دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کسب و کار صنعت بیمه- قسمت 2

ا حذف بیمهگذاران غیرسودآور میتواند منجر به افزایش سود و کاهش هزینه در شرکتهای بیمهگر شود، مگر این که ملاحظاتی در این میان وجود داشته باشد(١٩٨٤ .(Majaro,

 

عوامل مؤثر بر رضایت یا نارضایتی بیمهگذار

 

انتظارات از عنوان بیمهنامه خریداری شده را میتوان استانداردی محسوب کرد که با آن عملکرد واقعی بیمهنامه ارزیابی میشود. در زیر، به عواملی که میتواند بر سطح عملکرد مورد انتظار از یک پوشش بیمهای تأثیر بگذارند اشاره میکنیم:

عوامل مرتبط با خود عنوان بیمهنامه

 

این عوامل ممکن است بر انتظارات ایجاد شده در مورد نتایج اخذ پوشش بیمهای تأثیر بگذارند. تجربیات قبلی بیمهگذاران در خصوص بیمهنامه، حق بیمه و…بر نتایجی که بیمهگذار از بیمهنامه انتظار دارد تأثیر میگذارد.

عوامل مربوط به ارتقای فروش

 

این که چگونه شرکت، فروش بیمهنامه خود را با توسل به تبلیغاتش یا از طریق ارتباطات کارکنان فروش افزایش میدهد نیز بر انتظارات بیمهگذاران از نتایج پوشش بیمهای تأثیر میگذارد.برای مثال، اگر شرکت بیمه در تبلیغات خود راجع به پوشش بیمهای و مزایای آن اغراق کرده باشد باید خود را برای پذیرش ریسک نارضایتی بیمهگذاران آماده کند، زیرا که این تبلیغات

تلفن:www.FSMcenter.com [email protected] 66596661-2

 

دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی مرکز بازاریابی خدمات مالی

 

انتظارات بالایی در بیمهگذاران به وجود میآورد و نتایج ضعیف حاصل از پوشش بیمهای (برای مثال، پرداخت دیر هنگام خسارت یا پوشش ندادن کلیه موارد ادعایی)ممکن است باعث ایجاد نارضایتی بیمهگذاران شود.

کارکرد سایر بیمهها

 

مجموعه دیگری از عوامل که بر نتایج مورد انتظار تأثیر میگذارد شامل تجربه بیمهگذاران در خصوص بیمهنامههای دیگر است. برای مثال، اگر کسی قبلاً بیمهنامه آتشسوزی داشته و از نحوه پرداخت خسارت و عملکرد بیمهگر کاملاً راضی بوده باشد، آنگاه وی انتظار دارد که بیمهگر حوادث یا درمانش نیز عملکرد بالایی داشته باشد(١٩٩٥ .(Hofstede,

 

خصوصیات بیمه گذار

 

چهارمین مجموعه از عوامل که بر انتظار از عملکرد بیمهگر و نتایج پوشش بیمهای اثر میگذارد به خصوصیات بیمهگذار مربوط میشود. برخی از بیمهگذاران، بیشتر از افراد دیگر از پوشش بیمهای و بیمهگر انتظار دارند و در نتیجه استانداردهای بالاتری را برقرار میسازند. انتظار میرود که این دسته از افراد ناراضیتر باشند(بلوریان تهرانی،.(1374

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تاثیر مدیریت ارتباط با مشتری در بهبود کسب و کار صنعت بیمه

  • 2