دانلود پایان نامه:شناخت و بررسی اجزای تلفات در شبکه های توزیع و ارائه راه حلهایی جهت کاهش آن- قسمت 2

دانلود پایان نامه

…………………………………………………. ٩٨ ۵-۱-۱ اتصالات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ٩٨ ۵-۱-۱-۱ اتصالات ایستا یا ثابت …………………………………………………………………………… :(Stationary Contact) ٩٩ ۵-۱-۱-۲ اتصال لغزشی ………………………………………………………………………………………………..:(Sliding Contact) ٩٩ ۵-۱-۲ ویژگیهای اتصالات ثابت ………………………………………………………………………………………………………………………. ٩٩ ۵-۱-۳ مقاومت نقاط اتصال…………………………………………………………………………………………………………………………… ١٠٠ ۵-۱-۳-۱ انواع اتصالات از نقطهنظر شکل اتصال عبارتند از:…………………………………………………………………….. ١٠٠ ۵-۱-۴ اثر عبور جریان الکتریکی در اتصالات ……………………………………………………………………………………………… ١٠١ ۵-۱-۴-۱ اثر دینامیکی اتصالات:………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٢ ۵-۱-۵ محاسبه افزایش تلفات توان و انرﮊی ناشی از اتصالات در شبکه فشار ضعیف و فشار متوسط …. ١٠٢ ۵-۲ تلفات انرﮊی ناشی از کابل سرویس مشترکین ……………………………………………………………………………………. ١٠٤ ۵-۳ تلفات ناشی از خطای کنتورها………………………………………………………………………………………………………………. ١٠٤ ۵-۳-۱ محاسبه افزایش تلفات انرﮊی ناشی از خطای کنتورها ………………………………………………………………….. ١٠٥ ۵-۴ هارمونیکهای مزاحم و اثرات آنها در شبکه………………………………………………………………………………………….. ١٠٥ ۵-۴-۱ اثرات هارمونیکها در شبکه ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٥ ۵-۴-۲ ارتباط بین هارمونیک ولتاﮊ و جریان……………………………………………………………………………………………….. ١٠٦ ۵-۴-۳ منابع تولید کننده هارمونیکها ………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧ ۵-۵ تلفات بخش مصرف کنندگان ……………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٧ ۵-۶ نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ١٠٨ منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰۱ فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۹۰۱ فهرست منابع لاتین ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۰۱۱

 

چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

 

