزیه و تحلیل داده های مشخصات فردی و سؤالات توصیفی و از آزمون آماری کولموگروف-اسمیرنوف، آزمون تی تک نمونه ای با ارزش آزمون 3، آزمون تی مستقل و آزمون فریدمن جهت تجزیه و تحلیل داده ها و بررسی فرضیات تحقیق استفاده شده است.

تعداد صفحه : 225

قیمت : 14700تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت : **** [email protected]

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

*** *** ***

  • 2