دانلود رایگان مقاله مدیریت با موضوع : بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت های بازرگانی(شرکت با مسئولیت محدود، شرکت تضـامنی، مخـتلط غیـر سـهامی، شرکت مختلط سهامی، شرکت نسبی و شرکت تعاونی تولید و مصرف)- قسمت 3

م دارند.

 

ماده 174 قانون تجارت: مادام که شرکت منحل نشده است طلبکاران بـرای وصـول طلـب خـود حـق رجوع به هیچ یک از شرکاء را ندارند.

 

١٧

 

در صورت انحلال شرکت، بستانکاران حق ندارند به میزان سرمایه پرداخت نشـده شـرکای سـهامی و بدون توجه به میزان سرمایه شریک یا شرکای ضامن برای دریافت باقیمانده مطالبات خود به آن هـا رجوع نمایند.

 

ماده 162 قانون تجارت حاکی است که: شریک ضامن مسئول کلیه قروضی است که ممکن است علاوه بر دارئی شرکت پیدا شود.

 

ماده 174 قانون تجارت چنین مقرر می دارد: “اگر شرکت منحل شود هـر یـک از طلبکـاران شـرکت می تواند به هر یک از شرکای سهامی که از بابت قیمت سهام خود مدیون شرکت هستند رجوع کنند و در حدود بدهی آن شریک طلب خود را مطالبه نمایند”.

 

ورشکستگی شرکت

 

چنانچه بر اثر ضررهای وارده وقفه ای در پرداخت دیون خود گردد ورشکسته می شود و چند حالـت ممکن است پیش آید:

 

-1 اگر تمام قیمت سهام شرکای سهامی پرداخت شده باشد کـه در ایـن صـورت بـدهی هـا را فقـط شرکای ضامن باید بپردازد.

 

-2 در صورتی که شرکای سهامی تمام قیمت سهام خود را نپرداخته باشند، مدیر تصفیه آنچـه را کـه بر عهده ان ها باقی است وصول می کند( ماده 173 قانون تجارت).

 

-3 بر حسب این که شرکای ضامن مسئول کلیه قروض هستند اعم از ایـن کـه همـه سـهم الشـرکه را پرداخته را نپرداخته باشند، باید بدهی های شرکت را بپردازند.

 

-4 به موجب ماده 175 قانون تجارت: “اگر شرکت مختلط سهامی ورشکسته شود تا قـروض شـرکت از دارائی آن تادیه نشده است طلبکاران شخصی شرکای ضامن حقی به دارائی شرکت ندارند”.

 

ورشکستگی شرکاء

 

ورشکستگی شرکای ضامن موجب انحلال شرکت خواهد شد مگر وفق مـاده 138 قـانون تجـارت کـه بیان می دارد: “در مورد ورشکستگی یکی از شرکای ضامن انحلال وقتی صورت مـی گیـرد کـه مـدیر تصفیه کتباً تقاضای انحلال شرکت را نموده باشد و از تقاضای مزبور شش ماه گذشته و شرکت، مدیر تصفیه را از تقاضای انحلال منصرف نکرده باشد”.

 

بطلان شرکت

 

ماده 177 قانون تجارت: هر شرکت مختلط سهامی که برخلاف مواد 28، 29، 39 و 50 قانون مـذکور تشکیل شود، باطل است. لیکن شرکاء نمی توانند در مقابل اشخاص ثالث به این بطلان استناد نمایند.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی مقایسه ای حقوق تجارت ایران با تاکید بر تغییرات و توسعه وظایف شـرکت