دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تفکیک کردن بازار در دست تهیه (در حال تولید): تفکیک بازار صنعتی به صورت طرح- قسمت 3

د بـازار شـد، بیاکور 2000، که به عنوان و سیله جدید اصلی عرضه شد و بهبودهای چشمگیری در جهت، حساسیت و پایـداری نسـبت بـه دو مـدل موجـود داشت.

 

همانطور که میزان کاربران در طول آن سال ها افزایش می یافت، فروش وسیله پیوسته رشد پیدا کرد. بر طبق گفته ی ناظران خـارجی در ژوئـن

 

1994، »موقعیت اصلی تجاری تا این لحظه، از بیوسنسورها اجتناب کرده اند« علی رغم این مسئله، تعداد رو به رشد کاربران بدان معنـا بـود کـه رابطه ی متقابل نزدیک با مشتریان، کاملاً وقت گیر و پر هزینه بود. از بهار سال 1994 تا اوایل 1995، سازماندهی مجدد داخلی حمایت فنـی و عملکردهای فروش، انجام شد. این مسئله گام بسیار طبیعی بود که باید برداشته می شد. »از روشی که ما با آن کار مـی کـردیم، تغییـر چنـداین نکرده است«

 

 

10

 

1999-1995 -3-5 مستقل شدن کمپانی به طور رسمی

 

در سال 1995، یک مدیر کل جدید منصوب شد و پروژهی بهینهسازی آغاز شد. نیازی برای بهبود »جهتگیری بازار« از سازمان وجـود داشـت، علی الخصوص چون بیاکور می بایست در بازار سهام در سال 1996، عرضه می شد. به ویژه چون فروش وسیله افزایش یافت- در سپتامبر 1995،

 

بیش از 400 نفر در سرتاسر جهان از آن استفاده می کردند- لازم بود که رابطه ی متقابل بین شرکت و مشتریان جدید مقرون به صرفه تر باشـد.

 

توازن بین سطح رابطهی متقابل تا مشتریان انفرادی و هزینه ایجاد یک اساس تجربی از طریق رابطهی متقابل در چندین جفت، مشاهده شد. »بیاکور جدید نبود، میزان آن رو به افزایش بود و غیر کاربران نمی دانستند که در کل چطور کار کرده اند. بیاکور یک تکنیک تثبیت شده اسـت و در بافت تحقیقی بر حسب کاری که میتوانند انجام دهند و نمیتوانند انجام دهند، قرار گرفته است.«

 

به نظر می رسید که مشتریان بالقوه به اندازه کافی زیاد و مطلّع باشند که رویکرد بازاریابی را تغییر دهند. 400 وسیله برای کاربران مناسـب بـود که از طریق رابطه ای متقابل شناسایی شده بود. ارتباطات با چندین کاربرد اول، مجموعه ای از حوزه هـای کـاربردی را براسـاس کـاربرد واقعـی توسعه داده است. این ارتباطات را می توان به دو عنوان اصلی طبقه بندی کرد. تعریف ویژگی های آنتی بادی و تعریف ویژگیهای روابط متقابـل پروتئین. اولی شامل ریشه آنتی بادی یک کلونی و شناسایی اهداف درمانی می باشد. در چهارچوب دومی، مکانیسم های بیماری، تحلیـل هـدف دارو، اندازه های ترمودینامیک و پرتومیک ها اهمیت دارند. پایگاه داده ها، نشریه و نشست BIA در گروه بنـدی تجربیـات شخصـی مشـتری در طول زمان، همکاری کردند.

 

بنابراین، در اواخر سال 1996، بیاکور قادر بود تا ویژگیهای مشتریان مدلهای مختلف کالاش را ارائـه دهـد: مشـتریان BIA core2000 ،

 

»آزمایشگاه های بزرگ تحقیقی و کمپانی های دارویی بودند که خواستههای بسیار زیادی در مورد حساسیت، کیفیت دادهها و بهرهوری داشـتند« مشتریان BIA Core 100 آزمایشگاههای تحقیقی و شرکتهای دارویی بودند که خیلی این خواستهها را نداشتند؛ در نهایت، مشتریان BIA » Core Xمحیطهای مشترك آزمایشگاههای بودند که در آنجا تکنولوژی با دیگری ابزار تثبیت شدهای آزمایشگاه مثل طیف نما، فلورسنت و روشهای تفکیک (تجزیه) بکار رفته است.

 

در کل، کاربران پیش از سال 1995 بودند که در توسعهی کاربردهای جدید و توسعه محدودیتها در مورد چگونگی استفاده از وسـیله مشـارکت داشتند. بسیاری از این کاربران رابطه ی طولانی مدت با بیاکور دارند و خودشان را به عنوان وابستگان جامعه ی کاربری بیاکور توصیف می کننـد.

