دانلود رایگان مقاله بازرگانی با موضوع : بازاریابی بین المللی- قسمت 2

ل : اشتراك اطلاعات، حل مسئله ) و پیوند بین این منابع متقابل و میان فرهنگها از چشم انداز شرکتهای آمریکایی و ژاپنی. یافتههای آنها نشان داده است که فرهنگ ملی تأثیر میگذارد روی ارتباط منابع و پیوند بین ارتباط و منابع دانش به طور معنی داری در ژاپنیها، نسبت به شرکتهای آمریکایی. تأکید روی تأثیر فرهنگ ملی، نظر به اینکه به وسیله چارچوب هافستد تعریف شده است. در مدل مشابه، سانچز- پینادو (2007) دریافتند در مطالعه آنها روی پیوند بین استراتژی بینالمللی و انتخاب سبک ورود در شرکتهای خدماتی که فاصله فرهنگی شرکتهای میزبان و شرکتهای اصلی تحت تأثیر قرار داده سبک کنترل شرکتهای منتخب در وارد شدن به بازارهای خارجی، تأکید دوباره که درجه شباهت فرهنگی در انتخاب سبک ورود دارای اهمیت میباشد. در مقایسه این یافتهها هرچند که میترا و گلدر (2002) دریافتند از طریق کاربرد چارچوبهای کاری هافستد و کوگوت و سینگح که شباهت فرهنگی بین بازارها یک عامل قابل توجه نبود در ورود به بازارهای خارجی چند ملیتی آمریکایی، اگرچه دانش نزدیک بازار بود.در جریان دوم، محققان متعهد شدنددر توسعه چارچوبهای کاری جدیدتری مبتنی بر تحقیق در چندین کشور و پیش بردن چارچوبهای کاری ابعادی تجدید نظر شده و تصفیه شده هافستد و دیگران. برای مثال از طریق چهار مطالعه مجزا، تریاندیس و گلفاند (1998)

نشان دادند که بعد فردگرایی- جمعگرایی، در حقیقت یک ساختار چند ارزشی ترکیب شده از فردگرایی و جمع-

 

گرایی افقی و عمودی بود و هیرسچمن (2003) توسعه داد فردگرایی نیرومندی را، یک روش تصفیه شده ساختار فردگرایی هافستد در کار او روی تبلیغات. از طریق مطالعات چندتایی-کشور هاوس، (2004) گوپتا و هاوس (2004)،

٧

 

بوند (2004) و لیونگ (2002) کمک کردند به توسعه چارچوبهای کاری تصفیه شده که ترکیبی از شکلهای جدیدتر یا دوباره ایجاد شده برای ابعاد چارچوبهای کاری معروف، مانند تعریف مجددی از جمعگرایی به عنوان جمعگرایی نهادی و در- گروه ؛ آینده، انسانی، و جهتگیری عملکرد نوع مکتب انسانی بشر و جرات ( هاوس و دیگران (2004 و پویایی برون بودگی ( بیگانگی ) و فلسفه اجتماعی ( بوند و دیگران (2004 بود. مقداری از اندازه، نتیجه پیشرفتها در فلسفه شناختی، جایی که فرهنگ در نظر گرفته میشود به عنوان نمایندهای، به وسیله فرایندها و ساختارهای شناختی که نسبت به تأثیرات محیطی حساس بود. (تینسلی و برودت (2004) از آنجاییکه لیونگ و دیگران (2005) بحث میکنند، این منظره کاربردهای مهم آورده شده به مطالعه فرهنگ در بازاریابی بینالمللی، آنها ادعا کردند که نخست آن دلالت میکند بر اینکه تغییر فرهنگی ممکن است از سابق بیشتر تکرار شونده باشد، دوم اینکه آن افزایش داده احتمال اینکه به تفاوتهای فرهنگی ممکن است آسانتر بتوان غلبه نمود نسبت به سابق که تحت تأثیرات موقعیتی مناسب در نظر گرفته میشد و سوم آن افزایش داده سؤالات را تحت این

 

که چهچیزی تعدیل کرده تأثیر فرهنگی متغیرهایی که ممکن است تغییر یابند. در این زمینه گیبسون و دیگران (2006)

 

