دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی- قسمت 2

دانلود پایان نامه

ی نمایند. در هر حال پیرو عرایض قبلی که اشاره شد بنا به تسلط و حکمفرمایی ملاحظات عملـی و عرفـی در زمینه انعقاد و مطالبه و شرایط ضمن ضمانت نامه ها، قانونگذاری حتـی در سـطح بـین المللـی بـه سـطحی از تعادل و کمال دست نیافته و این خلاءها مطمناًئ راههای کلاهبرداری برای افرادر حرفـه ای و متبحـر همـوار مـی

 

 

8

 

 

 

نمایند. علی الخصوص که امروزه تعیین بعضی ضمانت اجراهای کارا برای بانک هـا در ایـن زمینـه بانـک هـا را در جهت هرچه بیشتر پرداختن وجوه این اسناد سوق می دهد. در دنیا با بانک هـایی کـه از پرداخـت وجـه ضـمانت نامه کمترین تخلفی نماید برخورد جدی صورت می گیرد. من جمله اینکه بانک در ردیـف black list گنجانـده می شود که به اعتبار بانک لطمه وارد می کند. د-(2 ضمانت نامه اسـترداد پـیش پرداخـت: زمانیکـه پیمانکـار یـا متعهد اصلی در راستای اجرای قرارداد تقاضای دریافت بخشی از مبلغ قـرارداد را بـه عنـوان پـیش پرداخـت مـی نماید، طرف درخواست گشایش ضمانت نامه ی بانکی به همین مبلغ(معمولاً 25 درصد مبلغ قرارداد اصـلی) مـی نماید، صدور این ضمانت نامه تضمینی است برای وضعیتی که پیمانکار از اجرای تعهدات قـراردادی سـر بـاز مـی زند.

 

د-(3 ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان: این ضمانت نامه و صدور ان نتیجه کسر درصـدی از مبلـغ قـرارداد در هر مرحله چرداختی توسط کارفرما می باشد. بدین ترتیب کارفرما برای اطمینـان از حسـن انجـام کـار در هـر مرحله از پرداخت درصد مشخصی از پرداختی (معمولاً 5 الی 10 درصد) کسر و نگهداری می نماید.

 

د-(4 مهمترین ضمانت نامه ها که هنگام به کارگیری لفظ ضمانت نامه، ذهن را معطوف به آن ضمانت نامـه هـای می نماید عبارتست ازز شمانت نامه های حسن انجام کار. بعلاوه چندین قسم ضمانت نامه ی اخیـری کـه از انهـا یاد شد ماهییت این چنینی دارند. دکتر مسعودی نیز به مانند بعضی از بزرگان، همخوانی این نوع ضمانت نامـه را با سفته در ماهیت اذعان می دارند.

 

د-(5 ضمانت نامه متقابل: در قراردادهای بین المللی که اجرای پروژه ها با بـیش از یـک دولـت سـرو کـار دارنـد، کارفرما برای تضمین اجرای پروژه و داشـتن وثیقـه مناسـب بـه هنگـام تخلـف از پیمانکـار خـارجی در خواسـت گشایش ضمانت نامه می نماید. در عمل بان ها علاقه ای به گشایش ضمانت نامـه بـرای خارجیـان ندارنـد منتهـا حاضر به نمایندگی از آنها با ابنک مطبوع پیمانکار می باشند.

 

پس بانک بومی به نمایندگی از پیمانکار خارجی در خواست گشایش اعتبار می نماید.

 

آنچنان که گفته شده بان خارجیابتدائاً ضمانت نامه را به نفع بانک محلی درخواست دهنده صادر می کنـد و نـه مستقماًی یه نفع فروشنده یا کارفرما. آنگاه بانک محلی مبادرت به صـدور یـک ضـمانت نامـه متقابـل نمـوده و بـه کارفرما تسلیم می دارد. آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهر نویسی از طرف بانک ها ضمن مجـاز شـمردن صـدور ضمانت نامه متقابل در م 16 خود، صدور ضمانت نامه ریالی در برابر تضمین بانکهای خـارجی و همچنـین صـدور ضمانت نامه ی ارزی را منوط به موافقت قبلی بانک مرکزی نموده است.

