دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی تاثیر بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر روی نوآوری صنایع لبنیات پگاه و پاکبان- قسمت 2

ه مرحله ابتکـار و مرحلـه اجـرا تقسـیم کرد ند .

 

یک قسمت مهـم از ابتکار راهکار به سـوی نــوآوری اسـت کـه بـه وسـیله ی اعضــای آن سـازمـان تعییـن می شوند ، که علاقمند هستند خلاقیت با نوآوری را مورد توجه قراردهند.

بر پایه این رویکرد هولی وهالت 21998 دو نوآوری تشخیص داده شد . -1 نوآوری

 

-2 ظرفیت برای خلاقیت آنها همچنین مشاهده کردند که نوآوری با ظرفیت یک شرکت با خلاقیت همراه است که ایده

 

جدید فرآیند ها و محصولات را مورد توجـه قـرار میدهـد . نـوآوری بـرای بهبـود ظرفیـت نوآورانه شرکت مفید است . در سال 1991 دامن پور3نتیجه گرفت که نگرش به سوی تغییر به صورت سیستماتیک مربوط به نوآوری است .

بر پایه این مشاهده ما مطرح می کنیم :

 

٣: H بین میزان نوآوری و عملکرد محصول رابطه ی مستقیمی وجود دارد.

 

 

یک تعداد مهم ازمطالعات به صورت تئوری یا عملی نتیجه می گیرند که فرهنگ بازارگرایی ، رفتار نوآوری محصول و عملکرد نوآوری می تواند از عملکرد نـوآوری محصـول و بـازار محوری استنتاج شود.

 

از مقیاس های اندازه گیری شان می توانیم بفهمیم که بسیاری از این مطالعات بـه صـورتی ضمنی مربوط به بازار گرایی پاسخگو است . بازارگرایی پاسخگو در همـاهنگی بـا تجـارت ممکن است روی قدردانی از نیازهای مشتریان در بخش های معین بازار باشد و سـپس بـه صورت پیوسته محصول را بهبود و یا اینکه خدمات ارائه شده توسط انها را توسعه دهد .

 

از یک نگرش اطلاعات و داده پـردازی با تمـرکز به نیازهای جــاری، یک شــرکت را قـادر می سازد تا دقیقا به سرعت تغییرات در مورد بازار را شناخته که عامل تعیین کننده فرایند

 

 

Zaltman –١ Hurley and Hult –٢

 

-Damanpour٣

 

 

١٠

 

موفقیت است . همچنین بازار گرایی پاسخگو می تواند قابلیت پیش بینی اطلاعات را افـزایش داده و قابلیت اطمینان اطلاعات مورد استفاده را بالا ببرد و پیچیدگی کار بـرد اطلاعـات بـر پیجیدگی فرآیند را کاهش دهد .

 

بنابراین مطرح می کنیم :

 

٤: H بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانـه محصـول رابطـه مسـتقیمی

 

وجود دارد .

 

 

از طرف دیگر آشکارکردن نیازهای نهانی مشتری بـه وسـیله ارتبـاط نزدیـک بـا مصـرف کنندگان و انجام آزمایش به صورت مکرر مربوط به نوآوری جدید است . تمرکـز بـر روی نیازهای آینده مشتری ممکن است شرکت را به بازار جدید و تکنولوژی جدید مربوط کـرده و توانایی های آنها را در پیشرفت نوآوری محصول افزایش دهد . این تمرکز کمک می کنـد تا پیشنهادهای جدید خلق شده که مزایای ویژه ای دارد .

 

نارو در سال 2004 نشان می دهد که بازارگرایی کنش گر بـه صـورت مثبـت مربـوط بـه موفقیت محصول جدید است.

بنابراین مطرح می کنیم .

 

٥: H بین توسعه بازار گرایی کنش گر و عملکرد نوآورانه محصـول رابطـه مسـتقیمی وجود دارد .