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

جدول (۱-۱) تغییرات تلفات توان برای مقادیر معینی از توان انتقالی………………………………………………………… ۱۱
جدول (۱-۲) برخی از مشخصات عمده خط توزیع و مقادیر انرﮊی مبادله شده و تلفات خط …………………. ۵۲
جدول (۱-۳) دامنه تغییرات ضریب تلفات در بارهای غیرنرمال ………………………………………………………………….. ۶۲
جدول (۱-۴) متوسط بار نسبی ۴۲ ساعته در چهار نمونه مختلف مصرف…………………………………………………. ۶۲
جدول (۱-۵) ضریب بار و ضریب تلفات در نمونههای مورد مطالعه (درصد)……………………………………………… ۷۲
جدول (۱-۶) مقایسه بین تلفات توان محاسباتی و واقعی…………………………………………………………………………….. ۵۳
جدول (۱-۷) تغییرات ۴۲ ساعته توان، انرﮊی، تلفات توان و تلفات انرﮊی در فیدر زاغمرز ۱………………….. ۷۳
جدول (۱-۸): ضریب بار و ضریب تلفات روزانه برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱……………………………… ۰۴
جدول (۱-۹) ضرائب استاندارد (k,x,a)IEEE برای ۰۱ روز نمونه در فیدر زاغمرز ۱……………………………….. ۳۴
جدول (۱-۰۱) مقادیر نهایی ضرائب استاندارد (k,x,a ) IEEE برای مصارف مختلف در استان مازندران.. ۱۴
جدول (۱-۱۱) مدلهای ساده شده نهایی برای یک فیدر مختلط (زاغمرز ۱)…………………………………………….. ۱۴
جدول (۱-۲۱) دقت مدلهای ارائه شده در جدول (۱-۱۱)…………………………………………………………………………… ۲۴
جدول (۱-۳۱) درصد خطای مدلهای استاندارد LEEE برای فیدرهای استان مازندران ………………………….. ۲۴
جدول (۱-۴۱) مربوط به رشد بار محدود……………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
جدول (۲-۱) محاسبه ضرائب متوسط بار با ولتاﮊهای ۳۶ و ۰۲ ………………………………………………………………….. ۸۵
جدول (۲-۲) محاسبه تلفات دیماند پیک براساس اطلاعات آماری از سال ۵۷۳۱ تا ۴۸۳۱……………………. ۸۵
جدول (۲-۳) تغییرات بار ترانسفورماتور KVA ۰۰۴ هوائی در ده سال …………………………………………………….. ۱۶
جدول (۲-۴) ظرفیت، تلفات و قیمت فروش آزاد چند نوع از ترانسفورماتورهای ساخت ایران ترانسفور… ۲۶
جدول (۲-۵) محاسبات سوددهی خالص با روش تغییر دروه برنامهریزی ده ساله به دوره ۵ ساله…………. ۳۶
جدول (۲-۶) مشخصات فنی ترانسفورماتورهای قدرت شرکت ایران ترانسفو…………………………………………….. ۸۶
جدول (۲-۷) نقاط کار موازی نمودن در مینیمم تلفات و مینیمم ارزش تلفات………………………………………… ۹۶
جدول (۳-۱) اطلاعات پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار ……………………………………………………………….. ۹۷

 

جدول (۳-۲) نتایج بخش بار شبکه نمونه در حالت عدم تعادل بار …………………………………………………………….. ۹۷
جدول (۳-۳) پخش بار شبکه نمونه در حالت تعادل بار در گره ۴ ……………………………………………………………… ۱۸
جدول (۳-۴) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت صفر…………………………………………………….. ۱۸
جدول (۳-۵) پخش بار شبکه نمونه با زمین کردن نول با مقاومت یک اهم………………………………………………. ۲۸
جدول (۳-۶) حدود مجاز درصد عدم تعادل ولتاﮊ …………………………………………………………………………………………. ۴۸
جدول (۳-۷) مقادیر بار کنترلی و بارهای متغیر……………………………………………………………………………………………. ۶۸
جدول (۳-۸) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ……………………………………………………………………………………………….. ۸۸
جدول (۳-۹) صفر کردن ولتاﮊ نول در باس ۷ ……………………………………………………………………………………………….. ۹۸
جدول (۵-۱) اطلاعات مربوط به شبکه فشار متوسط ………………………………………………………………………………… ۳۰۱
جدول (۵-۲) اطلاعات مربوط به شبکه فشار ضعیف………………………………………………………………………………….. ۳۰۱

 

 

فهرست شکلها

 

عنوان                                                                                                                                    صفحه

 

