دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران- قسمت 2

ی خود ادامه داده وبه ترتیـب بـه

 

461.7 و 399 میلیون دلار کاهش یافته است ودر طی دوره1383-1385 سالانه بـه طـور متوسـط

 

%-10,48 رشد داشته است.(فلیحی، (1387

 

بررسی روند صادرات فرش در ایران مقایسه با کشورهای رقیب

 

جدول3 سهم صادرات فرش کشورهای مختلف را نشان می دهد.بر اساس این جـدول سـهم صادرات فرش ایران از کل تجارت فرش جهان در سـال 1976معـادل %41 بـوده اسـت و دارای رتبه اول می باشد.پاکستان با%13.1در رتبـه دوم،هنـد بـا%8.9در رتبـه سـوم،چین بـا %4.9در رتبـه چهارم و ترکیه با %3.7در رتبه بعدی قرارداشته اند.مشاهده می شود که در آن سال ایران در رتبـه اول بوده است.

 

در سال 1980 سهم صادرات فرش ایران از کل صادرات فـرش بـه %35.7کـاهش یافتـه ولـی ایــران همچنــان در رتبــه اول قــراردارد.پاکســتان بــا %15.1 در رتبــه دوم،هنــد بــا %14.1 در رتبــه سوم،چین با %8.3 در رتبه چهارم و ترکیه با %4.7 در رتبـه پـنجم قـرار داراد.مشـاهده میشـود کـه صادرات فرش در کلیه کشورهای رقیب افزایش یافته است وفقط سهم ایران کاهش داشته است.

 

در سال 1991 سـهم صـادرات فـرش ایـران بـه %30.9کـاهش یافـت ولـی همچنـان در رتبـه اول قرارگرفت،کشورز هند با %16.7 در رتبه دوم،چـین بـا %15.4 در رتبـه سوم،پاکسـتان بـا %9.4 در رتبه چهارم و نپال با %6.9 در رتبه پنچم،ترکیه با %6 در رتبه ششم بوده است.

 

در سال 1996صادرات فرش ایران به %31کاهش یافتـه اسـت و در رتبـه اول قـرار دارد،هنـد با%20 در رتبه دوم،چین با %17 در رتبه سوم،نپال با %9 در رتبه چهارم وو پاکستان بـا %8 در رتبـه پنجم و ترکیه با %7در رتبه ششم قرار دارد.

 

در سال 2003 سهم صادرات فرش ایران به %40.8 افزایش یافت و در ایـن سـال مشـاهده مـی شود که اگرچه میزان صادرات فرش ایـران کـاهش یافتـه اسـت ولـی بـه دلیـل کـاهش شـدیدتر صادرات فرش جهان سهم ایران افزایش یافته است وهمچنین در رتبه اول قرار داریم.پاکسـتان بـا

 

%17.2 در رتبه دوم،هند با %12.3 در رتبه سوم،چین بـا %10.4 در رتبـه چهارم،ترکیـه بـا %3.5 در رتبه پنجم،نپال با %3 در رتبه ششم قرار دارد.

 

د رسال 2005 سهم صادرات فرش ایران به %33.7کاهش یافت واین کاهش سـهم عمـدتا بـه دلیل کاهش تقاضای فرش دستباف بوده است اگرچه صادرات ایران نیز کاهش یافته بـود ،علـی رغــم کــاهش ســهم صــادرات فــرش ایــران همچنــان در رتبــه اول اســت،هند بــا %19.9در رتبــه

 

١١

 

دوم،پاکستان با %18.8در رتبه سوم،چین با 8.7 در رتبه چهارم و ترکیه با 4.9 در رتبه پـنجم قـرار

 

دارد.

