دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : روشهای نوین مشتری مداری وبازاریابی علمی دربانكداری ایران- قسمت 2

ل: خریداران هر نوع محصول یا خدمت مایلند که محصوالت و خدمات با انتظارات آنها مطابقت داشته باشد. این نکته را هیچگاه نباید فراموش کرد که تنها با تبلی ات وسیع، تخفیفات و تبسم به مشتری، نمی توان محصوالت بی کیفیت را با موفقیت به فروش رساند. سهل انگاری در خدمت هم باعث عدم رضایت مشتریان خواهد شد. باید به خاطر داشت که کیفیت باید براساس نظر مشتری تعری و ابالغ شود. برای مشتری مهم نیست که ۷۹ درصد از خدمت ارایه شده بدون نقض است. او می خواهد بابت پولی که می پردازد یا زمانی که صر می کند، خدمتی صددرصد و بدون نقص دریافت دارد.

 

پ( ضمانتنامه: هیچکس مایل نیست بدون اطمینان از این که فروشنده بر قول و تعهد خود راجع به عملکرد و کیفیت محصول پایبند خواهد ماند، محصول یا خدمتی را بخرد. روش متداول برای به وجودآوردن این اطمینان، ارایه خدمت موثر، بازپرداخت پول یا عوض کردن محصول معیوب پس از خریدن آن است.

 

دانلود رایگان مقاله با موضوع روشهای نوین مشتری مداری وبازاریابی علمی دربانكداری ایران

  • 2