شکل (۱-۱) منحنی تغیرات بار۴۲ ساعته دو مصرف کننده فرضی با پیک بار و انرﮊی یکسان ………………..۲۱
شکل(۱-۲) دیاگرام تک خط فیدرkv ۰۲ زغمرز(۱)……………………………………………………………………………………… ۱۳
شکل(۱-۳) دیاگرام تک خطی نحوه نصب دستگاههای هوشمند زغمرز(۱)………………………………………………. ۲۳
شکل ( ۱-۵): منحنی تغییرات توان اکتیو متوسط ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ……………………………………………… ۷۳
شکل (۱-۶): منحنی تغییرات انرﮊی مصرفی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ……………………………………………………….. ۸۳
شکل (۱-۷): منحنی تغییرات تلفات توان ساعتی فیدر زاغمرز (۱)…………………………………………………………….. ۸۳
شکل (۱-۸): منحنی تغییرات تلفات انرﮊی ساعتی فیدر زاغمرز (۱) ………………………………………………………….. ۸۳
شکل(۱-۴) دیاگرام برداری ولتاﮊوجریان درشبکه اهمی……………………………………………………………………………….. ۴۷
شکل (۳-۱) شمای شبکه شبیهسازی شده ……………………………………………………………………………………………………. ۶۷
شکل (۳-۲) تغییرات ولتاﮊ نقطه بار ………………………………………………………………………………………………………………… ۶۷
شکل (۳-۳) تغییرات جریان نول …………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷
شکل (۳-۴) تغییرات ولتاﮊ نول در نقطه بار……………………………………………………………………………………………………. ۷۷
شکل (۳-۵) نمودار برداری شبکه نامتعادل ……………………………………………………………………………………………………. ۹۷
شکل (۳-۶) دیاگرام مداری شبکه توزیع چهار سیمه مورد مطالعه …………………………………………………………….. ۳۸
شکل (۳-۷) بلوک دیاگرام سیستم کنترل……………………………………………………………………………………………………… ۴۸
شکل (۳-۸) بانک خارنی متعادل ساز……………………………………………………………………………………………………………… ۷۸
شکل (۵-۱) جهت جریان هارمونیکی…………………………………………………………………………………………………………… ۷۰۱

 

چکیده

 

با توجه به توسعه سریع و روزافزون صنعت در جهان معاصر، مـسئله تـامین انـرﮊی موردنیـاز مـشترکین از اهمیت خاصی برخوردار می باشد لذا با افزایش تراکم مصرف در شـهره ا و منـاطق صـنعتی مـسائل فنـی و اقتصادی بسیاری را برای طراحان و بهرهبرداران سیستم به وجود مـی آیـد. از جملـه مـسائل فنـی، تلفـات انرﮊی در شبکه های انتقال و توزیع میباشد که باعـث مـیشـود ظرفیـت نیروگـاهی زیـادی تلـف شـود و

 

هزینههای زیادی بر دوش جامعه سنگینی کند.

 

بیتردید         کاهش تلفات بدون آگاهی از اجزای تلفات و میـزان تـاثیر عوامـل مختلـف در آن میـسر نیـست،

 

راه حلهایی که برای کاهش هر یک از اجزای تلفات مورد استفاده قرار میگیرد، متفاوت است. کاهش تلفات ناشی از گردش توان راکتیو در شبکه، کاهش تلفات ﮊولی، نشتی جریان، استفاده غیرمجاز ا ز بـرق و … هـر یک راه حل جداگانه و خاص خود را میطلبد. بدیهی است شناسایی کم و کیف خود این اجزاﺀ نیز میتوانـد پیش درآمد توسط به راهحلهای مناسب باشد.

 

در این سمیناراز اطلاعاتی که از بخش توزیع وشرکتهای مشاوره ای استان مازندران بدسـت آمـده مـوارد اتلاف انرﮊی دربخش توزیع شناسائی شده است و با الهام ازتجربه کشورهای دیگر روش های کـاهش اتـلاف انرﮊی در ایران ارائه گردیده است.

 

کلمات کلیدی: کاهش تلفات، ترانسفورماتور، شبکه های توزیع

 

مقدمه

 

امروزه با پیشرفت روز افزون جامعه و نیاز شدید به انرﮊی الکتریکی و محدودیت وهزینـه بـ الای تولیـد آن، صنعت برق را بر آن داشت تا برای صرفه جوئی سرمایه گذاری وکاهش اتلاف انرﮊی در بخش های مختلـف

 

به بررسی دقیق پرداخته است.

