دانلود مقاله رایگان بازرگانی با موضوع : بررسی تأثیرعنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق- قسمت 2

ه گذاری مهدتابان در کشور عراق.

 

اهداف فرعی یا جزئی : ۱- شناسایی مهم ترین و موثرترین جزء عنصر محصول آمیخته بازاریابی در افزایش صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری عراق به کشور عراق . ۲- شناسایی مهمتر ین و موثرترین بخش هر یک از اجزا ی عناصر محصول آمیخته بازاریابی در افزایش صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق . ۳-شناسایی و ارائه راه کارهای مناسب به شرکت های تولید کننده و به ویژه شرکت تحت بررسی به منظور طراحی وتولید محصول مطابق با انتظارات فعلی و آتی مشتریان بازار صادراتی مورد هدف . توسعه بازارهای صادراتی پودرهای شوینده.

 

متغیرهای تحقیق

 

تحقیق حاضر شامل یک متغیر وابسته توسعه بازار صادراتی پودرهای شوینده و هفت متغیر مستقل بوده که از اجزای عنصر محصول می باشند؛ شامل : تنوع کالا ، کیفیت محصول، طرح محصول، ویژگی های محصول، نام و نشان تجاری محصول، بسته بندی کالا و اندازه محصول.

 

۱۱

 

 

 

 

 

 

فرضیه های تحقیق

 

الف) فرضیه اصلی:

 

– عنصر محصول در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

ب) فرضیه های فرعی:

 

۱- تنوع محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۲- کیفیت محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۳- طرح محصول در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

۴- ویژگی های محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۵- نام و نشان تجاری محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

 

۶- اندازه ی محصول در توسعه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد. ۷- بسته بندی محصول در توسعه صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق تأثیر دارد.

قلمرو تحقیق

 

قلمرو موضوعی پژوهش؛ در زمینه صنعت شوینده به صورت عام و به صورت خاص در حیطه ی صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان به کشور عراق انجام شده است. قلمرو مکانی پژوهش؛ محدود به کلیه ی صاحب نظران تولید، بازاریابی، فروش و صادرات مواد شوینده در شرکت سرمایه گذاری مهدتابان می باشد.

قلمرو زمانی تحقیق؛ در سال ۹۸ – ۸۸۳۱ صورت گرفته است، اما از آن جایی که گزارش های مالی و فروش سال مالی ۹۸۳۱ در این مدت زمانی به طور کامل بسته و مشخص نشده است، ناچاراً اکثر آمار و ارقام پژوهش حاضر منوط به سال مالی ۸۸-۷۸۳۱

می باشد.

 

روش تحقیق

 

۲۱

 

این تحقیق از نظر طبقه بندی بر مبنای هدف، کاربردی و از نظر نوع تحقیق به طور موردی توصیفی- تحلیلی به شمار می رود. این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای ، پردازش، تفکیک و تعدیل داده ها و تجزیه و تحلیل آن ها در چارچوب الگوها و مدل های اقتصادسنجی می باشد . در این پژوهش محقق در نظر دارد تا با استفاده از روش شناسی استنباطی و با تکیه بر آمار، جداول و در صورت لزوم نمودار های مرتبط، به اثبات فرضیه های مطرح شده بپردازد.

 

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

 

۱- روش اسنادی و کتاب خانه ای : اهم منابع گردآوری اطلاعات کتاب خانه ای، اینترنتی و اسنادی عبارت اند از : مراکز رسمی آمار کشور ، نشریات معتبر جهانی ، سال نامه های داخلی اعم از سال نامه های آمار بازرگانی خارجی ایران و سال نامه ها و نشریات بین المللی، ترازنامه های برخی شرکت های صادرکننده پودرهای شوینده و به ویژه شرکت تحت بررسی ، و هم چنین کتب، مقالات، نشریات و پایان نامه های مرتبط با این موضوع می باشد.

 

۲- روش میدانی: از شیوه مصاحبه و ارسال پرسش نامه بین تولید کنندگان، صادرکنندگان و سایر متخصصین ذی ربط شرکت تحت بررسی استفاده شده است.

جامعه ی آماری

 

جامعه آماری پژوهش حاضر، کلیه کارشناسان و صاحب نظران در امور تولید، فروش و صادرات پودرهای شوینده شرکت سرمایه گذاری مهدتابان هستند که تعداد آن ها حدوداً ۰۴۱ نفر می باشد.

 

نمونه ی آماری و روش نمونه گیری

 

تعداد نمونه آماری بر اساس جدول کرجسی و مورگان با توجه به جامعه آماری ۰۰۱ نفر در نظر گرفته می شود. روش نمونه گیری از نوع تصادفی ساده می باشد، به طوری که محقق پرسش نامه ها را به طور کاملاً تصادفی بین جامعه ی آماری توزیع می کند.

