دانلود مقاله رایگان مدیریت با موضوع : درک مشتری- قسمت 2

ی توقعات زیادی دارد و از واقعیت دور می شود پس ممکن است دلسرد گردد و سرعت تجربه شان پایین تر از رضایت خواھد بود اھمیت رضایت مشتری زمانیکه یک شرکت قدرت چانه زنی را افزایش داده است کم می شود

 

ھدف :

 

رضایت مشتری یک ھدایت گر خرید مشتری با قصد خرید و وفاداریست .اطالعات رضایت مشتری در میان اغلب نشانگر ھای درک بازار جمع شده است .در میان سازمانھا ،مجموعه مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و پخش این اطالعات یک پیام در مورد اھمیت احساس مشتری و اطمینان از اینکه یک تجربه مثبت را دارد با کاال ھا وسرویس ھای شرکت.

 

ھر چند سھم بازار یا فروشنده می تواند نشان دھد که چگونه یک شرکت به خوبی می تواند عمل کند،رضایت یک نشانگر است از چگونگی کار که مشتری یک شرکت در آینده از آن خرید خواھد کرد .

 

 

تحقیقات بیشتر روی رابطه بین رضایت مندی مشتری و نگه داری آن متمرکز شده است.مطالعات نشان می دھد که انشعابات رضایتمندی اغلب بطور قوی تا منتھی درجات رھا شده است .رود مقیاس ٥ درجه ای افرادی که سرعت رضایتشان سطح ٥ است احتماال مشتریان برگشتی خواھند بود.و ممکن است مشتری دائم شرکت شوند (دومین اندازه مھم برای رضایتمندی اشتیاق برای پیشنھاد دادن است این اندازه به عنوان درصد مشتریان برآورد شده ای است که یک دوست یک برند را به آنھا پیشنھاد می کند . زمانیکه یک مشتری از محصول رضایت خاطر دارد به دوستانش ھم آن را پیشنھاد می کند این می تواند یکی از مزایای قدرت بازار ابشد.

 

افرادی که نسبت رضایتشان در حد ١ است بطور قطع مشتری بازگشتی نیستند آنھا می توانند به شرکت صدمه وارد کنند وقتی نظریات منفی خود را در مورد تولید به دیگران عنوان می کنند .اشتیاق برای پیشنھاد دادن به دیگران نسبت کلیدی مھمی در رضایتمندی مشتری دارد .

 

اھمیت ارزیابی درک مشتری :

 

صنعت ھنر گرافیک در تحمل فشار باورنکردنی قیمت در محصوالت و خدمات تنھا نیست .اتفاقات ٢ سال گذشته استرس متناسبی روی اغلب بخشھای بازار وارد کرده .نزدیک به نیمی از صنعت دچار این اتفاق شده بودند .زمانیکه این مسئله تحت الشعاع می گیرد بودجه تبلیغات پایین می آید چاپ به عملگرھای دیجیتالی تبدیل می شود تقریبا تمام شرکتھای ھنرھای گرافیکی احساس فشار می کنند .

 

در بررسی ٢٠٠ مالک این شرکتھا بین مدیران فروش و فروشنده ھا و خریداران این صنعت این روزھا تنھا قیمت مورد توجه است .درک آن است که خریدار سط.ح قابل قبول سرویس و کیفیت انتظار داشته باشد و توجه اغلب تھیه کنندگان روی قیمت کاال متمرکز شده است.من با یان مسئله موافقم که قیمت تنھا چیز قابل تغییر متفاوت است .ھرچند تمام کار ما با خانه ھا ،نقاشان ،صحافان و پرداخت

 

کننده رنگ و روغن ،مغازه ھای کاغذ دیواری است .من ھرگز دو کار که جور باشند با ھم نیافتم ، ھرچند آنھا توسط یکی انجام شده باشد.

 

دکتر Theodore Levitt می نویسد:

 

“از اھداف بسیار تجارت ،که بسیار بنیادی است خلق و نگھداری مشتری است.ساخت نمایه یکی از احتیاجات برای بودن در تجارت است نه ھدف تجارت”

 

ھر بازار قابلیت تولید متفاوت و سرویس دھی آنھا به مشتریان و بازگشت آنھا را دارد .زمانیکه اینکار به خوبی صورت پذیرد که مشتری چطور فکر می کند و چه احساسی دارد ،این یک فرصت است . ھیچ جانشینی برای اندازه اینکه مشتری چطور فکر می کند یا احساس می کند با ارزیابی درک مشتری از بین ھوش و زیرکی طراحی شده و ابتکارات بدون تعصب وجود ندارد.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع درک مشتری

  • 2