دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : آموزههایی از رکود بزرگ برای بحران امروز- قسمت 2

عهآمیز بود. GDP در سال 1937، تنها 5درصد افزایش یافت و سپس در 1938، 3درصد کاهش پیدا کرد. نرخ بیکاری نیز به نحو چشمگیری زیاد شد و در 1938، به

19درصد رسید.

 

سیاستگذاران سریعا روند قبلی را تغییر دادند و بهبود شدیدی آغاز گردید، اما اقدامات اشتباه صورت گرفته در

 

سال 1937، در افزودن دو سال دیگر به رکود نقش موثری را ایفا کردند. رویداد سال 1937، داستان هشدارآمیزی است که سیاستگذارهای جدید، باید از آن پند بگیرند. بالاخره فرآیند بهبود اقتصادی روند رو به رشد خود را پیش میگیرد و باعث افزایش سرمایه گذاری و تقاضا برای موجودی انبار خواهد شد. همچنین، اعتماد و خوشبینی، جایگزین احتیاط و بدبینی خواهند گردید. اما میبایست اقتصاد را به دقت تحتنظر داشته باشیم تا مطمئن شویم که پیش از آن که دولت شاهرگ حیاتی خود یعنی بخش خصوصی را از بین ببرد، این بخش از اقتصاد دوباره به جایگاه اصلی خود بازگردد. (21)

 

درس چهارمی که میتوان از بهبود اقتصاد در دهه 1930 آموخت آن است که دو بخش مالی و حقیقی، به همراه هم بهبود مییابند. وقتی که روزولت به مسند ریاستجمهوری آمریکا رسید، در اولین اقدامات خود، عمدتا بر تثبیت سیستم مالی که رو به سقوط بود، متمرکز شد. وی، دو روز پس از مراسم تحلیف خود، تعطیلی بانکها در سطح ملی را اعلام نمود و تمامی بانکهای آمریکا را به مدت یک هفته تعطیل کرد، تا در این مدت، دفاتر آن ها بررسی شوند. این نوع از بررسی که در دهه 1930 انجام شد، باعث تعطیلی دائمی بیش از 10درصد از بانکهای آمریکا گردید، اما این کار اعتماد به بانکهایی که در صحنه مانده بودند را افزایش داد.((22 همانگونه که قبلا در اینباره بحث کردم، روزولت پیش از آنکه دوباره استاندارد طلا با ارزشی نازلتر را در برابر دلار قرار دهد، به طور موقتی این استاندارد را به حالت تعلیق درآورد و راه را برای افزایش عرضه پول هموار نمود. در ژوئن 1933 کنگره قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن سپردهها از طریق شرکت بیمه سپرده فدرال (FDIC) تضمین میشدند و از طریق تعاونی وامدهی به صاحبخانهها، به آنها کمک میشد.((23 اما به نحو آشکاری زمان بسیار بیشتری طول کشید تا موسسات مالی دوباره توان خود را بازیابند. در واقع بخش عمدهای از کار طاقتفرسای سرمایهگذاری مجدد در بانکها و رفع و رجوع امور صاحبخانهها و کشاورزان آسیبدیده طی سالهای 1934 و 1935 انجام شد. با این حال اقدامات فوری صورت گرفته برای تثبیت سیستم مالی تاثیرات کوتاهمدت چشمگیر و قابل ملاحظهای بر بازارهای مالی گذاشت. از مارس تا مه 1933 قیمتهای واقعی سهام بیش از 40درصد افزایش یافت، قیمت کالاها به سرعت بالا رفت و دامنه نرخ بهره کاهش یافت.((24 این اقدامات همچنین منجر به رشد سریع اقتصاد پس از 1933 شدند، به طوری که ثروت افزایش یافت، اعتماد بالا رفت و میزان ناکامی بانکها و مصادره خانهها تقلیل پیدا کرد.

 

اما تنها پس از تثبیت حقیقی اوضاع اقتصاد بود که بهبود مالی نیز شرایطی پابرجا و استوار یافت. قیمت حقیقی سهام در مارس 1935 بیش از 10درصد کمتر از قیمت آن در مه 1933 بود. وامدهی بانکها تا اواسط سال 1935 به روند کاهشی خود ادامه داد و قیمت حقیقی مسکن در فاصله سالهای 1933 تا 1935 تنها 7درصد افزایش یافت.((25

 

قدرت گرفتن بخش حقیقی اقتصاد، سلامت سیستم مالی را بالا برد. سود بانکها از مقادیر بزرگ منفی در 1933 به مقادیر بزرگ مثبت در 1935 تغییر یافت و تا پایان رکود بزرگ همچنان در همین سطوح بالا حفظ شد، در نتیجه پس از 1933 تعلیق بانکها به حداقل رسید. قیمت حقیقی سهام به شدت افزایش یافت. ورشکستگی بنگاهها و مصادره خانهها، پس از سال 1932 به سرعت و تقریبا بدون وقفه کاهش پیدا کرد. (26) این چرخه مطبوع به روند خود ادامه داد تا جایی که بهبود مالی باعث شد که گستره نرخ بهره را باز هم محدودتر و تمایل بانکها به وامدهی را افزایش داد.((27

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع آموزه هایی از رکود بزرگ برای بحران امروز

  • 2