 

به دلایل مختلفی که در ادامه آورده شده است (مهمترین این دلایل، بالا بودن جریان در سیستمهای توزیع میباشد)، تلفات انرﮊی در بخش توزیع بیشتر از سیستمهای انتقال انرﮊی میباشد و براساس بررسیهای به عمل آمده مشخص شده است که بیش از ١٠ الی ١٥ درصد انرﮊی تولیدی توسط نیروگاهها در شبکههای توزیع تلف میشود، براین اساس و به لحاظ گرایش جهانی به صرفهجویی در مصرف انرﮊی و ملاحظات زیستمحیطی ک اهش تلفات در سیستم توزیع انرﮊی الکتریکی در سنوات اخیر مورد توجه زیادی قرار گرفته است.

 

باید توجه داشت که میزان تلفات انرﮊی الکتریکی به عوامل متعددی از جمله ساختار و آرایش شبکه، طول و سطح مقطع خطوط، نحوه توزیع بار بین خطوط، ضریب توان و میزان قدرت راکتیو، میزان عدم تعادل بار، کیفیت اتصالات و قطعات و اجزای سیستم و … بستگی دارد.

بدیهی است شناخت درست کیفیت و میزان تاثیر هر یک از این عوامل در مقدار تلفات، پیشنیاز هر طرح و اقدام عملی در راستای کاهش تلفات است. مطالعه و ارائه راهکارهای عملی در ارتباط با تجدید آرایش سیستم توزیع، کنترل و جبران توان واکنشی و خازنگذاری، متعادل نمودن بار و … نمونههایی از تلاشهای گسترده با اهدافی نظیر ارتقاﺀ ضریب اطمینان و تداوم سرویس، بهبود کیفیت توان و بالاخص کاهش تلفات میباشدعلیرغم. سادگی بحث محاسبه تلفات که در رابطه RI 2 تجلی مینماید، به دلیل وابستگی تلفات به عوامل متعدد نظیر آنچه در بالا به آن اشاره شد و نیز عوامل دیگری مثل تغییر مقدار مقاومت تحت تاثیر عوامل جوی، درجهحرارت محیط، تابش خورشید، گرمای ناشی از عبور جریان، تغییر بار و … بررسی و مدلسازی تلفات برای دستیابی به نتایج واقعبینانه کار دشوار و در عین حال مفید و ضروری است. با توجه به همین امر این نکته نیز روشن میشود که چرا با وجود اینکه موضوع بررسی، مدلسازی و کاهش تلفات انرﮊی از اوایل قرن گذشته مطرح بوده است، این موضوع همچنان از مباحث علمی و تحقیقی روز به شمار میآید. به دلیل ماهیت متفاوت مصرف و نیز شرایط خاص محیطی در نقاط مختلف شبکه، اکتفا به روابط تئوریک و نیز دستیابی به یک مدل جامع به سادگی میسر نیست و این موضوع در تفاوت چشمگیر بین مقادیر محاسبه شده تلفات با مقادیر اندازهگیری شده آن که بعضاﹰ تا میزان صددرصد اختلاف دارد خود را نشان میدهد. بدینلحاظ تکیه بر مدلهای موجود و کاربرد آنها برای شبکههای توزیع به ویژه برای خطوطی که دارای ضریب بار پایین هستند و یا در شرایطی خاص بهرهبرداری میگردند توام با خطای زیاد و موجب نتیجهگیریهای نادرست خواهد بود.

 

براین اساس به دلیل اهمیت مسئله تلفات در شبکههای توزیع، نتایج بررسی، اندازهگیری و مدلسازی تلفات شبکه توزیع استان با لحاظ کردن ویژگیهای خاص خود میتواند علاوه بر ارائه راهکارهای کاهش تلفات، روشنگر و راهگشای پارهای دیگر از امور از جمله مسئله تجدیدنظر در بارگذاری خواهد بود. علیرغم اهمیت این موضوع در کشور ما تاکنون بررسی دقیق و مستند به نتایج اندازهگیری در حد لازم انجام نگرفته است.

 

آنچه که در حال حاضر از آن به عنوان تلفات نام