 

9

 

 

 

در تبیین رابطه ی ضمانت نامه ی پایه و متقابل نسبت به هم در حقوق انگلیس و فرانسه( در فرانسـه بـه موجـب رأی مورخ 1986 دیوان کشور فرانسه) اعتقاد قالب، استقلال در تعهد از همدیگر است.

 

تحقیقات پروفسور Vassear در مورد تلقی دادگاه های فرانسه نسبت به استقلال ضمانت نامه ی متقابـل نشـان می دهد که ضمانت نامه ی متقابل در رابطه با ضمانت نامه های مقدماتی و پایه به همان اندازه مستقل اسـت کـه

 

نسبت به قرارداد اصلی داراست. ( شریفی آل هاشم، سید الهام الدین. پیشین)

 

یکی از آثاری که منتج از این قاعده می باشد در توانایی درخواست مطالبه وجه ضمانت نامـه یمقـدماتی از طـرف بانک صادر کننده ی ضمانت نامه ی متقابل می باشد. بدون اثبـات مطالبـه یوجـه ضـمانت نامـه توسـط ذی نفـع اصلی( البته مشروط بر آنکه ضمانت نامه متضمن شرط خلاف آن نباشد)

 

د-(6 اعتبارات اسنادی ضمانتی((Stand by Letter of Credit

 

با توجه به نزدیکی مفهوم ضمانت نامه نامه ها و اعتبارات اسنادی سعی می شود تا در مورد اعتبـارات اسـنادی در مبحثی جدا و مفصل سخن به میان آورده شود تا به تفاوتهای این چند نهاد که کاربردهای همسانی هـم هسـتند، پی برده شود.

 

اعتبارات اسنادی و اعتبارات اسنادی ضمانتی((USP

 

الف) مختصری بر تاریخچه قانونگذاری در این اسـناد: اتـاق بـین المللـی بازرگـانی اولـین بـار در سـال 81933 در هفتمین کنگره اتاق بازرگانی بین المللی دست به وضـع مقـرررات ایـن نهـاد شـد. بـه تبـع تغییـرات پیوشـته در عملیات داد و ستد بن المللی، مقررات متحد الشکل اعتبارات هر چند سال باز مورد بازنگری قرار گرفـت. از جملـه بازنگری سال 1983 می باشد که حاصل آن تدوین مققرات متحدالشکل اعتبـارات اسـنادی نشـریه ی شـماره ی

 

400 اتاق بازرگانی بین المللی است. ( آقایان جباری، غلامحسین. ذوقی، محمد صـالح. عمـاری، عبـداالله. مهـاجری، محمـد حسـین و نقشـینه،

 

سیاوش. تحلیلی بر مقررات متحدالشکل اعتبارات اسنادی و کاربرد آن در معاملات اعتبارات اسنادی. انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین المللی . کتـاب شماره .13721 .22 چاپ اول.)

 

 

در م 1 این مقررات آمده: ” این مقررات در مورد کلیه اعتبارات اسنادی و در حدودی که مراعات آن میسر باشـد، در مورد اعتبارات اسنادی ضمانتی اجرا می شود و رعایت آن برای همه طرفهای ذیربط الزامی اشـت؛ مگـر اینکـه

٨برای اولین با در این سال توسط کمیسیون بانکدارICC منشر شده.

 

10

 

 

 

ترتیب دیگری صرحاًی مورد توافق قرار گرفته باشـد. مراعـات ایـن مقـررات در هـر اعتبـار اسـنادی از طریـق درج مفادی دایر بر اینکه اعتبار، مطابق مقررات متحدالشکل اعتبـارات اسـنادی سـال 1983، نشـریه ی شـماره…اتـاق بازرگانی بی المللی افتتاح شده است، اعلام می شود.”

