دانلود مقاله رایگان رشته مدیریت با موضوع : خرید وسواسی- قسمت 2

دانلود پایان نامه

  تنها محققی است که در برخی جزئیات رابطه بین خرید وسواسی و طبقه اجتماعی (کلاس) را خطـاب

 

قرار داده است. او یک رابطه معکوس بین درآمد و تمایلات خرید وسواسی را بنیاننهـاد و نشـان مـیدهـد طبقـه

 

متوسط (نه طبقه پایین یا طبقه بالاها) بیشترین احتمال را دارد که از چنین تمایلاتی رنـج ببرنـد.داسـتوز همچنـین

 

ادعا می کند که یافته های او به نظر با فابر و اُگویِن تشابه دارد. که دریافت آن ها چنین بود که هـیچ تفـاوت قابـل

 

توجهی در درآمد سراسر اقشار خریداران وسواسی و خریداران نرمال وجود ندارد و ممکن است این طبقه میانی

 

تعریف نشده همان خانواده های کارگر با درآمد متوسط باشند از تنگدستی های مالی به عنوان نتیجه ی بحرانهای

 

مالی آمریکای شمالی رنج می برند بنـابراین در حالیکـه ممکـن اسـت درسـت باشـد کـه افـراد خیلـی ثروتمنـد و

 

 

 

D’Astous .١

 

آن هایی که محدودیت مالی دارند به طور مسـاوی در میـان خریـداران وسواسـی حضـور داشـته باشـند مـا نشـان

 

خواهیم داد که بار بدهی برای دسته دوم خیلی سنگینتر است. (Lee & Mysyk, 2004, 1713)

 

 

یک مطالعه اخیر توسط بلَک و همکاران2    از ایده فوق پشتیبانی میکند. آنها دریافتند که خریـداران وسواسـی

 

با درآمد پایین تر شدت بیماریشان بیشتر است و این بیماران شدید به احتمال کمتری درآمد بالای متوسط دارنـد.

 

با این حال نویسنده اشاره کرده که یافته های آن ها از نمونه کوچک بوده و شدت خرید با استفاده از یک وسـیله ارزیابی شده است مقدماتی بوده است. (I,Bid)

 

 

Black etal .٢

 

توضیحات دیگر در مورد خرید وسواسی:

 

 

دلایل دیگر از جمله نفوذ رسانهها، تمایل فردی، دسترسی آسـان بـه اعتبـار (کـارت اعتبـاری) موجـب شـده کـه

 

توضیح دهیم چرا برخی افراد صرفنظر از طبقه اجتماعی یا جنسیت از خرید وسواسی رنج می برنـد؟ بـه هـر حـال

 

ادبیات همیشه درباره ارتباط ممکن بین آنها (طبقه اجتماعی یـا جنسـیت خریـد وسواسـی) بحـث نمـیکنـد و از

 

سـوی دیگــر دلایــل زیــر ممکــن اســت: فــابر و اُگــویِن معتقدنــد: رســانههــا کــه عمــدتاً مســئول اجتمــاعی کــردن

 

مصرف کننده هستند به مصرف کننده مهارتهایی که در تصمیمگیری خرید مفیـد هسـتند مـی آموزنـد، منتهـا بـه

 

همان اندازه که چیزهایی که مفید نیستند را میآموزند. آموزش مهارت دومی گرایشهـای مـادی و انگیـزههـای

 

مصرف را تشویق می کند و همان چیزی اسـت کـه منجـر بـه ادراك نادرسـتی از واقعیـت مـی شـود. بـرای مثـال

 

نمایش های تلویزیونی و رادیویی و کمارزش و مسابقات تلویزیونی غالباً توانگری بیش از حد و مصرف برجسـته

 

را به تصویر میکشند. (Lee & Mysyk, 2004, 1713)

 

 

بر طبق گفته کوشمن1   تبلیغات زندگی بدون مشکل را به تصویر می کشند اگر مصرف کنندگان این خیال باطـل

