دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : مدیریت بحران – رهیافتی استراتژیک- قسمت 2

ز نظر ذهنیت شخصی تهدیدی مستقیم را متوجه ایشان می سازد.ابهام در روابط علت معمولی و نحوه حل مشکل موجب به وجود آمدن اختلال درظرفیت روانی و درک مشترک و باورهای یگانه افراد می شود.در طی بحران نیزتصمیم گیری تحت فشار کوتاه بودن فرصتهای زمانی و محدودیتهای شناختی قرار می گیرد.(پیرسون و کلیر(1998:66

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مدیریت بحران – رهیافتی استراتژیک

  • 2