دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : تاثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید- قسمت 2

ی مصرف کنندگان نیز افزایش ییابد. انواع خطر ھایی که مصرف کنندگان با آن سرو کار دارند عبارت اند از خطر مالی، خطر اجتماعی و خطر روانی. خطر مالی به مورد از دست دادن ثروت یا قدرت خرید شخص اشاره دارد، زیرا خطر زیاد با خرید گران قیمت در ارتباط است . به ھمین دلیل مصرف کنندگان بسیار متمایل به درگیری با کاالھا ھستند. به عنوان مثال فردی که می خواھد خانه ای خریداری کند زمان و تالش زیادی برای تصمیم گیری صحیح صرف می کند. مصرف کنندگان زمانی پذیرای خطر اجتماعی ھستند که خریداری کاال بتواند بر عقیده و نظر مردم نسبت به آنھا تأثیر بگذارد. به عنوان مثال، رانندگی با یک ماشین کھنه و تصادفی می تواند بر نظر مردم نسبت به شخص تأثیر داشته باشد. ھمچنین مصرف کنندگان زمانی متحمل خطر روانی می شوند که احساس کنند تصمیم گیری اشتباه می تواند موجب اضطراب و نگرانی شود. به عنوان مثال می توان به والدین کارمند اشاره کرد که برای نگھداری از فرزندانشان می توانند پرستار استخدام کنند یا او را به مھد بسپارند .

 

٤- موقعیت .شرایط خرید ممکن است از یک تصمیم گیری کم درگیری به تصمیم گیری پردرگیری مبدل شود .به عنوان مثال فردی برای ناھار روزانة خود ساندویچ مصرف می کند ولی زمانی که ھمراه با رییس خود برای صرف غذا می رود او را به یک رستوران مجلل دعوت می کند .

 

٥ – قابلیت رویت پذیری اجتماعی. ھر قدر قابلیت رویت پذیری اجتماعی یک محصول افزایش یابد، سطح درگیری با آن محصول نیز افزایش می یابد. محصوالت اغلب نشان دھندة موقعیت اجتماعی صاحبان خود ھستند. کاالھایی مانند لباس ( با مارک معروف) ماشین و…بیانگر موقعیت اجتماعی شخص ھستند و بنابراین خطر اجتماعی با خود ھمراه دارند .

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع تاثیر درگیری مصرف کننده بر تصمیم خرید

  • 2