دانلود پایانه کارشناسی ارشد:ارزیابی رفتار متقابل لرزه ای ساختمان های مجاورهم و متصل شده توسط میراگر- قسمت 2

اورهم، رفتار لرزهای، پاسخ سازه

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش


 

1-1-  مقدمه :

ازجمله مسائلی که در اکثر زلزله های بزرگ دنیا اتفاق افتاده است، مسئله ضربه زدن ساختمان های مجاور به یکدیگر، در هنگام زلزله است. این پدیده که در اثر ارتعاش غیرهم فاز در ساختمان هایی که فاصله کافی ازهم ندارند روی می دهد. به دلیل افزایش جمعیت شهری، توسعه عمودی شهرها اجتناب ناپذیر می باشد از آنجا که اغلب شهرهای بزرگ ومهم کشور در مناطق لرزه خیز قرار دارند، ضروری است به مسئله ضربه ساختمان ها به یکدیگر، هنگام زلزله وکاهش اثر آن اهمیت بیشتری داده شود تا خطرات جانی ومالی مرتبط با آن کمتر شود.[1] با توجه به اینکه یکی از خطراتی که سازه ها را در برابر زلزله تهدید می کند برخورد ساختمانهای مجاور به یکدیگر در حین زلزله می باشد که در سالهای گذشته باعث خسارتهای بسیاری گردیده است. لذا در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از میراگر ویسکوز بین دو سازه تاثیر آن بر روی پاسخ سازه ها بررسی گردد.[2]

1-2- ضرورت انجام تحقیق:

خسارات ناشی از ضربه زدن ساختمانهای مجاور به یکدیگر در هنگام زلزله که فاصله کافی از یکدیگر ندارند، مسئله ای است که در اکثر زلزله های بزرگ اتفاق افتاده است واین پدیده در مناطق پرجمعیت شهری که به منظور استفاده بیشتر از زمین فاصله ی کافی بیان ساختمانها رعایت می شود، نمود بیشتری پیدا می کند. لذا پرداختن به این پدیده و راههای کاهش خسارات ناشی از آن حائز اهمیت خواهد بود.[1]  

تعداد صفحات:125

 

صدو هفتاد و سه هزار ریال

***

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 [email protected]

 

  • 2