دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : مدیریت فروش- قسمت 2

ی شود.اهداف

 

فروش، رشد بخش فروش، قیمت فروش، دوره بازپرداخت مشتری نقش مهمی را در عملکرد شرکت ایفا می کند و شکست در دستیابی به اهداف فروش تأثیر فراوانی بر روی عملکرد دارد.در مجموع در بعضی از مواقع هیچ مبنایی برای تعیین اهداف فروش وجود ندارد.با این اوصاف مدیران فروش شرکت ها باید برای ارزیابی عملکرد خود در شرایط عدم اطمینان کنار بیایند.

 

در روش ام بیُا مدیران تعدادی دلایل در مورد این که چه انتظاری از کارکنان خود دارند و معیارهای ارزیابی را به آنان ارائه می دهند.( (Besson, Lo¨ning $ Mendoza,11-13

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع مدیریت فروش

  • 2