دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : مدیریت تیم فروش مجازی و اتوماسیون نیروی فروش- قسمت 2

ر نیروی فروش نظارت داشته

 

باشند و روال فروش آنها را اصلاح کنند.

 

(Barker, 2009, 236)

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مدیریت تیم فروش مجازی و اتوماسیون نیروی فروش

  • 2