 

آنها در ادامه کاربردهای جدید را توسعه دادند، نتایج آنها برای بیاکور گزارش شد و از طریق خبرنامه کاربرد توزیع شد.

 

سازمان بازار جدید براساس این فرضیه بود که دیگر کاربران به روش مشابه از بیاکور استفاده میکنند- به جای عملکرد فروش مخفی بینهایت از طریق نمونهگیری وسیع… ما کاربران جدید را تغییر دادیم تا انتشارات را بررسی کنیم.

به عبارت دیگر، مشتریان بالقوه، مسیرهای کاربردهای توسعه یافته توسط کاربران قدیمی را دنبال میکند. روش ارتباط بـا کـاربر پـس از سـال

 

1995 در کل، حمایت کردن به لحاظ چگونگی کار وسیله میشود، نه اینکه چطور به آزمایش تحقیقـی مخصـوص ارتبـاط دارد. اکنـون فرآینـد حمایت پیش فروش شامل یک متخصص برنامه کاربرد می باشد که بیوسنسور را یا در بیاکور یا در سایت مشتری توضیح مـی دهـد. تعـدادی از کالاهای خود تعلیم مثل سی دی و کتاب، در راستای مجموعهای از دروس آموزشی بیاکور مثل »سینتیک یک« وجود داشت. حمایت آن لایـن

 

11

 

برای کاربران شامل تدریسهای مبتنی بر وب، CDهای تعاملی، پایگاه دادههای مرجع و BIA Journal میباشد. بعلاوه، همان طـور کـه خط کالا افزایش مییافت، کاربران جدید قادر به کمک گرفتن از حمایت یا اصلاحات درون ساخته نبودند.

 

-4 تحلیل موردی تفکیک بازار در دست تهیه

 

مرور نوشته هایمان نشان داد که رویکرد تثبیت شده برای تفکیک بازار صنعتی براساس این فرضیه است که کاربردهای بازار، مشـتریان و کـالا مشخص است. تحت این شرایط، تفکیک در میان تکنیک های توصیفی ادامه می یابد که گروه های نسبتاً همگـن را کـه از طریـق برنامـه هـای استاندارد بازاریابی می توانند به هم نزدیک شوند، شناسایی می کند. مورد بیاکور که در بالا مطرح شد، بـه وضـوح منطـق متفـاوتی را مشـخص می کند. در کل، این مورد فرایند طولانی مدت تکراری را توصیف می کند که در طول آن ویژگی های کالا و کاربردهای آن، هویت های مشتری و الگوهای رابطهای متقابل به تدریج، رشد میکنند. هدف این بخش تحلیل کشف سیستماتیک این مسئله است که چطور مورد مـیتوانـد درك ما را از تفکیک بالا ببرد. برای انجام این کار، ما ویژگی تفکیک بازار را در زمانیکه در بازار در دسـت تهیـه انجـام شـده اسـت و اینکـه چطـور فعالیت های تفکیک شرکت بر شکل بازار اثر می گذارد، بررسی می کنیم. پروژه ی بیاکور با ایده ی آشـکاری در مـورد دو بخـش مشـتری بـالقوه شروع شد، که هر کدام از آنها با وجهه ی مشتری ایده آل همراه بودند. پزشک کلینیک پزشـکی/ پزشـک شـاغل و محقـق شـاغل/ آزمایشـگاه تحقیقی. یکی از این مشتریان ایده آل – کلینیک های پزشکی- مرتبط ترین مشتری به هدف بود، که هـم بـه علـت انـدازهی قابـل ملاحظـهی بخش و هم کانالهای بازاریابی تثبیت شدهای Pharmacia Diagnostics میباشد. وسیله جدید، در کلینیکها به عنوان اهداف انتخـاب شده به عنوان وسیله ی شخصی پیش بینی شده اند که تجهیزات موجود تولید شده برای بازار تشخیصی را تکمیل می کنند. اگرچه ما چیز زیـادی در مورد فرایند شناسایی این بخشهای بازار وجود دارد، اما این حقیقت که این کلینیـکهـای پزشـکی بـازار اصـلی را بـرای Pharmacia Diagnostics پایه ریزی کرده اند، نشان می دهد که آنها چیزی نبودند که گروه پروژه صرفاً در سـر مـی پرورانـد. در ابتـدا، پـروژه از رویکـرد توسعه ی کالای قدیمی تر پیروی می کرد، که در صدد ایجاد قطعهی تکمیلی کیت برای حوزه کنونی کالایی بود که بخش خاص بـازار را هـدف قرار میدهد.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تفکیک کردن بازار در دست تهیه (در حال تولید) تفکیک بازار صنعتی به صورت طرح