 

 

تاثیرات ملایم برروی متغیرهای محیطی :

 

چندین مطالعه گزارش شده است که فاکتورهای محیطی کارآیی انتخاب هـا ی اسـتراتژی و آشفتگی بازار و رقابت دشمن گونه ای را به صورت مکـرر در مطالعـات توسـعه محصـول مورد توجه قرار گرفته اند.

بنابراین ما به تاثیرات ملایم دراتصال عملکرد نوآوری محور محصول را بررسی می کنیم .

 

بعضی از محققین اصرار دارند که فعالیت تجاری در بازارهای آشـفته تکنولـوژیکی بسـیار شبیه به این است که یک نیاز بزرگتر به بازار گرایی اضافه شده و در مقاله آشنایی با

 

 

١١

 

 

مشتریان جاری به شرکت های بازارگرایی پاسخگو کمک کند تا ظرفیت جـاذب سـازمانی و شایستگی آنها بهبود یابد.

 

بنابراین به صورت مثبت برروی موفقیت محصول جدید با این تاثیر تجربه اثر می گذارد بازارگرای پاسخگو می تواند از مزیت های این اثـر هنگامیـکه محیط خارجــی بـه ســرعت تغییـر نمـی کند ، استفاده کند . در حالیکه در عمل درمحیط ناآشفته، شرکتهایی که بازار گرایی پاسـخگو را

 

انجام می دهند روی نیازهای مشتریان تمرکز می کنند و قادر به هماهنگی با تغییر سـریع شرایط بازار نیستند و از حل مشکلات مقتضی و ارائه راه حل های موثر در زمان حال باز می مانند و نهایتا” فرصت های رشـد را ازدسـت مـی دهنـد . زیـرا صـنعت و تکنولـوژی و نیازها ی مشتریان سریعا” تغییر می کند . همچنین یک شرکت که بازار گرایـی پاسـخگو را اجرا می کند همیشه درمواجه با محیط های رقابتی از طرف رقیبان خود هستند و از طرفـی مزیت محصول را از دست می دهند.

 

به این خاطر که نیازها ی بازار و تمرکز بیشتری روی نوآوری های تدریجی را نادیده می گیرند . و در نهایت ممکن است توسط رقبایی که این شاخص را به دست می آورنـد بـه کنار زده شوند.

 

بنابراین ما مطرح می کنیم .

 

٦: H بین بازار گرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانه محصول و آشفتگی تکنیکی رابطه ی

 

معکوسی وجود دارد .

 

٧: H بین آشفتگی بازار و بازارگرایی پاسخگو و عملکرد نوآورانـه محصـول رابطـه ی

 

معکوسی وجود دارد.

 

٨H بین شدت رقابـت و بـازارگرایی پاسـخگو وعملکردنوآورانـه محصـول رابطـه ی

 

معکوسی وجود دارد .

 

از طرف دیگر آشفتگی بازار، آشفتگی های تکنولوژیکی و شـدت رقابـت غیـر قطعـی بـودن بازار را تسهیل می کند .

 

مصرف منابع برای فعالیتهای بازار گرایی پویا یک راه مقتضی برای تحمـل شـرایط بـازار نامطمئن است و بنابراین مفید است . همانطور که در تحقیقات محیطی گنش گر و

 

 

١٢

 

 

تکنولوژی ترجیحات محصول و عملکرد رقیب به صورت ثابت تغییـر مـی یابـد . شـرکتهای بازار گرا سعی می کنند تا اطلاعات بازار آینده را پیش بینی کرده و درفعالیتها ی نوآوری بنیادی به خاطر پاسخگویی به نیازها ی نهانی مشتری واکنش نشان دهند . که ایـن بـه یـک پاسخ معمولی ممتـازبرای نیازهای بـازاردر پیشنهاد های جدید به صـورت رقـابتی اجـازه می دهد .

 

بنابراین ما مطرح می کنیم :

 

٩: H بین آشفتگی تکنولوژیکی و بازارگرایی کـنش گـر و عملکـرد نوآورانـه محصـول

 

رابطه مستقیم وجود دارد.

