دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : مالیات برارزش افزوده واثرات احتمالی آن درایران- قسمت 2

ی بالا

 

-10 بالا نگه داشتن نقدینگی

 

-11 مبنایی برای اعمال مالیات های دیگر

 

-12 انگیزه ای برای سرمایه گذاری

 

-13 خنثی بودن نسبت به تخصیص عوامل تولید

 

-14 کمتر بودن آثار تورمی

 

-15 مبتنی بر روش خود اظهاری

 

-16 سیاست های حمایتی و تشویقی

 

-17 انعطاف پذیری در رونق و رکود

 

-18 ثبات نسبی

 

-19 کنترل حسابرسی

 

-20 تکنولوژی پردازش

 

-21 سهولت در ورود به پیمان های منطقه ای

 

برخی از معایب مالیات بر ارزش افزوده عبارت است از:

 

 

-1 فشار مالیاتی بر افراد کم درآمد

 

-2 نگرانی از تورم ناشی از مالیات بر ارزش افزوده

 

 

(صادقی و فدائی،(65-66: 1381

 

 

در حال حاضر در ایران ،نظام مالیاتی و بویژه مالیات های غیر مستقیم از ناکارآمدی جدی رنـج مـی بـرد. از طرفـی پایه های مالیات غیر مستقیم بسار محدود و ضعیف و از طرف دیگر بخش قابل توجهی از درآمد های مالیـاتی غیـر مستقیم داخلی از محل مالیات های وضع شده بر فرآورده های نفتی حاصل می شود. بنا بر این با توجه به ولتی بودن صنعت نفت و قیمت گذاری آن توسط دولت ، تفکیک بین قیمت این فرآورده ها که به خزانه دولـت مـی ریـزد و مالیات متعلقه که آن هم به خزانه دولت می ریزد ، برای مصرف کنندگان کار ساده ای نیست. به ایـن ترتیـب ذکـر این مالیات در جمع مالیات های غیر مستقیم ، یک حساب سازی صوری است و درآمد واقعی تلقی نمی گردد.

 

محدود بودن تعداد کالاهای مشمول مالیات ، که عمدتاً کالاهای خصوصی هستند باعث تغییر نسبت قیمت ها شـده و تعادل بازار کالا را به هم می زند و موجب به هم خوردن کارایی می شود. از سوی دیگر ما شاهد آن هسـتیم کـه بخش هایی چون خدمات،بویژه تجارت کمترین سهمی در تحمل بار مالیاتی نداشته و بر عکس ، بخش های دیگـر چون صنعت به عنوان یک بخش مولد و در عین حال فاقد کارایی لازم در رقابت بـا فعالیـت هـای مشـابه در سـطح جهانی ، مشمول مالیات های متعدد گردیده است. به این ترتیب حاشیه سود و امنیت اقتصادی در بخش صنعت فوق العاده نسبت به خدمات پایین تر است و در همراهی با سایر موانع ، این بخش موجب افت جدی سرمایه گـذاری در بخش صنعت و عدم استفاده از ظرفیت های موجود در آن می شود.

 

نگاهی اجمالی به سطح مالیات های غیر مستقیم داخلی این ادعا را تأیید می نماید که سهم این مالیات ها از کل در-

 

آمد های مالیاتی ، درآمد های عمومی و همچنین نسبت این مالیات ها از تولیـد ناخـالص داخلـی ، نسـبت بـه سـایر کشور ها فوق العاده پایین است و اساساً در سازمان مالیاتی کشور نهـاد هـای کـارآمـدی بـرای ارتفـاء جایگـاه ایـن مالیات پیش بینی نشده است.

 

علاوه بر موارد فوق ، می توان انتظار داشت که طراحی یک نظام جامع مالیات بر ارزش افزوده و اجـرای صـحیح و کامل آن می تواند دولت را قادر سازد که از سایر مزایای این مالیات خصوصاً در بخش خدمات بهره مند شـود. در ذیل به توضیح بعضی از این ویژگی ها می پردازیم.

 

آثار و پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده

 

در این بخش بدون بررسی جزئیات تئوریک و مبانی نظری مرتبط با مالیات بر ارزش افزوده ، اهم آثار و پیامد های این مالیات را بر می شمریم: این آثار را می توان در دو بطن دو مقدمـه : آثـار کـلان : بـر رشـد ، سـرمایه گـذاری ، مصرف و… و آثار خرد :کارایی ،عدالت و …. بررسی نمود.

 

 

الف-خنثی بودن : از آنجا که مالیات بر ارزش افزوده بر عموم کالا ها وضع می شود ، طبیعتاً قیمت های نسـبی را متأثر کرده و نسبت به مالیات های جزیی بر فروش و حتی مالیات های مستقیم ، حد اقـل اخـتلالات را در کـارکرد نظام اقتصادی ایجاد می کند و در نتیجه کارایی نظام بازار را به هم نمی زند. اگر بخواهیم دقیق تر بیان کنیم ، میزان اثر گذاری مالیات بر قیمت ها و تحمیل بار مالیاتی به هر یک از طـرفین مبادلـه ، رابطـه عکـس بـا جمـع کششـهای قیمتی ، عرضه و تقاضا و نیز کششهای تک تک آنها دارد و اساساً کالا های ضروری نسبت بـه کـالا هـای نرمـال و لوکس از کشش کمتری برخوردارند.بنابر این برای رفع این نقیصه (تحمیل فشار مالیاتی به مصـرف کننـدگان کـالا های ضروری) می توان بر حسب طبقه بندی کالا ها از نظام چند نرخی استفاده کرد. نرخ مالیـاتی صـفر بـرای کـالا های خیلی ضروری ، نرخ 5 درصد برای کالا های ضروری ، نرخ 15 درصد برای کالا هـای معمـولی و نـرخ هـای بالاتر برای کالا های خاص مثل سیگار ، فرآورده های نفتی و غیره. به این ترتیب در نظام قیمت ها کمترین اخـتلال ایجاد می شود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مالیات برارزش افزوده واثرات احتمالی آن درایران

  • 2