دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : نقش آژانسهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (تاثیر متغیرهای اقتصادی وسیاسی )با مطالعه موردی ایران- قسمت 2

ی

 

حضور سرمایه گذاران خارجی در ایران هستند .

 

سئوال این است چنانچه شاخصهای اقتصاد کلان از قبیل ،تولید ناخالص داخلی ،نرخ رشد اقتصادی ، حجم تجارت خارجی کالا و نرخ تورم در ایران افزایش یابد آیا می تواند در روند تصمیم برای انتخاب ایران به عنوان مقصد سرمایه گذاری خارجی موثر باشد؟

 

فرضیه سوم این است که عوامل سیاسی بین المللی و وجود رابطه سیاسی ایران با سایر کشورها تاثیر

 

مثبتی بر ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند .

 

سئوال این است آیا وجود رابطه سیاسی با سایر کشورها می تواند به ارتقای جذب سرمایه گذاری خارجی کمک نماید؟

 

روش تحقیق

 

این پژوهش از نظر هدف، از نوع کاربردی و از منظر گردآوری داده، روشی علی – مقایسه ای محسوب می ‌شودو روش گردآوری اطلاعات نیز بر اساس آمار جهانی می باشد.

 

جامعه آماری این تحقیق مدیران شرکتهای سرمایه گذاری خارجی می باشند که م جوز سرمایه گذاری خود را از سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران دریافت کرده اند که بالغ بر 80 نفر است که به علت در دسترس نبودن تمام شرکت ها اقدام به نمونه گیری می نماییم.

 

در تحقیق حاضر برای بدست آوردن حجم نمونه سرمایه گذاران خارجی از فرمول نمونه گیری کوکران استفاده گردید . که به شرح ذیل می باشد:

 

  • N=

 

  • Zα2 =

 

2

 

e = 0.05

63 80(1.96*1.96)(0.25) NZ 2 .p.q
= n =
79(.0025) +(1.96*1.96)(0.25) 1)e2 + Z 2 .p.q (N

 

 

40-Macro Economic Indexes

 

13

 

به همین منظور تعداد 63 پرسشنامه برای افراد (که به طور تصادفی انتخاب شده بودند)ارسال،که در نهایت تعداد 53 پرسشنامه

 

قابل بهره برداری واصل گردید .

 

جدول3-1 مقیاس 5 گزینه ای لیکرت مورد استفاده درتحقیق

 

کاملا مخالف تاحدی مخالف بی نظر تاحدی موافق کاملا موافق
1 2 3 4 5

 

 

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها

 

روش تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه بدین گونه است که داده های اولیه با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شده و متغیرهای پژوهش محاسبه می گردند.

 

در این تحقیق از آزمون میانگین تک نمونه ای استفاده شده است،در صورت نرمال بودن توزیع متغیر های تحت بررسی از آزمون تی استفاده می شود و در غیر اینصورت از آزمون دو جمله ای که معادل ناپارامتری آزمون تی است،استفاده می شود .بنابراین ابتدا از طریق آزمون کلموگروف-اسمیرنوف به بررسی نرمال بودن یا عدم نرمال بودن متغیرهای می پردازیم تا معلوم شود استفاده از کدام آزمون مقدور می باشد.

 

آزمون tتک نمونه ای میانگین پاسخگویی را با 3 مقایسه می کند .از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و یا آزمون فرضیه تفاوت میانگین از مقدار ثابت استفاده می شود . به عبارتی در این آزمون میانگین به دست آمده از نمونه های تصاد فی مورد مقایسه با عدد ثابت قرار می گیرند .بدین معنی که از جامعه ،نمونه ای بطور تصادفی انتخاب کرده و میانگین آن را با عدد ثابت مقایسه می کنیم . اول این فرضیه را آزمون می کنیم که آیا میانگین جامعه از عدد ثابت متفاوت است یا نه ،در

 

14

 

صورت متفاوت بودن میانگین جامعه با استفاده از فاصله اطمینان %95 محاسبه شده برای تفاوت میانگین از عدد ثابت در آزمون T ،بزرگتر یا کوچکتر بودن میانگین جامعه ازعدد ثابت را مورد بررسی قرار می دهیم

 

تجزیه و تحلیل داده ها

 

فرضیه اصلی اول: سرمایه گذاری مستقیم خارجی تابعی از معرفی پتانسیلهای اقتصادی ایران به سرمایه گذاران خارجی است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع نقش آژانسهای تشویق و حمایت از سرمایه گذاری در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی

  • 2