 

١٠: H بین آشفتگی بازار و بازارگرایی کنش گرو و عمکلرد نوآورانه محصـول رابطـه

 

ی مستقیمی وجود دارد .

 

١١:H بین آشفتگی رقابتی و بازارگرایی کنش گر و عملکـرد نوآورانـه محصـول رابطـه ی مسـتقیمی

 

وجود دارد.

 

روش تحقیق :

 

نمونه برداری و جامعه آماری

 

 

جهت آزمایش فرض های بنیادی تحقیق ، دو شرکت لبنیات پاکبان و پگاه مستقر در شهر تهران را مورد بررسی قرار دادیم . برای جمع آوری داده از پرسشنامه و از طیف لیکرت استفاده شد .که توسط کارشناسان مورد نظر پر گردید و با استفاده از فرمول زیر تعداد نمونه مشخص گردید .

 

Z= 1 – α / 2 1-%25=975

 

Z=0/975=1/96

 

٣٨٤ N= (1/96).(0/5).(0/5) % (0/5) =

 

 

 

١٣

 

 

analysis A)R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H Reliability Coefficients

 

N of Items = 25 30.0 = N of Cases
.8240 Alpha =

 

پایایی بدست آمده از روش آزمـون آلفـای کرونبـاخ در پرسشـنامه مـذکور کـه دارای 25 سـئوال و 384 پاسخگو می باشد در جدول فوق برابر با 0/824 می باشد که از وضعیت مطلوبی برخوردار می باشد.

 

همچنین به جهت بررسی پایایی تک تک سـئوالات از روش کرونبـاخ اسـتفاده گردیـد کـه پایـایی تـک تـک سئوالات در حد مورد قبول می باشد.

.

 

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S – S C A L E (A L P H A)

 

Item-total Statistics

 

Alpha Corrected Scale Scale
Item- Variance Mean
if Item Total if Item if Item
Deleted Correlation Deleted Deleted
.8099 .5554 134.7816 77.3333 S1
.8082 .6183 134.6678 77.2333 S2
.8058 .6511 132.4241 77.3000 S3
.8181 .3632 141.5644 77.5667 S4
.8185 .3513 138.0230 77.6667 S5
.8167 .4030 140.3230 77.5667 S6
.8153 .4262 138.3724 77.8000 S7
.8289 .0838 146.7126 77.6667 S8
.8138 .4490 133.4954 77.4333 S9
.8205 .3055 139.6092 77.6667 S10
.8338 -.0368 149.9034 77.4000 S11
.8367 -.0499 150.0747 78.1667 S12
.8122 .4954 135.8954 78.0333 S13
.8336 -.0742 150.9713 77.1667 S14
.8172 .3976 141.2690 77.2000 S15
.8141 .4873 139.1264 77.3333 S16
.8142 .4485 137.1448 77.4000 S17
.8153 .4416 139.4954 77.5667 S18
.8145 .4362 136.1161 77.4333 S19
.8152 .4275 138.0414 77.4000 S20
.8072 .6253 133.4989 77.4667 S21
.8154 .4167 136.4092 77.2667 S22

 

١٤

 

.8152 .4233 137.2655 77.1000 S23
.8189 .3371 139.9724 77.4000 S24
.8233 .2632 139.6333 77.2333 S25

 

Reliability Coefficients
N of Items = 25 384 N of Cases =
.8240 Alpha =

 

 

فرضیه اول :

 

بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R 0/442
درجه آزادی 1
F 6/80
T 2/60
VIF 1
R2 Chang 0/196
F Chang 6/80
Sig F change 0/014
Adjusted R Squre 0/167
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/442 و t برابر با 2/76 و F برابر با 6/80 با

 

درجه آزادی 1 که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی

 

داری برابر با 0/014 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـی

 

دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان 16/7 درصد از واریانس

 

 

١٥

 

ها راتوجیه نماید و به علـت پـایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریب

 

رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/442) را مناسب می نماید.

