دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی SMEs- قسمت 2

ه دارای مهارت های داخلی لازم جهت استقرار پرو ژه تجارت الکترونیکی خود هستند و بدین سان نیز مستقلا امور مربوطه را به انجـام رسـانده و مـدیریت مـی نماینـد.

 

مضافا، شرکت هایی که این مدل را انتخاب می کننـد معمـولا ارزش اسـتراتژیکی بالایی برای پروژه خود قائلند. همان طور کـه جـدول شـماره 2 نشـان مـی دهـد اغلب SME های مورد مطالعه، مدل محافظت را انتخاب کرده اند. از همان آغاز این شرکت ها جاه طلبی اندکی داشتند و بخاطر آن که وب سایت های اولیه شان معمولا از نظر تکنولوژیکی ساده بودند برایشان این امکان داشت کـه ایـن کـار را به صورت درونی اجرا کنند.

 

دانلود رایگان مقاله با موضوع فرایند مدیریت استراتژیک در تجارت الکترونیکی SMEs

  • 2