 

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

 

روش تجزیه و تحلیل در تحقیق حاضر هم به صورت کیفی و هم به صورت کمی یا آماری بوده ، و محقق سعی می نماید تا با کمک آمار توصیفی و استنباطی و تحلیل روابط بین متغیرها

 

 

۳۱

 

را با استفاده از نرم افزار SPSS به تجزیه و تحلیل داده ها و اثبات فرضیه ها بپردازد.

 

پیشینه ی تحقیق

 

طبق اعلام نظر ایران داک، تنها تحقیقات مرتبطی که در حوزه ی تولید و صادرات پودرهای شوینده کشور ایران انجام گرفته اند، به شرح ذیل می باشند:

 

  • -بررسی موانع موجود بر سر راه صادرات کالاهای ایرانی به افغانستان- مطالعه موردی شوینده ها و پاک کننده ها ،

 

که به طورعمده به بررسی محدودیت های صادرات در م حیط بازاریابی بین المللی شامل : محیط های جمعیتی ، اقتصادی ، اقلیمی ، فن آوری ، سیاسی ، قانونی و فرهنگی اجتماعی به کشور افغانستان، پرداخته است.

 

  • -بررسی توسعه ی صنعت شوینده در ایران؛ که تنها به اهمیت توسعه ی صنعت شوینده در کشور ایران پرداخته است.

 

با توجه به اینکه هیچ یک از موارد ذکر شده بالا، ارتباط مستقیمی با موضوع تحقیق حاضر ندارند، بنابراین می توان موضوع تحقیق حاضر را جدید محسوب نمود.

 

 

نتیجه گیری

 

 

پژوهش گر جهت پاسخ به سوالات مطرح شده در تحقیق خود، پرسش نامه ای با ۹۲ سوال اصلی و ۳ سوال جمعیت شناختی را

 

۴۱

 

جهت مطالعات میدانی تهیه کرده و فرضیه های خود را بر اساس سوالات پژوهش مطرح نمود، تا پس از تجزیه و تحلیل های آماری که روی آن ها انجام می گیرد، به تواند به پاسخ سوالات تحقیق خود دست یابد.

 

الف) اطلاعات جمعیت شناختی پاسخ دهندگان؛ به منظور توصیف نقطه‌ نظرات تعداد ۰۰۱ نفر نمونه‌ و آزمودنی‌ها، در ابتدا با استفاده از تعیین درصد، فراوانی‌ها، میانگین‌ها و وزن نظرات پاسخ‌ دهندگان بر حسب متغیرهای جنسیت و سطح تحصیلات مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نتایج حاصل از اطلاعات مربوط به متغیر جنسیت نشان می دهد، که ۵۳% درصد پاسخ گویان را زن ها و ۵۶% درصد آن ها را مردها تشکیل می دهند . نتایج حاصل از اطلاعات مربوط به متغیر میزان تحصیلات نشان می دهد، که ۱۵% درصد پاسخ گویان دارای تحصیلات لیسانس، ۱۲% درصد فوق لیسانس و بالاتر و در آخر ۰۱ % درصد نیز داری تحصیلات دیپلم می باشند . نتایج حاصل از اطلاع ات مربوط به متغیر میزان تجربه کاری نشان می دهد، که ۷۵% درصد پاسخ گویان دارای تجربه کاری بین ۵ تا ۰۱ سال می باشند و ۹۲% نیز دارای سابقه کاری کمتر از ۵ سال می باشند.

 

ب) نتایج مربوط به اطلاعات به دست آمده از سوالات اصلی تحقیق؛ برای آزمون کردن فرضیه ه ای تحقیق، لازم می باشد که ابتدا متغیرهای تحقیق با کمک آ مار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) توصیف و مورد بررسی قرار گیرد.

 

 

 

جدول ۱: توصیف متغیرهای تحقیق

 

متغیر زیر شاخص ها میانگین انحراف

 

 

۵۱

 

اصلی

 

تنوع محصول
کیفیت محصول
اجزای
طرح محصول
عنصر ویژگی های محصول
نام و نشان تجاری
محصول
محصول
اندازه محصول
بسته بندی محصول

پاسخ ها معیار

 

۱۵/۳ ۴۸/۰

۸۲/۴ ۲۷/۰

 

۷۳/۳ ۳۹/۰

 

۲۲/۳ ۶۸/۰

 

۹۰/۴ ۶۷/۰

 

 

 

۴۸/۳ ۴۹/۰

 

۳۷/۳ ۳۹/۰

 

 

 

 

در این تحقیق با استفاده از آزمون کالماگروف- اسمیرنف، نرمال بودن متغیرهای تحقیق را بررسی کرده، و مشخص گردید که در تمامی متغیرهای تحقیق ، مقدار p-value از سطح معنی داری ۵۰/۰ بیشتر می باشد، در نتیجه متغیرهای تحقیق نرمال می باشند. بنابراین برای بررسی فرضیه های تحقیق و تعمیم نتایج به جامعه آماری تحقیق، از آزمون های پارامتری (آزمون تی) استفاده شده است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تأثیرعنصر محصول آمیخته بازاریابی در توسعه ی صادرات

  • 2