 

 

١٦

 

 

فرضیه دوم :

 

بین توسعه بازارگرایی کنش گر و نوآوری شرکت رابطه مستقیمی وجود دارد.

 

 

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R 0/917
درجه آزادی 1
F 148/63
T 12/19
VIF 1
R2 Chang 0/841
F Chang 148/63
Sig F change 0/000
Adjusted R Squre 0/836
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضـریب رگرسـیون R برابـر بـا 0/917 و t برابـر بـا 12/19 و F برابـر بـا

 

148/63 با درجه آزادی 1 که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنـین

 

سطح معنی داری برابر با 0/000 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطـه بـین دو

 

متغیر معنی دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان 83/6 درصد

 

از واریانس ها راتوجیه نماید و به علت پایین بودن )VIF عامل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن

 

ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/917) را مناسب می نماید.

 

 

١٧

 

 

فرضیه سوم :

 

بین میزان نوآوری و عملكرد محصول رابطه ی مستقیمی وجود دارد

 

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R ٥٥١/٠
درجه آزادی ١
F ١٨/١٢
T ٤٩/٣
VIF ١
Chang ٢R ٣٠٣/٠
F Chang ١٨/١٢
Sig F change ٠٠٢/٠
Adjusted R Squre ٢٧٨/٠
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/551 و t برابر با 3/49 و F برابر بـا 12/18

 

با درجه آزادی 1 که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر مـی باشـد همچنـین سـطح

 

معنی داری برابر با 0/002 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بـین دو متغیـر

 

معنی دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شـده بـه میـزان 27/8 درصـد از

 

واریانس ها را توجیه نماید و به علت پایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن

 

ضریب رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/551) را مناسب می نماید.

 

 

١٨

 

 

فرضیه چھارم :

 

بین توسعه بازارگرایی پاسخگو و عملكرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجود دارد

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R ٣٧٣/٠
درجه آزادی ١
F ٥١/٤
T ١٢/٢
VIF ١
Chang ٢R ١٣٩/٠
F Chang ٥١/٤
Sig F change ٠٤٣/٠
Adjusted R Squre ١٠٨/٠
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/373 و t برابر با 2/12 و F برابر با 4/51 با

 

درجه آزادی 1 که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی

 

داری برابر با 0/043 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـی

 

دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان10/8 درصد از واریـانس

 

ها را توجیه نماید و به علت پـایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریب

 

رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/373) را مناسب می نماید

 

 

١٩

 

 

فرضیه پنجم :

 

بین توسعه بازارگرایی كنش گر و عملكرد نوآورانه محصول رابطه مستقیمی وجود دارد

 

نتیجه آزمون آزمون رگرسیون
ضریب رگرسیون R ٤٨٥/٠
درجه آزادی ١
F ٦١/٨
T ٩٣/٢
VIF ١
Chang ٢R ٢٣٥/٠
F Chang ٦١/٨
Sig F change ٠٠٧/٠
Adjusted R Squre ٢٠٨/٠
نوع رابطه مستقیم

 

 

همانگونه که مشاهده می گردد ضریب رگرسیون R برابر با 0/485 و t برابر با 2/93 و F برابر با 8/61 با

 

درجه آزادی 1 که مثبت بودن اعداد فوق بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد همچنین سطح معنی

 

داری برابر با 0/007 که از 0/05 کوچکتر می باشد که می توان عنوان نمود که رابطه بین دو متغیـر معنـی

 

دار می باشد ضمنا مدل مورد مطالعه با توجه به مجذور آر تنظیم شده به میزان20/8 درصد از واریـانس

 

ها را توجیه نماید و به علت پـایین بـودن )VIF عامـل تـورم واریـانس) کـه موجـب پـایین بـودن ضـریب

 

رگرسیونی شده و پیش بینی رگرسیون (0/485) را مناسب می نماید.

 

 

٢٠

 

فرضیه ششم :

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تاثیر بازارگرایی پاسخگو و بازارگرایی کنش گر روی نوآوری صنایع

  • 2