دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : شرکت های سهامی و مجامع عمومی- قسمت 2

ت مجاز می باشد. در کلیه مجامع تصمیمات به اکثریت آرا به ترتیب مقرر اتخاذ می گردد . مراد از اکثریت اکثریت آرای حاضرین در جلسه می باشد (ماده 103 ل.ا.ق.ت)

 

– 4 انتخاب هیئت رئیسه

 

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسهای مرکب از یک رئیس و یک منشی و دو ناظر اداره می شود. در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیشبینی نشده باشد ریاست مجمع با رئیس هیأت مدیره خواهد بود مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیهی آنها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. ناظران از بین صاحبان سهام انتخاب خواهند شد ولی منشی جلسه ممکن است صاحب سهم نباشد.ماده 101ق ت

 

از مذاکرات و تصمیمات مجمع عمومی صورتجلسهای توسط منشی ترتیب داده می شود که به امضای هیأت رئیسهی مجمع رسیده و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری خواهد شد.ماده 105ق ت

 

هر گاه در مجمع عمومی تمام موضوعات مندرج در دستور مجمع مورد اخذ تصمیم واقع نشود هیأت رئیسه مجمع با تصویب مجمع میتواند اعلام تنفس نموده و تاریخ جلسه بعد را که نباید دیرتر از دو هفته باشد تعیین کند، تمدید جلسه محتاج به دعوت و آگهی مجدد نیست و در جلسات بعد مجمع با همان حد نصاب جلسه اول، رسمیت خواهد داشت.ماده 104ق ت

 

  • محدودیت اختیارات مجامع عمومی

با توجه به ماده 94 (ل.ا.ق.ت) که می گوید : هیچ مجمع عمومی نمی تواند تابعیت شرکت را تغییر بدهد و یا هیچ اکثریتی نمیتواند بر تعهدات صاحبان سهام بیفزاید .

 

 

در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرس یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده 147 این قانون به

 

عنوان بازرس تعیین شدهاند صورت دارایی و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت را مورد تصویب قرار دهد این تصویب به هیچ وجه اثر قانونی نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.152ق ت

 

در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی متضمن یکی از امور ذیل باشد یک نسخه از صورتجلسهی مجمع باید جهت ثبت به مرجع ثبت شرکتها ارسال گردد:ماده 106ق ت

 

-1 انتخاب مدیران و بازرس یا بازرسان؛ 2 تصویب ترازنامه؛ 3 کاهش یا افزایش سرمایه و هر نوع تغییر در اساسنامه؛

 

4 انحلال شرکت و نحوهی تصفیه آن.

 

  • حق کسب اطلاع سهامداران

 

قانون تجارت ایران در ماده 139 مقرر می دارد: هر صاحب سهم می تواد از پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی درمرکز شرکت به صورت حسابها مراجعه کرده از ترازنامه و حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران و گزارش بازرسان رونوشت بگیرد.

 

  1. در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل باید قید شود.ماده 100ق ت
  2. در کلیهی موارد دعوت صاحبان سهام باید از طریق نشر آگهی در روزنامه ی کثیرالانتشاری که آگهیهای مربوط به شرکت در آن نشر میگردد به عمل آید. ماده 97ق ت
  3. هر یک ازمجامع عمومی سالیانه باید روزنامه ی کثیرالانتشاری را که هر گونه دعوت و اطلاعیهی بعدی برای سهامداران تا تشکیل مجمع عمومی سالانه ی بعد در آن منتشر خواهد شد تعیین نمایند. ماده 97ق ت

 

  1. بازرس یا بازرسان مکلفند دربارهی صحت و درستی صورت دارایی و صورتحساب دورهی عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامهای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه میکنند اظهارنظر کنند. بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامهی شرکت تعیین کرده است به طور یکسان رعایت شده باشدماده 148ق ت

  1. بازرس یا بازرسان باید هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیهی مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.ماده 151ق ت

  1. در صورتی که مجمع عمومی بازرس معین نکرده باشد و یابازرس از دادن گزارش امتناع کند رئیس دادگاه شهرستان به تقاضای هر ذی نفع بازرس یا بازرسان را به تعداد مقرر در اساسنامهی شرکت انتخاب خواهد کرد تا وظایف مربوط را تا انتخاب بازرس به وسیله مجمع عمومی انجام دهند. تصمیم رئیس دادگاه شهرستان در این مورد غیرقابل شکایت است ماده 153ق ت

  • – مجمع عمومی عادی

 

 

 

نحوه تشکیل و حضور در مجمع عادی

 

به موجب قانون ،جهت تعیین خط مشی سالانه شرکت ،اعمال نظر شرکا و دارندگان سهام ،شرکت های سهامی موظفند در هر سال یکبار مجمع عمومی عادی شرکت را منعقد نمایند . البته بنا به ضرورت می توان مجمع عمومی را در یک سال چند بار هم برپا کرد ،ولی نمی توان هر چند سال یکبار تشکیل داد .

 

در اساسنامه شرکت باید موعد تشکیل مجمع عمومی سالیانه قید شود تا اعضا از تاریخ یا محدوده زمانی انعقاد آن مطلع باشند. (راشدی اشرفی،علیرضا-( 1380

 

مجمع عمومی عادی باید سالی یک برای رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و صورت حساب دورهی عملکرد سالیانهی شرکت و رسیدگی به گزارش مدیران و بازرس یا بازرسان و سایر امور مربوط به حساب های سال مالی تشکیل شود. ماده 89ق ت

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع شرکت های سهامی و مجامع عمومی

  • 2