دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی: لوازم خانگی ایران- قسمت 2

lspan=”3″ width=”8″> {2-6} == economic human *} *} relation {1-2} == => {14-18} => => *} == ==

== => [] == happiness {2-6}
isa interprative idea => soci-deppendent
{1-2}
[] {1-1} *} =>
=>
==
rational Message => => == isa store {1-3}
{2-5} transactional isa reactive human
[] consumer {1-2} Contribution {2-4} representative *} {1-1}
[] *} isa
== <> buyer {4-4}
soci-integrative
delet-deci {1-4} isa *} == {1-2}
== <> => []
== [] == []
== *} {1-2} ambition =>
*}
isa [] social deci {3-2}
== consumer
== socialization {1-4}
information search security {1-3} [] emotional message
{5-3} ethical {2-3}
{3-3} self actual {2-2}
[]
=>
transactional time save {1-2} *}
[] lover {1-3} shopping
consumer [Clone: 1] []
{1-3} [] soci-individual {2-3} [] easy buyer {1-7}
informational Idea *}
{2-2} *}
sufficient {1-1} desion value {1-8} lowself control
== cognitive human innovative {2-2} {2-2} [] proactive {1-1}
{4-2}
*} *}
*}
Complex buyer
special-deci {1-1} intelligent buyer isa {1-1}
attribut deci {2-2} *} {2-8}

نمودار .3 نمودار شبکه مربوط به رفتار مصرف کننده

 

 

همانطور که در شکل فوق ملاحظه میشود، سه کـد اصـلی مربـوط بـه الگـوی اصـلی رفتار مصرفکننـدگان شـامل خریـداران احـساسی، عقلایـی و هوشـمند اسـت. خریـداران احساسی در تصمیم خرید خود، عمدتاً بر اساس تحلیلهای احـساسی و ارزشهـای خـاص مصرفی عمل میکنند. رفتار این گروه از مصرفکنندگان عمدتاً مبتنی بر ارزشهای سـطح بـــالا ارزشهـــای آزادی، کنتـــرل و ســـرگرمی، لـــذت[32]،[6]، ترفیـــع و همکـــاری[5]،

 

راحتــی[33]، نماینــدگی اجتمــاعی، شــهرت[27] و تعامــل[4]، [47] مــیباشــد. خریــداران عقلایی در تصمیم خرید خود عمدتاً بر اساس تحلیلهای عقلایی و ارزشهای منطقی عمل مـیکننــد. ایــن گــروه از مــصرفکننــدگان بــه دنبــال ارزش هــای مبتنــی بــر اطمینــان، مفیــد بودن[32]، قیمت و کارایی[8]، امنیت[5]، کیفیت، دسترسی و عملکـرد[27]،تـصدیق[17]،

 

انگیزههای منفعـتگـرا[6]، کـار، خریـد و جـستجوی اطلاعـات در اینترنـت[37]، کـاهش هزینههای جستجو[33] و سودمندی هستند و فرایند تصمیمگیری آنان نیز در قالب تئـوری پیشبینی[19] قابل تبیین است. خریداران هوشمند در تصمیم خرید خود بسیار پیچیده عمل

 

 

الگوی رفتار مصرفکننده و استراتژیهای بازاریابی…………………………………………………… 143

مینمایند و علاوه بر توجه به ارزشهای احساسی و عقلایی دارای ویژگیهای خاص خـود نیز مـیباشـند

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع الگوی رفتار مصرف کننده و استراتژیهای بازاریابی اینترنتی

  • 2