دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : تجارت الکترونیک: چالشها و راهکارها در ایران- قسمت 2

ا فروشگاههای مجازی و کاتالوگهای چند رسانهای، پردازش سفارش، سیستم پرداخت الکترونیکی مطمئن و پشتیبانی آنلاین مشتری دیده می-شوداُبرایان،( .(1387

 

 

 

Business to Consumer ١
Business to Business ٢
Consumer to Consumer ٣

 

-2-4 مدل کسب و کار با کسب و کار

 

این مدل به مدل بنگاه با بنگاه نیز معرف است. در این مدل هم فروشنده و هم خریدار، شرکتها و بنگاههای کسب و کاری هستند. این مدل شامل تراکنش سیستمهای اطلاعاتی بین سازمانی و تراکنشهای بازار الکترونیک میباشد .(Hanafizadeh, Rezaei, 2007) این مدل میتواند تمامی فعالیتهای خرید و تدارکات، مدیریت تامینکنندگان، مدیریت موجودی، مدیریت کانال توزیع، فعالیتهای فروش، مدیریت پرداخت و خدمات پشتیبانی را تحت پوشش قرار دهد. ارائه خدملت دولتی به بنگاهها و یا ارائه مجموعه خدمات از یک بنگاه به دولت یا نهادهـای رسمی نیز در این طبقه قـرار میگیرید(.(Paypart, Jaworski,2002 این دسته از تجارت الکترونیک شامل هم بازارهای الکترونیکی کسب و کار و هم پیوندهای مستقیم بازار بین کسب و کارها است. برای مثال، شرکتهای زیادی وب سایتهای کاتالوگ تجارت الکترونیکی مطمئن اینترنتی یا اکسترانتی را به مشتریان و تامینکنندگان کسب و کار خود ارائه میکنند. همچنین درگاههای تجارت الکترونیک کسب و کار با کسب و کار بسیار مهم هستند، زیرا بازارهای مبادله و حراجی برای کسب و کار را ایجاد میکنند اُبرایان،( .(1387

 

-3-4 مصرفکننده با مصرفکننده

 

در این مدل، در هر دو طرف بهعنوان خریدار و فروشنده خـود افـراد، قرار میگیرند و شامل تمامی مبادلات بین مصرفکنندگان است(.(Paypart, Jaworski, 2002 مثلا فروش ماشینآلات، تبلیغات خدمات شخصی در اینترنت و فروش دانش و مهارت از مدلهای تجارت الکترونیک مصرفکننده با مصرفکننده است. تبلیغات شخصی الکترونیکی محصولات یا خدمات برای خرید و فروش توسط مصرفکنندگان در سایتهای روزنامه الکترونیکی، درگاههای تجارت الکترونیک مصرفکننده یا وب سایتهای شخصی نیز یکی از شکلهای مهم تجارت الکترونیک C2C استاُبرایان،( .(1387

 

-5 زیرساختهای مورد نیاز جهت گسترش تجارت الکترونیک

 

تحقیقات و مطالعات زیادی چه در داخل و چه در خاج از کشور زیر ساختهای مورد نیاز تجارت الکترونیک را مورد بررسی قرار دادهاند که هر یک برخی جنبههای زیرساختارهای موردنیاز تجارت الکترونیک را نمایان میسازند. با یک بررسی دقیق و موشکافانه میتوان آنها را با یکدیگر تلفیق نمود و یک مدل نسبتا جامع از زیرساختارهای تجارت الکترونیک را بهوجود آورد(جعفرنژاد و دیگران،1388، نوروزی، .(1381

 

-1-5 زیر ساخت اطلاعاتی

 

