دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران- قسمت 2

dth=”89″> مدرك دیپلم کاردانی کارشناسی کارشناسیارشد و بالاتر تحصیلی %32 %7 %49 %12

 

در بخش استنباط دادهها، برای آزمون نرمال بودن دادهها از آزمون کولموگروف-

 

اسمیرنوف و سپس برای آزمون فرضیات از آزمون میانگین رتبهای فریدمن استفاده شده است. برگزاری آزمون فریدمن مستلزم هیچ فرض خاصی دربارهی توزیع جوامع نیست بنابرین با توجه به نتیجهی آزمون کلوموگرف– اسمیرنوف، برای آزمون فرضیههای پژوهش از آزمون فریدمن و برای آزمون معناداری میانگینهای رتبهای از آزمون کای مربع استفاده شده است. بهعنوان نمونه، نتایج در بعد صلاحیت در نگاره شماره 4 آمده است.

 

نگاره .4 نتایج آزمون فریدمن در بعد صلاحیت

بعد صلاحیت تعداد حداقل حداکثر میانگین انحراف استاندارد میانگین رتبهای
شارپ 100 0 60 37.32 9.186 1.97
کانن 100 0 62 39.74 8.008 2.42
توشیبا 100 17 63 46.36 8.814 3.49
سامسونگ 100 0 61 41.69 7.594 2.67
سونی 100 19 65 53.05 8.328 4.46

یافتههای پژوهش

 

نتایج در رابطه با صفات فرعی در نگاره شماره 5 خلاصه شده است:

 

 

831 مدیریت بازرگانی، دوره 2، شماره 4، بهار و تابستان 1389

 

 

نگاره .5 نتایج در رابطه با 42 صفت فرعی

 

بالاترین- پایینترین صفات بالاترین- پایینترین صفات
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ نوین و مدرن سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ ملموس و مفید
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ قابل اتکاء سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ خانواده محور
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ ساعی و کوشا سامسونگ/شارپ/کانن/سونی/توشیبا کوتاه فکرو
محدود
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ ایمن سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ درستکار، صادق
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ هوشمند سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگ بی ریا
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ فنی سونی/توشیبا/سامسونگ/شارپ/کانن واقعی
سونی/توشیبا/شارپ/سامسونگ/کانن شرکتی،حقوقی سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ سالم و اخلاقی
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ موفق سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگ اصیل و مؤثق
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ رهبر سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ شاد
سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ مطمئن سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ عاطفی
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ با پرستیژ سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ دوستانه
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ با شکوه سونی/سامسونگ/توشیبا/شارپ/کانن شجاع- دنبال
چالش
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ خوش تیپ سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ مد روز
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ جذاب سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ مهیج
سامسونگ/سونی/توشیبا/کانن/شارپ زنانه و ظریف سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ پرانرژی،مصمم
سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ روان و نرم سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ خونسرد و آرام
سونی/توشیبا/شارپ/کانن/سامسونگ مستحکم سونی/سامسونگ/کانن/توشیبا/شارپ جوان
سونی/توشیبا/شارپ/سامسونگ/کانن نیرومند، سونی/سامسونگ/توشیبا/کانن/شارپ تازه، نوآور و
عضلانی مهیج
سونی/توشیبا/کانن/سامسونگ/شارپ غربی سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ بی نظیر
سونی/توشیبا/کانن/شارپ/سامسونگ مقاوم سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ به روز و خلاق
سونی/توشیبا/سامسونگ/شارپ/کانن قوی، مستحکم سونی/توشیبا/سامسونگ/کانن/شارپ مستقل

 

بهاین ترتیب، ردهبندی کلّی در ابعاد اصلی بهصورت زیر بهدست آمده است:

 

  • در بعد صلاحیت، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

  • در بعد استحکام، بهترتیب سونی، توشیبا، کانن، شارپ، سامسونگ

 

  • در بعد هیجان، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

  • در بعد خبرگی، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

  • در بعد صداقت، بهترتیب سونی، توشیبا، سامسونگ، کانن و شارپ

 

 

ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام…………………………………………….. 139

نتیجهگیری

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع ارزیابی شخصیت نام و نشان توشیبا در مقایسه با چهار نام و نشان هم رسته جهانی در بازار ایران

  • 2