 

جدول-3 سهم صادرات فرش کشور های منتخب
چین ترکیه نپال پاکستان هندوستان ایران سال
4.9 3.7 12.1 8.9 41.0 1976
8.3 4.7 15.1 14.1 35.7 1980
15.4 6.0 6.9 9.4 16.7 30.9 1991
17 7.0 9.0 8.0 20.0 31.0 1996
10.4 305 3.0 17.2 12.3 40.8 2003
8.7 4.9 18.8 19.0 33.7 2005

 

 

در مجموع سهم هند و پاکستان در طی سه دهه اخیـر در حـال افـزایش بـوده و رقیـب جـدی ایران محسوب می شوند ولی کشورهای چین و ترکیه به تدریج با سـهم پـایین و کاهنـده مواجـه بوده و می توان گفت که در حال خارج شدن از این بازار می باشند.شاید بتوان گفـت کـه پـایین بودن حاشیه سود از مهمترین دلایل این کاهش سهم در بعضی از کشورهای رقیب می باشد.

 

بررسی روند واردات فرش دستباف ایران توسط کشورهای منتخب

 

رشد وزنی صادرات فرش دستباف:

 

در 4 ماهه سال 1389 همچون ماه قبل با افزایش رشد وزنی مواجـه هسـتیم.بنـابرین بـا ایـن رونـد افزایش وزنی باز هم از دغدغه های تجار،کاسته خواهد شد چرا که رشد وزنی را با اهمیت تر از رشد ارزشی می دانند.طبق جدول شـماره 4،در 4 ماهـه اول 1389،مقـدار صـادرات وزنـی فـرش

 

١٢

 

دستباف معادل 5،2444 تن و برای دوره مشابه سال 1388 معادل 1659 تن بوده است که در رشد

 

35،47 درصدی را نشان می دهد.

 

جدول_4 مقدار وزنی صادرات فرش دستباف در چهار ماهه اول سالهای 1388 و )1389تن)

 

عنوان چهار ماهه اول سال چهار ماهه اول سال درصد تغییرات
1388 1389
وزن صادرات فرش 1659 2444.5 47.35

 

 

تعدادی از کشورهای مختلف جهان،از ایران فرش دستباف وارد می نمایند.عمده واردات توسط کشورهای آمریکا،آلمان،اتریش،انگلستان،امارات،ایتالیا،سوییس،فرانسه و کانادا صورت می پذیرد.جدول 4 وضععیت واردات فرش و سهم واردات فرش را نشان می دهد.

 

جدول-5 ارزش واردات فرش از ایران

 

شرح فروردین تا تیرماه 1389
ردیف کشور وزن-تن ارزش-دلار سهم ارزشی صادرات ایران به
هر کشور
1 آمریکا 899.3 33.208.230.7 21.98
2 آلمان 488 23.928.892.5 15.84
3 امارات 81.7 22.982.385.1 15.21
4 قطر 46.6 6.078.390.6 4.02
5 ایتالیا 93.9 5.294.271.6 3.50
6 لبنان 41.7 4.422.081.1 2.93
7 عربستان 33.1 4.130.543.0 2.73
8 سوییس 50.5 4.114.362.4 2.72
9 کانادا 61.5 3.379.542.9 2.24
10 اتریش 101.9 3.297.917.7 2.18
11 ژاپن 96.8 2.375.188.8 1.57
12 سوئد 66.1 2.616.495.0 1.73
13 بحرین 13.8 2.576.022.1 1.71
14 فرانسه 43.1 2.534.500.0 1.68
15 کویت 19.7 2.456.055.0 1.63
16 انگلستان 46.5 2.375.188.8 1.57
17 برزیل 37.40 2.142.841.0 1.42

 

١٣

 

18 عراق 15 2.062.779.2 1.37
19 استرالیا 31.7 1.72.0.183.2 1.14
20 دانمارك 52.7 1.353.121.0 0.90
21 چین 16.9 1.058.026.0 0.72
22 جمع کشور های فوق 2337.9 134.134.017.7 88.80
23 جمع 4 ماهه 2444.5 151.051.467.0 100.00

ماخذ:گمرك جمهوری اسلامی ایران

 