پیشنهاد دادند یک مجموعهای از تعدیل شرایط که ممکن است عمل کند در افراد، گروه و سطوح موقعیتی که می-

 

توانست در جهت تعدیل نمودن اثر فرهنگ ملی روی ادراکات، باورها و رفتار افراد خدمت کند. آنها پیشنهاد کردند که درجهای که افراد با فرهنگ مشخص میشوند، سطح احترام به خود افراد، سطح همکاری تیم در تیمهای متقابل فرهنگی، مرحله توسعه گروه و عدم اطمینان تکنولوژیکی میتواند تأثیر فرهنگی را روی رفتار افراد به طور مستقل یا به صورت وابسته به یکدیگر افزایش دهد ( لیونگ و دیگران (Ibid, 217-224) (2005

 

اینترنت : مبدأ و رشد

 

یک مرور مختصری از مبدأ و رشد تکامل اینترنت در این بخش به عنوان پیش زمینه ارائه شده است. کلید درك اینترنت، مفهوم اتصال است. توا نایی حتی بیشترین کامپیوترهای شخصی گران به شدت محدود شده زمانی که به صورت مستقل عمل میکنند. ضرورتا آن یک وسیله پردازش داده و لغتی است که استفاده میشود برای ماندن به طور وسیعی در درون سازمانهایی که در آن واقع شده است. زمانی که کامپیوترها به صورت شبکه قرار میگیرند، آن یک وسیله جستجو اطلاعات و ارتباطات خیلی قوی میشود. شبکهها به شکل لن)1شبکههای حوزه محلی مثل سیستمهای پست الکترونیکی درونی سازمان که به وسیله ادارات زیادی به کار برده شده است) و ون)2 شبکههای حوزه گسترده که ادارات را در موقعیتهای مختلف متصل میکنند.) گستردهترین شکل شبکهای و با عظیمترین کسب و کار بالقوه اینترنت است. اینترنت یک شبکهای از کامپیوترهای به هم متصل شده در سراسر جهان است که روی یک موافقتنامه استاندارد عمل میکنند که اجازه میدهد دادهها بین کامپیوترها منتقل شوند در غیر اینصورت ماشینها قابلیت سازگاری ندارند.((Paliwoda,1999,8-17

 

.LAN١

 

.WAN٢

٨

 

آغاز تاریخ اینترنت به اوایل 1970 برمیگردد، زمانیکه وزارت دفاع آمریکا تأسیس شد، زمانیکه نمایندگی پروژههای تحقیق پیشرفته (آرپا نت 1( ارتش مختلف و مؤسسات تحقیقاتی را به هم متصل نمود. یکی از موفقیتهای اصلی توسعه یک موافقتنامه استانداردی که اجازه میدهد سیستمهای کامپیوتری ناهمسان با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. این موافقتنامه به عنوان (پروتکل کنترل انتقال/پروتکل اینترنت)2 به طور عادی روی نت امروزه استفادههای بسیاری شده است. (Hamill,1997,300-323)

 

اینترنت، وب و تکنولوژیهای در ارتباط با انتقال اطلاعات ثابت شده است. درحالیکه این تکنولوژیها روی همه بخشهای شرکت تأثیر گذاشته است، وظیفه بازاریابی شاید بیشتر تحت تأثیر واقع شده است. بازاریابی الکترونیکی حال یک قسمت قابل توجه از هر بازاریابی شرکتهای جهانی است. همچنانکه پذیرش بینالمللی وب و اینترنت افزایش مییابد. در حال حاضر قلمرو بازاریابی الکترونیکی بینالمللی از احتمال تا واقعیت انتقال مییابد. دانش پژوهان بازاریابی بینالمللی اثر انتقالی اینترنت/وب را به دقت دنبال کردهاند. چندین مطالعه در زمینه بازاریابی الکترونیکی بینالمللی هم اکنون به صورت انفرادی در مشتریان ( کالو و لرمان 2003، کوکوك 2003، سینگ 2004 و والر (2005 و در سطوح شرکت (جاوالگی 2004 و سینگ و کوندو (2002 پدیدار شده است.