زیر ساختار اطلاعاتی شامل فناوری و استانداردها است. با وجود توسعه شتابان فناوری و استانداردهای تجارت الکترونیک، کشورهای در حال توسعه، عملا حرف زیادی برای گفتن ندارند. کلیه اقدامات توسعهای در این زمینه عملا در کشورهای توسعه یافته اتفاق افتاده است. زیرساختار جهانی اطلاعات1 بهعنوان مهمترین تسهیل کننده اطلاعات تجارت الکترونیکی است که کشورهای جهان سوم بهمنظور طراحی زیرساختار فنی باید به آن بپردازند. اتحادیه بینالمللی ارتباطات راه دور2 مهمترین سازمان بینالمللی است که اقدام به طراحی استانداردهای مربوط به آن نموده است. با وجود اقدامات سازمانهای بینالمللی، کشورهای در حال توسعه نظیر کشور ایران نیز باید اقدامات بومی لازم را جهت پیادهسازی زیرساختار فنی مناسب برای تجارت الکترونیک را انجام دهند؛ کاری که تا به امروز بهدرستی صورت نگرفته و این امر مانع بزرگی در رشد و گسترش تجارت الکترونیک در ایران بهشمار میرود.

 

 

Global Information Infrastructure ١
International Telecommunication Union (ITU) ٢

 

-2-5 زیرساخت حقوقی و قانونی

 

هنگام طراحی زیر ساختار حقوقی و قانونی تجارت الکترونیک، دولتها باید توجه داشته باشند که این کار تاثیرات بسیار اساسی بر عملکرد تجاری کشور بهجای خواهد گذاشت. مسائل زیادی مطرح است که کشورهای جهان سوم در جهت طراحی و تنظیم قانون تجارت الکترونیک باید مدنظر قرار دهند: ترویج مسائل جنسی، کینه توزیهای نژادی، پشتیبانی مشتری، حق کپی برداری و مالیات. این که این قوانین و حمایتهای حقوقی چگونه باید پیاده شود، امری است که بهواسطه فعالیتهای تحقیقاتی و سیاستگذاری دنبال میشود. قانون استاندارد بینالمللی و همچنین قوانینی که خود کشورها تصویب کردهاند، از جمله نمونههای اینگونه مبانی حقوقی است.

 

-3-5 زیرساخت مالی

 

یکی از مشکلات کشورهای در حال توسعه، مساله جریان سرمایه در توسعه زیرساختار مالی تجارت الکترونیک است. طراحی زیرساختار مالی و بانکداری الکترونیکی، بهنوبه خود مستلزم اقداماتی مانند امنیت اسناد، امضای الکترونیکی، امنیت اطلاعات شخصی و اعتماد است که بر خی از این موارد در کشور ما صورت نگرفته و میبایست اقدامات شایستهای در این خصوص صورت گیرد.

 

-4-5 زیرساخت گمرکی (تعرفه) و مالیاتی

 

تجارت الکترونیک با وجود این که با ایجاد زمینه انتقال مجازی و الکترونیکی اطلاعات، کارایی تجاری را تا حد زیادی ارتقا داده است، اما یکی از مهمترین مشکلات آن عدم انتقال فیزیکی بسیاری از محصولات فروخته شده یا صادر شده از مبادی گمرك و مالیاتگذاری است. بدین منظور یکی از روشهایی که تنظیم گردهاند مالیات بر مبنای بیت١ است، که به معنای محاسبه مالیات بر اساس میزان انتقال دادهها است. اما مشکل این ابزار، تبعیض آمیز بودن شدید آن است. چراکه تفکیکی بین انتقال دادههای مربوط به مبادلات تجاری و غیر تجاری نیست. از طرفی، ارتباط معنی داری بین میزان دادههای انتقالی و ارزش پولی محصول مبادله شده وجود ندارد. بحث مالیاتها هم در بعد ملی مطرح است و هم در سطح بینالملل با اهمیت بیشتری از نظر ارتباطات گمرکی بین کشورها بروز میکند.

