دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران- قسمت 3

دانلود پایان نامه

ل دسترسی و استفادهاند و جزء دیگر، چگونگی دانستن2 و قضاوتهای خبره و بصیرت است که این جزء در حل معماهای غـامض و پیچیـده، کـارکرد بسیار مؤثری دارد. برای تبدیل این دو جزء به دانش لازم است همـه افـراد درسـازمان از آن آگاهی داشته، توانایی بهکارگیری و استفاده صحیح و بهنگام از آن را پیدا کنند.

 

آیندهگرایی، جامع و مانع بودن، عینی بـودن، بهنگـام بـودن و قابلیـت اسـتفاده داشـتن از الزامات اساسی تبدیل اطلاعات به هوشمندی رقابتی است .[16]

 

در رابطه با موضوع مزیت رقابتی شناسایی و تعریف روشـن انـواع و منـابع هوشـمندی رقابتی بسیارحائز اهمیت است.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع عالی-منبع-طراحی مدل مزیت رقابتی برای صنعت خودرو ایران