دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای و حقوق بین الملل- قسمت 2

د اصل حاکمیت، بلکه به جهت نظارت بر منافع عمومی و حفظ نظم و امنبت جامعه بر تشکیل و راه اندازی این گونهتاًسیسات نظارت دارند و این خدشه ای به اصل آزادی اطلاعات وارد نمیسازد (کدخدایی، .(1379

 

تهدید حق آزادی عقیده و بیان در پرتو ابزار نوین اطلاع رسانی اعمال حق آزادی بیان جز در برخورداری از فن آوری لازم که وسایل لازم جهت کسب اطلاع و نشر آن را در اختیار قرار می دهد، میسر نیست. کشورهایی که از این لحاظ فقیر محسوب می شوند وعملاً از دستیابی به این وسایل محرومند، قادر به اعمال حق کسب آزادانه اطلاعات و نشر آن نیستند و به همین خاطر از این حق محروم مانده اند. به این ترتیب، این کشورها فقر فن آوری را به مثابه محق بودن در اعتراض به اعمال حق کسب و نشر آزادانه اطلاعات قلمداد میکنند؛ زیرا این اصل، در عمل ارزش های خاص جوامع غربی را با اتکا به فن آوری پیشرفته این کشورها، در کشورهای در حال توسعه، منتشر ساخته و موجودیت فرهنگ های بومی را در معرض تهدید قرار می دهد. بنابراین اصل آزادی اطلاعات در پرتو فن آوری،

 

 

١٠

 

آزادی را به یکی اعطا و دیگری را از آن محروم می سازد و حق طبیعی، الهی، فطری و …بشر جهت نشر آزادانه عقیده در پای ابزار نشر آزادانه اطلاعات قربانی می شود(کدخدایی، .(1379

 

مسئوولیت دولت ها و اصل منع سوء استفاده

 

از جمله مواردی که در خصوص ارسال برنامه های ماهواره ای از سوی حقوقدانان به آن استناد میشود تا بدان وسیله دول ارسال کننده این گونه برنامهها را مسئوول قلمداد کند، اصل مسئوولیت دولت است.

 

اما تفاسیر و تعابیر متفاوتی در خصوص مسئوولیت دولت ها وجود دارد چنانچه دولت های ارسال کننده به قصد تخریب و ایجاد ضرر اقدام به ارسال برنامه های ماهوارهای کنند، موضوع قدری پیچیده میشوداولاً: دولت های ارسال کننده اظهار می دارند که هیچ گونه قصد براندازی یا تشویق به جنگ نداشته و برنامههای ارسالی آنان نیز هیچ نشانه ظاهری دالّ براین قصد نداردثانیاً؛ آنها مدعی اند که این گونه برنامهها برای کشور یا منطقه خاصی ارسال نمیشود بلکه بطور کلی آنها را در فضا رها کرده تا چناچه کسی مایل به استفاده از آن باشد، به استناد اصل 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر، برای وی دست یافتنی باشد. با این دو استدلال آنها خود را مبرّا از مسئوولیت می دانند.

 

در پاسخ می توان گفت که امروزه گذشت زمان معنی جنگ و تخاصم را تغییر داده و در پوشش تعاملات فرهنگی قصد تخریب و براندازی دیگر ملل می رود.

 

علاوه بر آن محدودیت ها، محدودیت ذاتی به نام اصل عدم سوء استفاده از حق وجود دارد که عبارت است از رعایت حقوق دیگران یا ضرر نرساندن به آنان که در حقوق اسلام درباره آن تحت عنوان قاعده لا ضرر بحث شده است.

 

نظریه دیگری در این باب با عنوان نظریه »وظیفه تعادل منافع« مطرح شده است که بر اساس آن باید بین آزادی عمل یک دولت در محدوده قلمرو خود و حقوق و منافع دیگر دولت ها، نوعی تعادل ایجاد شود.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع پخش مستقیم برنامه های ماهواره ای

  • 2