 

چارچوب بازاریابی الکترونیکی بینالمللی میبایستی به جامعه بازاریابی جهانی در شکل دادن به تحقیق پژوهشگر در

 

حوزه بازاریابی الکترونیکی بینالمللی، طبقه بندی مساعدتهای عقلانی در این حوزه و مشخص کردن شکافها در ادبیات در تمرکز بر تحقیق آینده کمک کند.

 

یک نظر کلی از چارچوب بازاریابی الکترونیکی بین المللی

 

چارچوب بازاریابی الکترونیکی بینالمللی چند مؤلفه-بازیگر دارد ( آنهایی که اقدامات بازاریابی الکترونیکی را بر

 

عهده میگیرند، فضاها، تماشاخانههای روی خط3، تعهد ) شکل تکنولوژی عوامل (طبیعت ویژه تکنولوژیهای

 

اطلاعات که روی تجربه کاربر تأثیر میگذارد ) عوامل فرهنگی در سطح کشور ( چارچوب هافستدی ) دستیابی به تکنولوژیهای اطلاعات ( یا تقسیم دیجیتالی ) اقدامات و پیامدهای ( پیامدهای رفتاری در سطح شرکت ). ما در حال

 

حاضر چندین مؤلفه را به طور مختصر معرفی کردیم.

 

بازیگران : ایجاد یک حضور روی خط ( بهنگام ) باعث یک بازیگر بازاربابی الکترونیکی بینالمللی به طور بدیهی می-

 

شود. از وقتیکه وب سایتها میتوانند در سرتاسر خطوط کشور دسترسی داشته باشد، بازیگران بازاریابی الکترونیکی

 

تأثیر را در کشور مبدأ و در سرتاسر مرزها اعمال میکنند.

 

فضاها : مفهوم سازی مکانها نسبتا در ادبیات کسب وکار/مدیریت/بازاریابی جدید است. یک فضای روی خط (

 

بهنگام ) یک تماشاخانه از تعهد بین شرکت و مشتری است ( کریشنامورتی (2006 به طور مهمی، بازاریابی الکترونیکی

 

.ARPA Net٣ .TCP/IP٤ .On line٥

٩

 

به مارك یا وب سایت محدود نشدهاست. فضاها میتوانند به جعبههای نامههای الکترونیکی، صفحههای نمایش تلفن همراه، تابلوهای بحث عمومی، وب سایتهای شرکاء و رسانهها برای نام بردن از تعداد کمی از آنها باشد.

 

شکل تکنولوژی عوامل : در سرتاسر جهان، اینترنت چیزهای مختلفی را برای مردم مختلف، معنی و مفهوم خاصی می-

 

بخشد. شکل عوامل روی چگونگی ارتباطات مردم، تعامل و معاملات روی خط ( بهنگام ) تأثیر میگذارد.

 

عوامل فرهنگی در سطح شرکت

 

عوامل فرهنگی در سطح شرکت به عنوان یک تعیین کننده مهم در تجارت الکترونیکی جهانی در حال پدیدار شدن هستند. عوامل فرهنگی یک اثر قابل توجه را که چگونه کاربران اینترنت دادهها را مشاهده کرده، خرید کرده و حتی تأثیر انتظارات آنها از یک وب سایت، نشان دادهاند. تحقیق نشان داده است که عوامل فرهنگی وفق شده با محتوای وب منجر به بهتر قابلیت استفاده و مطلوبتر شدن نگرش به سوی سایت و تمایل برای خریدهای بیشتر میشود.

 

دستیابی به فناوریهای اطلاعات

 

دسترسی به فناوریهای اطلاعات متنوع است و یک تقسیم دیجیتالی در سرتاسر ملل و داخل ملل وجود دارد. کشورها با تنها یک سطح نفوذ کم از اینترنت/وب، احتمالا توده بحرانی را برای نگهداشتن گرداننده تجاری الکترونیکی محلی یا فراهم کننده خدمات اینترنتی ندارند. بیشتر اوقات، از آنجایی که اینترنت/وب برای یک مسیر اصلی وسیع قابل دستیابی بیشوند و افراد شروع میکنند به درك آن به عنوان یک مورد واجب و حتمی. ماهیت بازاریابی الکترونیکی همچنین تکامل مییابد. (Ibid,605‐607)

 

 

دانلود مقاله رایگان با موضوع بازاریابی بین المللی

  • 2