دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : عدم ایفای نقش منابع انسانی، علت ها، پیامدها و راهبردهای استراتژیک فائق آمدن بر آن- قسمت 2

م دهـد، آن را مـیبینـد.« توجـه بـه آیـه اخیـر اهمیت طراحی و ارزیابی سیستم پرداخت بر مبنای عملکرد، را صدچندان نموده و در فرهنگ سازی و ارتقاء جایگاه کار وتلاش بسیار مؤثر است.

 

(3 کار و تلاش درفرهنگ اسلام

 

فعالیت های تولیدی، عنصر اساسی در طلب روزی است، در آیات متعددی بر اهمیت کار و تشویق به آن تاکید شـده است. قرآن کریم به تصرف در عوامل تولید که خداوند برای بشر خلـق کـرده، توصـیه و بـه شـکر ایـن نعمـتهـا و استفاده درست و مناسب از آن ها تأکید می کند. خداوند متعال در آیـات مختلـف بـا یـادآوری ایـن کـه او منـابع و امکانات را برای انسان ها آفریده و آنها را مسخر »رام« ایشان قرار داده است، به جسـتجو در زمـین، بهـرهمنـدی از منافع آن، آباد کردن و برطرف ساختن نیازهای معیشتی به وسـیله امکانـات نهفتـه در آن تشـویق و بـا بیـانهـای مختلف، اهمیت آن را گوشزد کرده و می کند. دامنه این فعالیت ها، نه تنهـا خشـکی بلکـه سراسـر زمـین و آسـمان است، نمونه آن، آیات تسخیر زمین، آسمان و دریاست، تا بشر بتواند از همه نعمتهای الهی بهرهمنـد شـود. تصـرف در آسمان و زمین و بهره مند شدن از نعمت های آن بدون تولید ابزارهای لازم و وسایل مدرن و فنآوریهـای نـوین میسر نیست، در واقع تشویق به تولید، ترغیب به فراهمسازی زمینه تولید نیز هست.

 

از تأکیدات مهم اسلام به انسان ها، آن است که در هیچ زمانی از زندگی خود، از کـار و تـلاش بـاز نایسـتند، انسـان همواره باید در عرصههای مختلف زندگی- که بخشی از آن، تلاش برای تأمین نیازهای اقتصادی و معیشـتی اسـت-به صورت جدی و مستمر کوشش کند. انسان تا نفس دارد، باید کار کند و در جامعه اسـلامی هرکسـی بـه تناسـب استعداد و قابلیتی که دارد، باید تلاش و کوشش کند.

 

خداوند از انسان بی کار بیزار و رو گردان است. سستی، تنبلی و بیکاری، جامعه را به شدت آسیبپـذیر مـیسـازد و انواع فسادها در آن رواج مییابد و از علل مهم واپسگرایی است. کار و تلاش در سلامت جسمی و روانی انسان نقـش به سزا دارد، راه بهره مندی انسان از یافته های علمی است، و خود زمینهساز آگاهی به ناشناختهها است. کـار و عمـل عرصه ی نمایش قدرت برتر واقعی ملتی بر ملت دیگر است و پیشینههای ناخوشآیند را می توان با آن جبـران کـرد و روشن است که انسان سرمایهی جز حاصل تلاش عملی خویش ندارد. هر قدر ملتـی در وادی کـار و تـلاش کوشـا باشد، درصد دست یابی به کمال های مطلوب در آن بیشتر است. کار و تلاش زن و مرد نمیشناسد و در صورت نیـاز وقت خاص ندارد . آیه 27 سوره »شوری« نیز به این مهم تأکید دارد؛ این آیه شریفه بیان مـیکنـد کـه انسـان هـر کاری انجام دهد، اعمال و نتیجه آن متوجهش میشود. وقتی انسان دچار فقر و محرومیت میشود، میتواند با کار و تلاش از این حالت خارج شود، از سویی دیگر، می تواند سستی و تنبلی را در پیش گیرد و در همـان حالـت بمانـد.

