دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بررسی تاثیرجو سازمانی بر عملکرد کارکنان مطالعه موردی (شعب بانک ملی استان گیلان)- قسمت 2

ر تولید) را می سنجد که چهار بعد نخست به ویژگیهای رفتاری معلمان وچهار بعد دوم به ویژگیهای رفتاری مدیران مربوط می شود وپرسشنامه عملکرد که 7بعد (توانایی،وضوح،حمایت سازمانی،انگیزش،ارزیابی،اعتبار ومحیط) را می سنجد. در این پژوهش ضریب پایایی پرسشنامه جو سازمانی از راه آلفای کرانباخ %93/6 و عملکرد کارکنان

 

%89/7 محاسبه گردیده است.

 

 

جدول-1 ضریب آلفای کرونباخ ابعاد جو سازمانی

 

 

روحیه صمیمیت مزاحمت علاقه ملاحظه فاصله نفوذوپویایی تاکید بر
مندی گری گیری تولید
ضریب آلفای
کرونباخ جو
سازمانی 0/87 0/72 0/76 0/76 0/86 0/81 0/75 0/76

تجزیه و تحلیل یافته ها

 

 

از آنجا که تحقیق کنونی دارای شرایط آمار پارامتریک است به همین دلیل برای تعیین تفاوت بین متغیرها از تحلیل واریانس استفاده شده است . برای بدست آوردن آماره F که دوستانده (خروجی) ذکر می شود از رایانه و نرم افزار SPSS استفاده می شود که برای نتیجه گیری در مورد پذیرش یا رد پذیرش فرض صفر ،

 

١٠

 

باید مقدار p-vallue) Asymp-siy یا p مقدار) را که در خروجی SPSS ارائه می شود را با 0/05

 

مقایسه کنیم در صورتی که بزرگتر از آن باشد فرض صفر را می پذیریم و در غیر این صورت رد می کنیم .

 

 

یافته های پژوهش

 

 

با توجه به جدول شماره1، متغیر وابسته عملکرد با توجه به اینکه این متغیر دارای 26

 

سئوال است و امتیاز دهی آن براساس طیف لیکرت از یک تا پنج می باشد،میانگین بدست آمده متغیر عملکرد در شعب بانک ملی استان گیلان بیشتر از میانگین مورد انتظار که 178

 

است می باشد. با توجه به اینکه این متغیر جو سازمانی دارای 32 سئوال است و امتیاز دهی آن براساس طیف لیکرت از یک تا پنج می باشد،میانگین بدست آمده متغیر جو سازمانی در شعب بانک ملی استان گیلان کمتر از میانگین مورد انتظار که 96 است می باشد.و سایر ابعاد جو سازمانی به دلیل آنکه میانگین بدست آمده بیشتر از میانگین مورد انتظار که 12 است می باشد.

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بررسی تاثیرجو سازمانی بر عملکرد کارکنان

  • 2