دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تاملی برجایگاه عرف در حقوق- قسمت 2

دانلود پایان نامه

ق است. چرا که برای درك بسیاری از موارد قانونی مثل

 

 

٨

 

این که:»چه وقت رفتار شخص، تقصیر محسوب میشود« و یا »فلان مال یادگار خانواده محسوب میشود« و نظایر این، باید از

 

مفهوم عرفی کمک گرفت بنابر این نقش عملی عرف و یا عادت در این نظام، امری است حتمی «. (عمید زنجانی،1384،(65

 

انواع عرف

 

عرف از جهات مختلف به انواع گوناگونی تقسیم میشود:

 

الف – عرف عام و خاص. عرف عام، عرفی است که همه مردم جهان یا اکثریت قریب به اتفاق آنان با اختلاف در زمان و مکان، دانش

 

و زبان، رنگ و نژاد و جز اینها در آن مشترکند(همان،.(3

 

عرف خاص، عرفی است که از گروه خاصی که دارای یک دین یا مذهب، یا یک زبان، یا یک مکان یا یک عصر یا یک کار هستند

 

پدیدار میشود .

 

ب – عرف قولی و عملی. عرف قولی، عرفی است که از شیوع استعمال لفظ در معنای معین به وجود آمده است، به طوری که هنگام

 

شنیدن آن لفظ، بدون هیچ قرینهای آن معنا به ذهن تبادر پیدا میکند و شامل عرف قولی عام و عرف قولی خاص میشود.

 

عرف عملی، عبارت از روشی است که در بخشی از اعمال مردم تحقق پذیرد ناشی از عامل طبیعی نباشد

 

ج – عرف مطﱠرِد و غالب و مشترك. عرف مطرد، عرفی است که کلی و شامل باشد؛ یعنی نسبت به همه کسانی که در قلمرو آن قرار

 

دارند عمومیت داشته باشد، به نحوی که در تمامی بلاد یا اقالیم معین، عموم مردم به آن وقوف داشته باشند و برطبق آن مشی

 

کنند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تاملی بر جایگاه عرف در حقوق

  • 2