 

بنابراین کمبود ها و محرومیت های انسان در مسیر زنـدگیاش، نتیجـه اعمـال اوسـت. در دیـن اسـلام بازنشسـتگی نداریم، در سوره »جمعه« نیز به این نکته اشاره میشود که افراد حتی در روز جمعه نیز باید فعالیت کنند. افـراد بـا حاصل دسترنج خود نه تنها امرار معاش میکنند، بلکه احساس افتخار، عزت و سربلندی مـیکننـد و خـود را عضـو فعال و تأثیرگذاری در جامعه می دانند، در مقابل افراد بیکار احساس سرخوردگی و ضعف مـیکننـد. کـار و تـلاش، وظیفه اجتماعی است، حتی اگر شخص هیچ احتیاج مالی نداشته باشد، مسئولیت اخلاقی ایجاب میکند کـه بیکـار نباشد و در این ارتباط 360 مرتبه در قرآن کریم به صراحت به اهمیت کار و تلاش اشاره شده است. خداوند در آیـه 39 سوره نجم می فرماید: »لیس للانسان الا ما سعی؛ برای انسان چیزی جـز تـلاش و کوشـش او نیسـت.« حیـات انسان، و نشاط، بالندگی و پویایی زندگی او به تلاش و کار و فعالیت بستگی دارد. تاریخ بیانگر این مـدعا بـوده کـه حضرت آدم(ع) کشاورز بـوده اسـت، حضـرت داود آهنگـری مـیکـرد، حضـرت عیسـی(ع) نقـاش بـوده و حضـرت محمد(ص) نیز به چوپانی و تجارت میپرداخت. کار و تلاش، سیره تمام پیامبران آسـمانی اسـت. پیـامبران و ائمـه معصومین علیهم السلام حتی پس از رسیدن به مقام نبوت و جانشینی، همواره با کار و تلاش مأنوس بوده اند.

 

آموزه های دینی، بی کاری و تنبلی را عامل انحراف و ناهنجاری عنوان می کند و تن آسـایی و مصـرف گرایـی را از عوامل فقر و نداری می داند. امام علی علیه السلام، بی کاری و تن پروری را نکوهش کرده و فرموده است: »بـا اراده سست، ضعف پیشگی، و گرایش به بی کاری، بعید است که انسان به سعادت برسد«، همچنین می فرمایند: »سـهل انگاری و تنبلی، به از بین رفتن حقوق دیگران می انجامد.« نفس کار، شـادابی و نشـاط آور اسـت و در مقابـل، بـی کاری عامل افسردگی وپژمردگی روان است. از امام علی علیه السلام نقل است: »کار کردن، بر توان و نیروی انسـان می افزاید.« و »عدم فعالیت بدنی، انسان را سست و ضعیف می سازد و شادابی و نشاط را از او می گیرد.«

 

(4 کار و تلاش در ادبیات پارسی

 

توصیههای اخلاقی و دینی بزرگان ادب و فرهنگ اسلامی، از جایگاه کار و کوشش شایسته حکایت دارد. سعدی در برنامه معنویاش از پدران میخواهد که در تربیت فرزندان کوشیده و آنان را با عنصر کار و کوشش آشنایی دهند.

چو خواهی که نامت بماند به جای پسر را خردمندی آموز و رأی
چو فرهنگ و رایش نباشد بسی بمیری و از تو نماند کسی
بسا روزگارا که سختی برد پسر چون پدر نازکش پرورد
خردمند و پرهیزگارش برآر گرش دولتداری بنازش مدار
بیاموز فرزند را دسترنج وگردست داری چو قارون به گنج
سعدی مکن تکیه بر دستگاهی که هست که باشد که نعمت نماند به دست
به پایان رسد کیسه سیم و زر نگردد تهی کیسه پیشهور
پسر را نکو دار و راحت رسان که چشمش نماند به دست کسان
هر آن کس که فرزند را غم نخورد دگر کس غمش خورد و بدنام کرد
نابرده رنج، گنج، میسر نمی شود مزد آن گرفت ـ جان برادر ـ که کار کرد
آن کو عمل نکرد و عنایت امید داشت دانه نکشت ابله و دخلْ انتظار کرد
سعی نابرده در این راه به جایی نرسی
برو کار می کن، مگو چیست کار که سرمایه جاودانی است کار
حافظ مکن ز عرصه شکایت که در طریق ادب به راحتی نرسید آن که زحمتی نکشید
صائب صرف بی کاری مگردان روزگار خویش را پرده ی روی توکّل ساز، کار خویش را
زاد همراهان در این وادی نمی آید به کار پر کن ازَلخت جگر، جیب و کنار خویش را
ابو سعید ابو چیست از این خوب تر، در همه آفاق، کار دوست به نزدیک دوست، یار به نزدیک یار
الخیر دوست بر دوست رفت، یار به نزدیک یار خوش تر از این در جهان، هیچ نبوده است کار
فردوسی به منزل رسید آنکه پوینده بود بهی یافت آنکس که جوینده بود

 

پروین اعتصامی عاقل از کار بزرگی طلبید

تمامی این سخنان ناظر به اهمیت کار و تلاش و جایگاه آن در تعالی و سعادت انسان است،

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع عدم ایفای نقش منابع انسانی، علت ها، پیامدها و راهبردهای استراتژیک فائق آمدن بر آن

  • 2