 

-5-5 زیرساخت انسانی

 

با انتقال از اقتصاد صنعتی به اقتصاد مبتنی بر دانش که در آن اطلاعات مهمترین منبع بهرهوری است، آموزش و یادگیری مداوم و متناسب با اقتصاد جدید نه تنها برای مدیران بلکه حتی برای کارگران ساده نیز یک ضرورت تلقی میشود. همچنان که صنعت، تجارت و خدمات به تکنولوژی جدید منتقل می شود، مهارتها و تواناییهای تخصصی جدیدی مطرح میشوند که باید فرا گرفته شوند.

 

با توجه به موارد برشمرده شده، میتوان نتیجه گرفت که توسعه تجارت الکترونیک نیازمند نگاهی همه جانبه و سیستماتیک به این مساله است و تنها از طریق توسعه متوازن نیازمندیهای اصلی است که میتوان از اثرات مثبتی که تجارت و کسب و کار الکترونیک در پی دارد بهرهمند گردید.

 

Bit Tax ١

 

-6 شواهدی از اقدامات انجام شده در زمینه تجارت الکترونیک در جهان

 

-1-6 اقدامات انجام شده در آمریکا

 

راهبرد تجارت الکترونیک دولت آمریکا مبتنی بر پنج اصل است: -1 بخش خصوصی باید نقش صلی را در این زمینه ایفا نماید.

-2 دولت باید از بهکارگیری محدودیتهای غیر موجه در تجارت الکترونیک اجتناب نماید.

 

-3 هر جا که حضور دولت لازم باشد، هدف از آن حضور باید در حمایت و به اجرا در آوردن قوانین، محدود، ساده، قابل پیشبینی و سازگار برای انجام تجارت خلاصه شود.

-4 دولت باید ویژگیهای منحصر به فرد اینترنت را مورد توجه قرار دهد. -5 تجارت الکترونیک از طریق اینترنت باید در سطح جهان تسهیل گردد.

 

دولت مقرر کرد کلیه محصولات و خدماتی که از طریق اینترنت مبادله میشوند، از حقوق گمرکی معاف شوند و کلیه تجهیزات تشکیل دهنده اینترنت نیز از شمول تعرفه معاف شوند. بهعلاوه دولت مانع تحمیل هرگونه مالیات جدید و تبعیض آمیز بر تجارت از طریق اینترنت گردد.

 

-2-6 اقدامات انجام شده در سنگاپور

 

دولت سنگاپور نقش فعالی را در ایجاد زیرساختهای تجارت الکترونیک بر عهده گرفته است و در واقع نقش کاتالیزور را برای تشویق بخش خصوصی در جهت مشارکت در توسعه بخشیدن به تجارت الکترونیک ایفا کرده است. زمانی که دولت سنگاپور به پتانسیل تجارت الکترونیک و اثرات آن بر اقتصاد پیبرد، نقش رهبر و هدایتگر را در اجرا و بهکارگیری تجارت الکترونیک برعهده گرفت. برنامهریزی هماهنگ توسط دولت برای ایجاد زیرساخت اطلاعات ملی و گسترش استفاده از فناوری اطلاعات در همه بخشهای جامعه بوده است. دولت سنگاپور فناوری اطلاعات را در جهت برانگیختن رشد اقتصادی و بهدست آوردن قدرت رقابت ملی بهکار برده است. نوآوریهای دولت در زمینه تجارت الکترونیک، اثرات مثبت و قابل توجهی به همراه داشته است. چنانکه شرکتهای بیشتر و بیشتری در سنگاپور از کاربردهای تجارت الکترونیک در فعالیتهای خود استفاده کردهاند. آمار و یافتههای تحقیقاتی بسیاری از سازمانها نشان دادهاند که حرکت برای تطبیق با تجارت الکترونیک توسط بخش خصوصی قابل توجه بوده است و برنامه تجارت الکترونیک دولت برای آنها سودمند واقع شده است(.(Chan,2002

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تجارت الکترونیک چالشها و راهکارها در ایران

  • 2