 

این مقررات مورد قبول 160 کشور قرار گرفت.البته از همان ابتدا بعضی از کشورها مانند ایران مخالفت خـویش را با درج اعتبارات اسنادی ضمانتی اعلام نمودند. چراکه در این کشورها به علت محدودیت قانونی، فروشندگان کـالا توانایی در خواست صدور ضمانت نامه متقابل حسن انجام کار از بانک کارگزار خود را ندارند( و اعتبـارات اسـنادی ضمانتی هم عناًی همان کاربرد ضمانت نامه ی حسن انجام کار را دارد) . در م 3 این مقررات به اصل استث=قـلال اعتبارات از قرارداد مبنا و پایه اشاره شده نمـوده کـه در مبحثـی جـدا بـه اصـل اسـتقلال در ضـمانت هـا و ایـن اعتبارات اسنادی اشاره خواهد شد.

 

 

تعریف اعتبارات اسنادی

 

 

اعتبارات اسنادی سندی است که بانکی از طرف مشتری خود صادر می کندو به شخص یـا تجارتخانـه ای اختیـار می دهد که براتهایی به عهده آن بانک ( و یا کارگزارانش بـه حسـاب آن بانـک تحـت شـرایط مصـرحه در اعتبـار

 

اسنادی بکشد) ( غلامحسین معنوی،(1352

 

در تعریفی دیگر از اعتبارات اسنادی آمده: ( دکتر کاشانی، سید محمـود )اعتبـارات اسـنادی عبارتسـت از التـزام صـادر کننده اعتبار کهمعمولاً یک بانک است و به صورت اعتبار به تقاضای مشتری بانـک گشـایش مـی یابـد و بانـک را مکلف می سازد به شرط رعایت شرایط مقرر در اعتبارات اسنادی از جانب ذینفع، وجه مـذکور در اعتبـار اسـنادی را به ذینفع یا به حواله کرد وی پرداخت کند.

 

رشته ای از تعدد تعاریف در باب اعتبارات اسنادی، جوهری اصلی در تعریـف ایـن اسـناد در تقاضـای مشـتری از بانک خود برای تعهد پرداخت مبلغ معینی در مقابل فروشندگان کالا در ازاء ارائه اسـناد مشخصـی کـه حـاکی از مالکیت کالا باشد. اعتبار اسنادی ضمانتی عبارتست از” تعهد بانک به انجام پرداختی به شـخص ثالـث( ذینفـع) و یا قبول بروات صادره توسط وی مشروط بر اینکه ویکلاً شرایط اعتبار را رعایت کرده باشد.”

 

 

 

11

 

 

 

تمایز دو نوع اعتبار در انی است که در اعتبار اسنادی عادی پرداخت وجه اسناد در قبال ارائه اسـناد حمـل امکـان پذیر است ، در حالی که اعتبار اسنادی ضمانتی با هدف حمایت از ذینفع در مورد قصورات طرف ممکن است بـه صرف یک اعلان ساده دایر بر اینکه طرف قرارداد قصور کرده است فعال و قابل پرداخت باشد. از ایـن جهـت ایـن سند با ضمانت نامه های بانکی غیر مشروط مشابهت فـراوان دارد. در واقـع در اعتبـارات اسـنادی تضـمینینوعـاً، اسنادی که برای مطالبه باید ارائه شود( که باید بر اساس شرایط مقرر در اعتبارنامه ی مذکور باشد) توسـط خـود ذینفع قبل تهیه است اما در مورد اعتبارات اسنادی مهمولی اسناد معهود برای جواز مطالبه ی موجـه اعتبـار، مـن الجمله سند حملنوعاً توسط ثالث صادر و تنظیم می شود.

 

مزایای اعتبارات اسنادی:

 

1 .اطمینان فروشنده از اینکه پس از ارایه اسناد حمل وجه اعتبار را مطابق شرایطاعتبار از بانـک کـارگزار یا تایید کننده دریافت میکند.