بنظر می رسد از جمله عوامل رشد بی سایقه صادرات فرش دستباف اجرای هدفمند کردن یارانه ها در آینده نزدیک باشد.تصور گران شدن فرش پس از اجرای طرح صادر کنندگان و حتی وارد کنندگان ایرانی مقیم خارج از کشور را ترغیب به خرید و صادرات بیشتر کرده است.همچنین موضوع تحریم فرش ایران از هفتم مهر ماه سال جاری توسط آمریکا،صادر کنندگان فرش به این کشور را مجاب به خرید و صادرات بیشتر قبل ار آغاز موعد تحریم نموده است.لذا پیش بینی می شود در شش ماهه دوم شاهد کاهش رشد باشیم.

 

از میان 61 کشور که ایران به آنها صادرات فرش داشته،21 کشور کـه ارزش صـادراتی بـه آنـان بیش از یک میلیون دلار بوده انتخاب گردیده اند.

 

8 – 1کشوراول در جدول5 به غیر از لبنان که کاهش وزنی را نشان می دهد با قی کشـور هـا هم رشد ارزشی و هم رشد وزنی داشته اند.

 

6 – 2،95 درصد فرش های ایران به لحاظ وزنی به این 21 کشور صادر میشـود.7،88 درصـد ارزش فرش های صادراتی به این کشورها صادر می شوند.

 

-3 آمریکا،آلمان و امارات بیشترین سهم وارداتی را طی این 4 ناهه به خـود اختصـاص داده اند شاهد افزایش رشد وزنی 117 درصدی و افزایش ارزشـی 92.5 درصـدی هسـتیم.بـه نظر می رسد شاهد چنین افزایش هـایی بـرای کشـور آمریکـا تـا زمـان اجـرای تحـریم باشیم.بیشترین سهم وارداتی با 21.9 درصد از ان امریکا است بطوریکه بیشترین افـزایش طی 4ماهه در مقایسه با4ماهه سال قبل نیز مربوط به امریکا است. آلمان با 15.8 درصـد و امارات با 15.2 درصد به ترتیب در جایگاه دوم و سوم قرار دارند.

 

-4 کشور های کانادا،اتریش و کویت هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزن رشد منفـی را نشان می دهند.

 

-5 کشور های ژاپن،سوئد،بحرین،فرانسه،برزیل و عراق و چین نیز هم به لحاظ ارزش و هم به لحاظ وزنی رشد مثبت نشان می دهند.افـزایش صـادرات بـه چـین بسـیار قابـل توجـه

 

١٤

 

است.بطوریکه افزایش 8415.4 درصدی در وزن و افـزایش 2949.7 درصـدی را تجربـه کرده است.و هیچگاه در رده های اول تا بیستم به عنوان کشور وارد کننـده قـرار نداشـته است.

 

مشاهده می شود که درجه تمرکز در صنعت فرش بسیار بالاست.به عبارت دیگر 10 کشور جهان بیش از 78 درصد از صادرات فرش ایران را تشکیل می دهند.با توجه به اینکه تجارت فرش در دنیا در حال کاهش است، تمرکز فروش فرش در کشورهای محدود، می تواند در بلند مدت اثرات منفی بر صادرات فرش ایران داشته باشد.تحت این شرایط لازم است که صادرات به بازارهای جدید دنیا در دستور کار بخش خصوصی قرار گرفته وبخش دولتی نیز زمینه های لازم را برای فهالیت بیشتر تجار در این کشورها فراهم نماید.

 

مهمترین عوامل موثر بر صادرات فرش دستباف ایران عبارتند از :

  1. مدیریت صنعت فرش دستباف
  1. استراتژی بازاریابی صادراتی فرش دستباف ایران
  1. عوامل محیطی
  1. عناصر آمیخته با با زاریابی
  1. بخش بندی بازار ها

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی و آسیب شناسی صادرات فرش دستباف ایران

  • 2