دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : ایجاد ارزش برند در بازار پوشاك ایران بخش پنجم- قسمت 2

ز سبدی از تلاشهای بازاریابی برای برندها،احتمالاً تأثیر بیشتری در کسب یک جایگاه در بازار ایران داشته باشد،خصوصاً هنگامی که برندها در مرحله معرفی هستند.

 

ارزشهای فرهنگی به عنوان فاکتورهای مهمی در تعیین طرزنگرشهای مصرف کنندگان ایرانی نسبت به استراتژی های بازاریابی و رفتارهای مرتبط با خرید آنان، خدمت می کنند. درك آن ارزشها و تأثیرات عمیق آنان برای بازاریابان بین المللی که می خواهند در بازی برند در بازار پوشاك ایران برنده باشند، ضروری است. ویژگیهای نمونه در این مطالعه پیشنهاد می کند که مصرف کنندگان، بویژه افراد جوان، خوش بینانه تر و آینده نگرتر هستند. برای برند های معتبر داخلی و خارجی، بازار اصلی هدف، افراد جوان هستند بنابراین برای شرکتها مهم است تا برندهای خود را به عنوان برندهای پیشرو جایگاه یابی نمایند. هدف فقط ایجاد یک برند قوی نیست بلکه باید هدف ایجاد برندی با ارزشهای تپنده باشد.

 

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیقات آتی ١٠٦

 

(5-5-1 استنتاجات مدیریتی

 

قیمت

 

قیمت و کیفیت ادراك شده برند مشخص شد که در بازار ایران دارای ارتباط مثبت هستند. بهرحالف تحقیق همچنین پیشنهاد کرد که اگرچه مصرف کنندگان ایرانی محصولات وارداتی، با کیفیت بالا را ترجیح می دهند اما آنها کورکورانه آن محصولات را نخواهند خرید. در عوض آنها، کیفیت را بر مبنای قیمت ارزیابی می کنند. بنابراین این اعتقاد وجود دارد که چالش اصلی برای محصولات خارجی در بازار ایران از کیفیت بهبود یافته محصولات داخلی نشأت می گیرد. برندهای محلی با کیفیت قابل قبول یا حتی منطبق با قیمت پایین تر، رقبایی قوی برای محصولات وارداتی در بازار ایران محسوب می گردند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع ایجاد ارزش برند در بازار پوشاك ایران بخش پنجم

  • 2