 

2 .امکان کنترل تاریخ حمل و تحویل نهایی کالا.

 

3 .تحصیل اسناد حمل مطابق با مفاد موافقت اولیه تحت شرایط قرارداد میان طرفین 4 .اطمینان از اینکه پرداخت وجه اعتبار به فروشنده فقط بعد از انتقال و فک مالکیت کـالا از وی صـورت میگیرد.

 

5 .امکان کسب تسهیلات بیشتر برای فروشنده در مقابل اعتبار گشایش یافته برای تهیه کـالای سـفارش شده 6 .تعهد بانک برای پرداخت بها در معاملات بجای فرد فروشنده

 

7 .نهایتاً تعهد پرداخت ر ا ” فقط در قبال دریافت اسناد بدون عیب و مغایرت” متقبل میگردد.

 

دلایل و لزوم رعایت حقوق اعتبارات اسنادی

 

اجرا و انجام تعهدات قراردادی، بدون شک از مهمترین اهداف هر قرارداد است که طرفین و متعاقدین بـه منظـور آن و به موجب قرارداد با همدیگر مرتبط شد هاند .در روابط قراردادی ملی و داخلی یک کشور، به لحـاظ وجـود دستگاه قضائی و نیروهای مورد نیاز برای انجـام ایـن تصـمیمات، انجـام تعهـدات قـراردادی مسـئله سـاد هتـر و اضطراب متعاقدین کمتر است، ولی در روابط بین المللی بدلیل وجود موانع عدیده طرفین قرارداد، از همان ابتـدا،

 

 

12

 

درجستجوی تامین کافی هستند تا به دور از هر گونه دلواپسی و اضـطراب، در یـک بسـتر امـن تجـاری فعالیـت

 

نمایند.(علی رجبی)

 

انواع اعتبار اسنادی:

 

در مورد اعتبارات اسنادی از جهات مختلـف، تقسـیماتی وجـود دارد کـه مهمتـرین آنهـا بـه شـرح زیـر میباشد:

در رابطه با اعتبارات اسنادی در ایران باید خاطر نشان کرد که به دلیل محدودیتهای وضع شـده توسـط بانک مرکزی انواعی از این اعتبارات غیر قابل استفاده در ایران میباشد و یا احتیاج به مجوز بانک مرکـزی دارد.

 

اعتبار اسنادی داخلی ریالی

 

نوعی شیوه پرداخت و یکی از خدماتی است که بانک به درخواست یـک خریـدار (متقاضـی)، بـه منظـور خرید یا سفارش کالا یا خدمات از یک فروشنده( ذینفع) داخلی و به نفع وی برقرار می نماید

 

اعتبار اسنادی داخلی – ریالی بر مبنای عقد جعاله گشایش می شود . در صورت درخواست متقاضی و بـا بررسی و موافقت بانک هنگام ظهر نویسی اسناد و تسویه حساب، امکان اعطـای تسـهیلات در قالـب عقـد فروش اقساطی و مشارکت مدنی میسر می باشد. به اعتبـاری کـه خریـدار بـرای واردات بـه کشـور خـود گشایش می کند اعتبار وارداتی و این اعتبار از لحاظ فروشنده کالا کـه در کشـور دیگـر قـرار دارد اعتبـار صادراتی میباشد.

 

اعتبار اسنادی وارداتی

 

نحوه تامین ارز:

 

1 .(توافقی )خرید ارز از بانک با ارائه معادل ریالی توسط متقاضی 2 .ارز متقاضی آه مستقیما “از حساب ارزی متقاضی برداشت می شود.

 

  • .(تسهیلات ارزی از منابع بانک )در صورت داشتن مصوبه اعطای تسهیلات

 

  • .حساب ذخیره ارزی

 

.تسهیلات اعطایی از سوی بانکهای خارجی از جمله بانک توسعه اسلامی

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع ضمانتنامه های بانکی و اعتبارات اسنادی

  • 2