دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : بازاریابی رابطه مند- قسمت 2

ن در یک منفعتی میباشد از آنجایی که اهداف همهی بخشها با هم روبرو میشوند و اینکه بوسیله مبادله و تکمیل پیمانهای متقابل انجام می-

 

شوند(.(Ibid,316

 

 

از معامله تا بازاریابی رابطه مند

 

 

درك حرفهای بازار و انجمن علمی اهمیت بازاریابی رابطه مند برای شرکتهای معاصر است. هنوز استراتژیها و فنون بازاریابی رابطه مند به عنوان زمینهای خاص مطرح هستند. بر طبق گفته دایر درسال 1987 و آندرسون و نارس در سال

 

1990 و سایرین بازاریابی به عنوان یک بدنهای از دانش، همیشه در ارتباط با درك روابط بین عرضه کنندگان و مشتریان آنها بوده است. با این حال این هست اخیراً فقط به خاطر اینکه بازاریابی رابطه مند دریافت کرده است توجه زیادی را از انجمنهای علمی، با یک تعدادی از توسعه درك ما از مفهوم کارهای تجربی و ادراکی. در کوشششهای آنها به منظور دنبال کردن تکامل بازاریابی رابطه مند،شت و پارواتیار در سال 1995 در نظر گرفتند شرایط محیطی دوران صنعتی و دوران قبل از صنعتی شدن. آنها نسبت دادند ظهور بازاریابی رابطه مند را به عنوان یک واکنش به ضرر پیوند احساسی و تعامل مستقیم بین شرکتها و مشتریانشان باعث شده بود بوسیله تولید انبوه و ظاهر شدن جدایی تولید و فعالیتهای مصرف دوران قبل از صنعتی شدن. برطبق نظر ویکستروم در سال 1996، یک رویکرد معاملهای به بازاریابی محدود کرده است نقش پایانی استفاده کننده برای پذیرش یا عدم پذیرش پیشنهاد داده شده و مانع شدن

 

٨

 

شرکتها از درك دلایل اصلی تصمیمات آنها به خوبی فرآیند برای شکل گیری برتریهای آنها. به طور مشابهی، نویسندگان مختلفی فراهم کردهاند گزارشهای خودشان را از ظهور بازاریابی رابطه مند. آنها مخاطب ساختهاند بر طبق گفتهی رزنبرگ و سزپیل در سال 1984 و ریچلد و ساسر در سال .1990 همچنین کپولسکی و ولف در سال 1990 و

 

شانی و چالاسکی در سال 1992 بیان نمودند بیهودگی رسانههای انبوه برای کمک به فرآیند تصمیم گیری مشتریان و ایجاد مکالمههای مفید. اخیراً، جفت شده با انتظارات بالایی از اساس مشتری، چه کسی اصرار میکند که بیشتر بهبود دهد نیازها و خدمات مشتریان را و یک شکاکیت با در نظر گرفتن صداقت و قابلیت اعتماد حتی ماركهای تجاری مشهور، تغییر قوانین بازی رقابتی. کیفیت محصول، خدمت خوب و یک قیمت رقابتی به طور ناگهانی کاهش یافتند از وجود “توانمندان” یک معامله بازاریابی به سادگی “توصیف کنندگان” یک معامله. از آنجایی که دلایل بالا منجر به بازاریابی رابطه مند بوسیله تهدید کردن و کاهش اثر بخشی بازاریابی در مکان بازار، سایر فرصتهای آشکار برای شرکتهاست. برای مثال تغییرات در اطلاعات و فناوری ساخت و تولید اجازه میدهد به ظهور مسیرهای ماندنی مالی و فنی برای تعامل یک به یک و بهبود سازی انبوه بر طبق نظر بری در سال .1995 با وجود دلایل بسیاری که فراهم شده است برای ظهور بازاریابی رابطه مند، وجود دارد بحث کمی دربارهی پدیدار شدن تغییرات در محیط بازار و اثر مستقیم بالقوه روی عمل بازاریابی رابطه مند. برای مثال آشکار شدن در خواستهایی که تا سطح بالایی بوسیله اینترنت تنظیم شدهاند ممکن است تحلیل ببرد رضایت مشتریان را برای وارد شدن به روابط شرکتها به علت ازدیاد تند و سریع پیشنهاداتی که سعی میکنند کشت کنند یک کاراکتر فرصت طلب را در میان مشتریان. از آنجایی که شرکتها سعی میکنند مهارت کسب کنند در زمینهی پیچیدگیهای اینترنت و تعدیل نمایند فرآیندهای خود آنها را، اشتباهاتی که میتوانند تحلیل ببرند اعتماد و تعهد مشتریان آنها، اجتناب ناپذیرند. بعلاوه هنوز شبکههای یا سیستمهای قوی محرمانه شرکتها ممکن است تحریک کنند رقابت بیرونی صنایع مربوط به خود را و این ممکن است انتخاب و قدرت