 

را بپذیرند. به نظر می رسد تبلیغات به انتقاد و محکـوم کـردن مصـرف کننـدگان متوسـط مـی پـردازد. در حالیکـه

 

کشف یک استاندارد از زیبایی و تسلط غیر ممکن برای رسیدن را ستایش میکند. و این ایده را ترویج مـیدهـد

 

که خرید زندگی شخص را به وسیله ی اعطا کردن شادی به فرد عوض خواهـد کـرد. شوپاهولیسـم2   کـه مـدت

 

گسترده ای در رسانه های عمومی و بسیاری از وب سایت هـا در اینترنـت بـرای کسـانی کـه عاشـق خریـد هسـتند

 

استفاده می شد. این ایده را که خرید هم خوب و هـم آسـان اسـت را تـرویج و تقویـت مـی کـرد. کـاوش دوم و

 

مرتبط با خرید وسواسی این است که عوامل روانی ممکن است زمینه خرید اجبـاری را بـرای برخـی افـراد مهیـا

 

کند. غزّت نفس پایین، افسردگی، اضطراب و استفاده از خرید برای اداره یـا ارتقـاء خلـق و خـو بارهـا از سـوی

 

خریداران وسواسی گزارش شده است. (I,Bid)

 

 

Cushman .١

 

Shopaholism .٢

 

در ادامه این بحث دیت مار و دروری معتقدند کـه دسترسـی آسـان بـه اعتبـار (کـارتهـای اعتبـاری) در اقتصـاد

 

مصرف محور خرید وسواسی را تشویق می کند. به گفته ی سولایوان3   کارت های اعتبـاری شـرکت هـا بـه طـور

 

ویژه تمایل به پوشش جمعیت هدف را دارد و با سطوح متفاوت اعتبار از پیش تأیید شده، چنین خطهـایی چنـان

 

توسعه می یابند که حتی یک گربه چرك دار و اهویا یک کارت اعتباری از طریق ایمیل خود دریافـت مـی کنـد.

 

یک خریدار وسواسی گزارش داد که اگر شما از کارت اعتباری استفاده کنید هرگز احساس نمیکنید که واقعـاً

 

دارید پول خرج می کنید. دیگری گزارش داد که خریدن چیزی و شارژ آن (پرداخت با کـارت اعتبـاری) ماننـد

 

بدست آوردن آن چیز به طور رایگان، بدون هیچ پیامد یا صورت حسابی در آینده است. بنـابراین جـای تعجـب

 

نیست که کسانی که مستعد ولخرجی هستند نسبت به بقیه بیشتر از کارت های اعتباری استفاده می کننـد و بـه تبـع

 

آن بار بدهی بالاتری دارند. (Lee & Mysyk, 2004, 1713)

 

 

کلیس و همکاران بر پایه ی پژوهش خود مبتنی بر بررسی رابطه بین خریـد وسواسـی، علائـم اخـتلال خـوردن و

 

خلق و خو نتیجه گرفتند که بین خرید وسواسی با اختلال خوردن و اخـتلال کنتـرل تکانـه رابطـه مسـتقیم وجـود

 

دارد و همچنین افرادی که دچار اختلال خوردن هستند از اختلال اضـطراب نیـز رنـج مـیبرنـد. ( Claes etal,

 

(2010, 1

 

 

پارك و برنز معتقدند گرایش به مد به طور قابل توجهی بـر خریـد وسواسـی مـؤثر اسـت و همچنـین اسـتفاده از

 

کارتهای اعتباری به طور غیر مستقیم بر آن تأثیرگذار است. (Park & Burns, 2005, 135)

 

 

میولر بر پایه ی پژوهش خود نتیجه گرفت که 2/3 کسانی که مبتلا به اخـتلال خریـد وسواسـی هسـتند از اخـتلال

 

وسواسی احتکار رنج میبرند. (Mueller, 2009, 705)

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع خرید وسواسی

  • 2