 

برخوردارشدن را توسط مشتری نهایی کاهش دهد .(Veloutsou, 2002, 433-449)

 

 

بازاریابی فناوری مند چیست؟

 

 

بحث میکند که بازاریابی رابطه مند یک الگوی کامل منتقل شده نیست. بدون اثر استفاده از فناوری، بازاریابی رابطه مند یک استراتژی مؤثر نیست. از اینرو، بازاریابی رابطه مند مبتنی بر پیشرفتهای تکنولوژیکی میتواند به عنوان یک الگوی جدید در نظر گرفته شود. آن نشان داده است که هر چیزی که شرکتها انجام میدهند برای ساختن وفاداری مشتری به وسیله فناوری تحت تأثیر قرار میگیرد. آن نشان داده است که بازاریابی سنتی، رابطهای و فناوری مند اساساً مختلف هستند. بازاریابی فناوری مند برای انواع مختلفی از اثرات هم افزایی، راه حلها، مشتریان مختلف و انواع مختلفی از تعاملات و روابط را میپذیرد. این روزها با وجود این که در کارها قراردادهای فرعی بسیاری بسته میشوند،

 

٩

 

ارتباطات درمیان شرکا هستند بسیار سخت شدند برای بهتر انجام دادن اهداف کلی. ارتباطاتی که مبتنی بر فناوری اطلاعات هستند سازمانها را قادر میسازند که نیازمندیهای عملکرد شرکت و مشتریان کلی را مخاطب قرار دهند و یکپارچه نمایند. همین طور، مشارکتها باید اهداف بلند مدت را و همچنین نیازهای کوتاه مدت سازمانهای شرکت کننده را در نظر بگیرد، بدان وسیله ایجاد یک مبنایی برای سرمایه گذاریها و پاداشهای دو جانبه. ساختمان ارتباطات مبتنی بر فناوری، بنابراین میبایستی مخاطب قرار دهد وسیلهای را برای فراهم کردن ارتباطات منظم و اطلاعات مشترك در میان شرکا (سازمانها یا مشتریان) که قادر میسازد آنها را که پیشرفت را ارزیابی کنند، تعدیل کنند اهداف را تطبیق نمایند خود را با تغییرشرایط. جریان آزاد و آرام اطلاعات، دربارهی چنین عواملی مانند: مشتری، محصول و عملکرد خدمات، عملیات، اقدامات مربوط به تهیه و توزیع، مقایسههای رقابتی، عرضه کنندگان، هزینه و علم دارایی، هست تعیین کننده درایجاد، توسعه و بهبود روابط بلند مدت در تاریخ فناوری اطلاعات. فناوری اطلاعات یک عامل مجزا در بازاریابی رابطه مند است. بازاریابی رابطه مند ایجاد نخواهد شدبدون ارتباطات مبتنی بر فناوری اطلاعات.

 

استفاده اثر بخش از ارتباط بر مبنای فناوری اطلاعات تشویق میکند ایجاد بازاریابی بلند مدتی را با مشتریان، عرضه کنندگان، رقبا و دیگران در محیط خارجی سازمان. اینجا بازاریابان و مدیران میتوانند انگشتشان را روی نبض مشتری نگه دارند و به نیازهای در حال تغییر آنها پاسخ ودهند. آن فقط از طریق استفاده اثربخش از فناوری اطلاعات است بعلاوه هر دارایی دیگر بازاریابی که شرکت میتواند استراتژیهای بازاریابی و ارتباط موفقی را بسازد. بازاریابی فناوری مند یک بازاریابی مبتنی بر ابزارهای فناوری است که به وسیله شرکتها که کسب کنند و اداره نمایند ارتباطاتشان را، مورد استفاده قرار میگیرد. بیشترین فعالیت بازاریابی میبایستی بر مبنای فناوری باشد و یک میلی به سمت ایجاد یک کار رابطه مند. یک مشارکت فناوری مند یک نوعی از رابطه را پیشنهاد میکند، یک پیوند بدیهی را بین محیط داخلی و فرآیند تعامل، زیرا آن تأکید دارد روی این که چطور فناوری اطلاعات، مشتریان و سازمانها یک تابعی از تعامل برنده – برنده هستند(.(Zineldin, 2000, 9-23

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بازاریابی رابطه مند 2

  • 2